ЗАКОН ЗА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ

ЗАКОН ЗА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ

В сила от 01.11.2015 г.
Обн. ДВ. бр. от 13 Ноември 2015г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда организацията, дейностите, задачите и функционирането на военното разузнаване, както и статуса на служителите му.
Чл. 2. Военното разузнаване обединява дейността на всички разузнавателни структури и формирования във въоръжените сили на Република България и се води с цел добиване, обработване и предоставяне на разузнавателна информация в интерес на отбраната на страната и на националната сигурност.
Чл. 3. Военното разузнаване участва в дейността на разузнавателните общности на организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и на Европейския съюз (ЕС), осъществява обмен на разузнавателна информация и разузнавателна поддръжка в съюзни и коалиционни операции.
Чл. 4. Военното разузнаване се осъществява от:
1. служба "Военна информация", наричана по-нататък "Службата";
2. разузнавателни структури в органите за управление и разузнавателни военни формирования в Българската армия.
Чл. 5. Военното разузнаване се осъществява въз основа на следните принципи:
1. спазване на , законите и международните договори, по които Република България е страна;
2. зачитане на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;
3. взаимодействие с органите на държавната власт, службите за сигурност и службите за обществен ред;
4. централизирано управление и контрол на разузнавателната дейност;
5. съчетаване на явни и тайни форми и способи на работа;
6. спазване на политически неутралитет;
7. обективност и безпристрастност.

Глава втора.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАДАЧИ НА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ

Раздел I.

Организация на военното разузнаване

Раздел II.

Задачи на военното разузнаване

Глава трета.

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ

Раздел I.

Устройство на военното разузнаване

Раздел II.

Ръководство на военното разузнаване

Раздел III.

Ръководство на служба "Военна информация"

Раздел IV.

Ръководство на военното разузнаване на оперативно и на тактическо ниво

Глава четвърта.

ДЕЙНОСТИ НА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ

Раздел I.

Дейности на служба "Военна информация"

Раздел II.

Предоставяне на и достъп до информацията на служба "Военна информация"

Глава пета.

СЛУЖИТЕЛИ ВЪВ ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ

Раздел I.

Статус на служителите

Раздел II.

Изисквания за постъпване в служба "Военна информация"

Раздел III.

Назначаване и изпълнение на службата

Раздел IV.

Отличия и награди

Глава шеста.

КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Раздел I.

Координация и взаимодействие с държавните органи и институции

Раздел II.

Координация и взаимодействие с разузнавателните структури на НАТО и ЕС, с разузнавателните органи на страните - членки на НАТО и ЕС, и с партньорските служби

Глава седма.

ОСИГУРЯВАНЕ НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"

Чл. 71. (1) Службата осигурява вътрешната си сигурност и защитата на класифицираната информация чрез свой орган по сигурността, който изпълнява функциите на административно звено по сигурността.
(2) Ръководителят на органа по ал. 1 е и служител по сигурността на информацията.
(3) Служителят по сигурността на информацията отговаря за извършване на обикновеното, разширеното и специалното проучване за надеждност на служителите на Службата и на кандидатите за служба и работа в нея.
(4) При изпълнение на изискванията за сертифициране на автоматизираните информационни системи или мрежи (АИС или мрежи), в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, както и на изискванията за въвеждане в експлоатация на криптографски мрежи органът по сигурността предоставя на органа по акредитиране на сигурността на АИС или мрежи, съответно на органа по криптографска сигурност необходимата за изпълнение на възложените им по закон функции информация при спазване на принципа "необходимост да се знае".
Чл. 72. Органът по сигурността осъществява дейността си самостоятелно или във взаимодействие с други служби за сигурност и обществен ред при условия и по ред, определени с правилника по .
Чл. 73. (1) Финансовото осигуряване на Службата се осъществява по общия ред, утвърден за Министерството на отбраната, като ежегодно на Службата се утвърждава бюджет. Разходите се извършват чрез бюджетна субсидия от бюджета на Министерството на отбраната.
(2) Предоставянето на бюджетни средства за изпълнение на специфичните цели на Службата и начинът на организация на тяхното вътрешноведомствено администриране, разходване, отчитане и контрол се определят с акт на министъра на отбраната по предложение на директора на Службата.
Чл. 74. Служителите от Службата изпълняват службата и полагат труд при специфични условия, произтичащи от възложените им от действащото законодателство функции и задачи, като получават допълнителни възнаграждения при условия и по ред, определени в .
Чл. 75. (1) Службата изгражда и поддържа собствена интегрирана комуникационно-информационна система за събиране, обработване, съхраняване и вътрешноведомствен обмен на информация.
(2) Службата разработва и използва собствени криптографски ключове, средства и системи за защита на информацията съгласно закона и в рамките на своята компетентност.
Чл. 76. (1) Службата използва собствени специални комуникации за обмен на информация със своите разузнавателни органи.
(2) За обмен на информация с външни организации Службата участва в изграждането на съвместни комуникационни и информационни системи.
Чл. 77. (1) За изпълнение на възложените й с този закон правомощия Службата изгражда, поддържа и използва информационни фондове.
(2) Редът за създаване, използване и закриване на информационните фондове и за контрол върху тях се определя с правилника по .
Чл. 78. (1) В информационните фондове може да се обработват лични данни, свързани с националната сигурност и отбраната, като при обработването им:
1. не се иска съгласието на физическото лице;
2. физическото лице не се информира преди и по време на обработването на личните му данни;
3. личните данни не се предоставят на трети лица;
4. личните данни се съхраняват и след приключване на обработването им в срокове, определени от директора на Службата като администратор на личните данни.
(2) Личните данни се заличават, ако вече не съществува причина за тяхното запазване съгласно закона или в изпълнение на съдебен акт.
(3) Личните данни от информационните фондове могат да се предоставят само на органите от системата за защита на националната сигурност, както и на органите на съдебната власт за нуждите на конкретно наказателно дело, както и на чуждестранни органи - по силата на международен договор, по който Република България е страна.
(4) Обработването на лични данни се осъществява при условията и по реда на този закон и на .
Чл. 79. Редът за регистриране, съхраняване, получаване на достъп и използване на информация от информационните фондове се определя с акт на директора на Службата.
Чл. 80. Ресурсното осигуряване на Службата за централизирани доставки и услуги се извършва при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.
Чл. 81. С акт на директора на Службата се бракуват и снемат от отчет основни материални средства и запаси в Службата с изключение на тези, които се водят на индивидуален отчет от логистични структури на Министерството на отбраната и Българската армия.
Чл. 82. Директорът на Службата определя типа, количествата и начина на съхраняване и ползване на военновременни запаси на Службата, включително при усложнена обстановка, кризисна ситуация и военен конфликт.
Чл. 83. Директорът на Службата определя норми, правила и лимити за разход на горива, консумативи и комуникационно-информационни услуги.
Чл. 84. (1) Министърът на отбраната може да настанява безвъзмездно Службата за изпълнение на нейните специфични функции и задачи в имоти - държавна собственост, които са в управление на Министерството на отбраната, при условия и по ред, определени в правилника за устройството и дейността на служба "Военна информация".
(2) Регистрацията на моторни превозни средства на Службата се извършва по ред, определен в правилника по .

Глава осма.

КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 85. Върху дейността на военното разузнаване се упражнява парламентарен, административен и съдебен контрол от предвидените в и в действащото законодателство органи.
Чл. 86. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху военното разузнаване чрез своя постоянна комисия.
Чл. 87. Министърът на отбраната осъществява непосредствено цялостен контрол върху дейността на Службата.
Чл. 88. (1) Осъществяването на финансов контрол по формирането и разходването на бюджета на Службата се извършва от първостепенния разпоредител с бюджет и от други органи, предвидени в закон.
(2) При осъществяване на правомощията си органите и лицата, които осъществяват предварителен финансов контрол, вътрешен одит, държавна финансова инспекция и външен одит, съответно не контролират, не инспектират и не одитират разходите на бюджетните средства за изпълнение на специфичните цели и свързаните с тях специфични дейности.
Чл. 89. Вътрешноведомственият контрол в Службата се ръководи от директора на Службата лично или чрез оправомощени от него длъжностни лица.
Чл. 90. Директорът на Службата ежегодно предоставя на министъра на отбраната доклад за изпълнението на поставените й задачи.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "" е съвкупност от разузнавателните органи от командната структура на НАТО и на ЕС, страните - членки на НАТО и ЕС, и партньорски държави.
2. "" е структура или военно формирование, създадени за изпълнение на конкретни разузнавателни задачи.
3. "" е продуктът, получен след обработване и анализиране от органите на военното разузнаване на добити данни и сведения от закрити и открити източници.
4. "" е процес на осигуряване с разузнавателна информация на националните, коалиционните и съюзническите формирования в хода на операциите.
5. "" са комплекс от дейности на разузнавателни органи с използване на специфични средства, способи и методи за добиване на особено важна (критична) разузнавателна информация, която не може да бъде получена по друг начин.
6. "" са служители на Службата, на които е възложено като служебно задължение да я представляват в съответната структура на централната администрация или ведомство и да осъществяват връзката и взаимодействието между Службата и съответната администрация.
7. "" са разузнавателни служби на други държави, с които Службата има двустранни споразумения за взаимодействие.
8. "" е двумерно представяне на местност, обект или физически феномен, формирано чрез използване от разстояние посредством космически, авиационни, морски или земни платформи на различни видове сензори - оптико-електронни, инфрачервени, радиолокационни, лазерни, акустични и други.
9. "" са райони с надморска височина над 1500 м.
10. "" са разходите за изпълнение на специфични цели на Службата, свързани с националната сигурност и отбрана.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) Длъжностните нива, длъжностните наименования и основните заплати на цивилните служители в служба "Военна информация", с изключение на подчинените й военни формирования, се приравняват на длъжностните нива, длъжностните наименования и основните заплати на цивилните служители по служебно и по трудово правоотношение от министерство.
(2) Статусът на цивилните служители по служебно правоотношение в Службата, с изключение на подчинените й военни формирования, се урежда с този закон, и , а на цивилните служители по трудово правоотношение - с този закон, и .
(3) Директорът на служба "Военна информация", заварен на тази длъжност към деня на влизане в сила на закона, изпълнява длъжността до назначаването на директор на Службата при условията и по реда на този закон.
§ 3. В (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г. и бр. 14, 24 и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В се отменя.
2. и се отменят.
3. се отменя.
4. Създава се :
"Чл. 205а. (1) Съпругът/съпругата-военнослужещ на дългосрочно командирован служител при условията и по реда на Закона за дипломатическата служба има право на неплатен отпуск по време на задграничния мандат на служителя.
(2) Съпругът/съпругата-военнослужещ по ал. 1 се взема в разпореждане по специален щат на министъра на отбраната по време на неплатения отпуск и след изтичането на срока на отпуска се назначава на длъжност в съответствие с притежаваното военно звание и квалификация, и срокът на договора за военна служба се удължава със срока на неплатения отпуск.
(3) Времето на неплатения отпуск на съпруга/съпругата-военнослужещ по ал. 1 не се зачита за действително изслужено на военна служба.
(4) Вноските за здравно осигуряване на съпруга/съпругата-военнослужещ по ал. 1 за времето, през което са в неплатен отпуск, са за тяхна сметка."
5. В думите "чл. 163, 165 и 166" се заменят с "чл. 163 и 165".
6. В се отменя.
§ 4. В (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в преходните и заключителните разпоредби се създава :
"§ 3а. За служба "Военна информация" условията и редът за приемане на служба в доброволния резерв, сключването, изменението и прекратяването на договора за служба или за предоставяне на техника в доброволния резерв, назначаването, преназначаването и освобождаването от длъжност, подготовката, присвояването и повишаването във военно звание на резервисти се определят в правилника за устройството и дейността на Службата."
§ 5. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема правилника за устройството и дейността на служба "Военна информация". В срока по изречение първо се приемат, съответно издават и другите подзаконови актове, предвидени в закона.
(2) До приемането на правилника по ал. 1 се прилага (ДВ, бр. 82 от 2010 г.) и другите подзаконови нормативни актове, издадени на основание , доколкото не противоречат на този закон.
§ 6. Разпоредбите на този закон не могат да бъдат тълкувани в смисъл, ограничаващ приложението на . Органите по този закон осигуряват пълно и безусловно сътрудничество с Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
§ 7. Изпълнението на закона се възлага на министъра на отбраната и на директора на служба "Военна информация".
§ 8. Законът влиза в сила от 1 ноември 2015 г.
-------------------------
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 1 октомври 2015 г. и на 5 ноември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив