ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ

ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ

В сила от 14.08.2015 г.
Обн. ДВ. бр. от 14 Август 2015г.

Глава първа.

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ЗАКОНА

Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с надеждното функциониране на системата за гарантиране на влоговете в банките и защитата на вложителите, както и устройството, целите, функциите и дейността на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, наричан по-нататък "фонда".
(2) Този закон се прилага за всички банки, които са получили по реда на лиценз за публично привличане на влогове или други възстановими средства, както и за техните клонове в други държави членки.
(3) Този закон се прилага и за клоновете на банка със седалище в трета държава, която е получила лиценз от Българската народна банка да осъществява дейност в Република България, когато:
1. в държавата по седалището на банката няма действаща система за гарантиране на влоговете или такава система съществува, но тя не обхваща клоновете на банката в чужбина, или
2. размерът или обхватът на гаранцията, осигурявана от съществуващата в държавата по седалището на банката система за гарантиране на влоговете, е по-малък от размера или обхвата на защитата на влоговете, предвидена в този закон; в този случай гаранцията, осигурявана от фонда, е за разликата, надвишаваща гаранцията, осигурявана от системата за гарантиране на влоговете по седалището на банката.
(4) Лицата по ал. 2 и 3 са длъжни да правят парични вноски във фонда по реда, определен в този закон.
(5) Управителният съвет на фонда установява, след събиране на съответните доказателства, спрямо кои клонове на банки в страната са налице условията по ал. 3.
(6) В случаите по ал. 3 фондът си сътрудничи с органите на съответната система за гарантиране на влоговете.

Глава втора.

ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ

Раздел I.

Статут на фонда

Чл. 2. (1) Фондът е юридическо лице със седалище София.
(2) Фондът се преобразува, прекратява и ликвидира със закон.
(3) Сметната палата упражнява контрол върху дейността на фонда.
(4) Фондът се освобождава от заплащането на държавни и местни данъци и такси само по операциите по гарантиране на влоговете и по финансиране на действия по преструктуриране по .
(5) При ликвидация на фонда след изплащането на задълженията му остатъкът от неговото имущество се разпределя между банките пропорционално на вноските, платени от тях, с изключение на тези банки, чиито задължения към вложителите са изплатени от фонда.
(6) Финансирането на разходите за издръжка на фонда се определя с наредба на Българската народна банка по предложение на управителния съвет на фонда.

Раздел II.

Цели и функции на фонда

Чл. 3. (1) Целта на фонда е да допринася за стабилността и доверието във финансовата система на Република България, като:
1. осигурява защита на влоговете и изплащане на гарантираните влогове;
2. съдейства за ефективно протичане на процеса по преструктуриране на кредитни институции при условията и по реда на ;
3. осигурява оптимална защита на интересите на кредиторите в процеса на банковата несъстоятелност.
(2) Фондът:
1. определя и събира годишни и извънредни премийни вноски от банките;
2. инвестира средствата си при условията и по реда на ;
3. изплаща гарантираните размери на влоговете;
4. осъществява функциите и правомощията, предвидени в ;
5. участва във финансиране на преструктурирането на кредитни институции, като поема загубите вместо гарантираните вложители в процеса на преструктуриране, при условията и по реда на .

Раздел III.

Управление на фонда. Представителство

Глава трета.

ГАРАНТИРАНИ ВЛОГОВЕ

Раздел I.

Размер и обхват на гаранцията

Раздел II.

Изключения

Чл. 11. (1) Не се изплащат гарантираните размери на влоговете в банката на:
1. други банки, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка;
2. финансови институции по ;
3. застрахователи и презастрахователи по ;
4. пенсионноосигурителни дружества и фондове за задължително и доброволно пенсионно осигуряване;
5. инвестиционни посредници;
6. колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове, алтернативни инвестиционни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;
7. бюджетни организации по ;
8. Фонда за компенсиране на инвеститорите, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Гаранционния фонд по .
(2) Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на или финансиране на тероризъм по смисъла на , установени с влязла в сила присъда.
(3) Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно към датата на издаване на акт по .
(4) Обстоятелствата, обуславящи изключенията по ал. 1 и 2, се установяват към датата на издаване на акт по .

Раздел III.

Изчисляване на гарантирания размер на влога

Чл. 12. (1) Общият размер на задължението на банката към един вложител се определя, като влоговете му, включително начислените върху тях лихви до датата на издаване на акт по , се събират. При събирането влоговете в чуждестранна валута участват с левовата си равностойност, определена по курса на Българската народна банка към датата на издаване на акт по .
(2) При съвместен влог частта на всяко лице се взема предвид при установяване на общия размер на влоговете му в банката. Ако в договора за влог не е указано друго, приема се, че частите на вложителите са равни.
(3) В случаите, когато вложителят няма изключително право върху сумите по сметката, право да получи плащане от фонда има лицето, в чиято полза е направен влогът, освен ако договорът предвижда друго и при условие, че това лице е идентифицирано или може да бъде идентифицирано преди датата на издаване на акт по . В случай че влогът е направен в полза на повече лица, се прилагат правилата за съвместния влог.
(4) При преобразуване на две или повече банки чрез сливане или вливане влоговете в тези банки преди преобразуването се изчисляват за целите на покритието по гаранцията за всяка банка поотделно до изтичането на 6-месечния срок по .
(5) Влог, по който има наложени тежести или който служи за обезпечение, се включва при събирането по реда на ал. 1, като съответната припадаща се за влога част от гаранцията не се изплаща на вложителя - титуляр на влога, до вдигане на тежестта или обезпечението. Ако за влоговете по изречение първо има влязъл в сила акт на орган на съдебната власт, фондът изплаща дължимата относно влога гаранция на лицето, посочено в акта като имащо право да получи сумата по влога.

Глава четвърта.

ФИНАНСИРАНЕ НА ФОНДА

Раздел I.

Източници за набиране на средства

Раздел II.

Покриване на недостига от средства на фонда

Чл. 18. (1) Ако наличните средства във фонда не са достатъчни за покриване на задълженията му по , когато влоговете са станали неналични, по решение на управителния съвет на фонда банките превеждат извънредни премийни вноски в размер до 0,5 на сто от гарантираните влогове за една календарна година, изчислени към последното тримесечие, предхождащо датата на превеждане на вноските. Фондът с изричното съгласие на Българската народна банка може да изиска и по-големи вноски при извънредни обстоятелства.
(2) За покриване на остатъчния недостиг от средствата на фонда с решение на управителния съвет фондът може да ползва заеми:
1. включително чрез емитиране на дългови ценни книжа при условия и по ред, определени от управителния съвет на фонда;
2. от държавния бюджет след решение на Министерския съвет.
(3) Ползваните от фонда заеми могат да бъдат обезпечавани с гаранция, издадена от Министерския съвет от името и за сметка на държавата, или с активи на фонда, включително и с бъдещите вземания на фонда.
(4) В случаите, когато банка има ликвидни затруднения, Българската народна банка може да отложи изцяло или частично плащането на вноските по ал. 1 за срок не по-дълъг от 6 месеца. Отлагането на плащането на вноските по ал. 1 може да бъде подновявано по искане на банката.
(5) Вноските по ал. 1, чието плащане е отложено, се плащат, когато Българската народна банка установи, че плащането им не застрашава ликвидността и платежоспособността на банката.
(6) Вноските по ал. 1:
1. не се приспадат от вноските по ;
2. се изчисляват по реда на наредбата по .

Глава пета.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДА

Раздел I.

Общи положения

Чл. 19. (1) Средствата на фонда се използват за изплащане на суми по влогове до гарантираните размери в предвидените в този закон случаи.
(2) Средствата от фонда се използват и за финансиране на действия по преструктуриране при условията и по реда на .

Раздел II.

Условия и ред за изплащане на суми по гарантираните влогове

Глава шеста.

ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДА

Чл. 23. Средствата на фонда се инвестират във:
1. депозити в Българската народна банка;
2. високоликвидни дългови ценни книжа:
а) издадени или гарантирани от българската държава;
б) издадени от други държави членки, които имат кредитен рейтинг една от двете най-високи оценки, присъден от две агенции за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани съгласно на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1060/2009";
в) издадени от трети държави, които имат кредитен рейтинг една от двете най-високи оценки, присъден от две агенции за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани съгласно ;
г) издадени от Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие или други чуждестранни финансови институции или международни финансови организации, включително наднационални организации на държавите членки, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки, присъдени от две агенции за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани съгласно .

Глава седма.

СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СХЕМИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Раздел I.

Заемане на средства между схеми за гарантиране на влоговете

Чл. 24. (1) Фондът може да отпуска заеми на схеми за гарантиране на влоговете от други държави членки при следните условия:
1. схемата заемополучател не може да изпълни задълженията си за изплащане на гарантираните влогове поради липса на средства;
2. схемата заемополучател е използвала възможностите за набиране на извънредни вноски от банките;
3. схемата заемополучател ще използва заетите средства само за изплащане на гарантираните влогове;
4. схемата заемополучател няма задължение за погасяване на заем от друга схема;
5. схемата заемополучател е посочила сумата, която иска да заеме;
6. общият размер на заема не може да надвиша 0,5 на сто от гарантираните влогове на схемата заемополучател;
7. схемата заемополучател е информирала Европейския банков орган за искането си, като гарантира, че е изпълнила условията по т. 1 - 5 и посочва размера на поискания заем;
8. схемата заемополучател се ангажира да изплати заема в срок до 5 години; изплащането може да се извършва на годишни вноски, като лихвата е дължима към момента на пълното погасяване на главницата;
9. размерът на лихвата е не по-малък от лихвения процент по пределното кредитно улеснение на Европейската централна банка през кредитния период.
(2) Фондът уведомява Европейския банков орган за първоначалния лихвен процент, както и за срока на заема.

Раздел II.

Изплащане на гарантираните размери на влоговете в клонове на банки от други държави членки

Раздел III.

Преминаване към друга схема за гарантиране на влоговете в друга държава членка

Чл. 27. (1) Ако банка прекрати членството си във фонда и се присъедини към друга схема за гарантиране на влоговете, последно платената годишна премийна вноска по преди прекратяването на членството се прехвърля на другата схема за гарантиране на влоговете. Това не важи, ако членството на банката бъде прекратено поради изключване от фонда по реда на .
(2) Ако някои от дейностите на банка бъдат прехвърлени в друга държава членка и вследствие на това преминат към друга схема за гарантиране на влоговете, част от последно платената годишна премийна вноска по на тази банка се прехвърля на другата схема за гарантиране на влоговете пропорционално на размера на прехвърлените гарантирани влогове.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 банката изпраща предизвестие за намерението си до фонда най-малко 6 месеца преди това. През този период банката дължи годишни и извънредни премийни вноски в своята първоначална схема за гарантиране на влоговете.

Раздел IV.

Споразумения за сътрудничество и обмен на информация

Чл. 28. (1) За целите на , и фондът сключва споразумения за сътрудничество, обменя информацията, получена по реда на , и си сътрудничи със схемите за гарантиране на влоговете в други държави членки. Фондът информира Европейския банков орган за сключените споразумения. При невъзможност за постигане на споразумение със схема за гарантиране на влоговете в друга държава членка или спор относно тълкуването на споразуменията фондът може да отнесе въпроса до Европейския банков орган.
(2) Липсата на споразумение по ал. 1 не засяга правата на вложителите в клонове в Република България на банки на други държави членки и на клонове на български банки в други държави членки за вземанията им от схемата за гарантиране на влоговете на държавата членка по произход, както и интересите на банки в случаите по .
(3) Във връзка с обмяната на информация за вложителите в клонове на български банки в други държави членки и за клонове на банки от други държави членки в Република България се прилагат изискванията за поверителност и защита на данните за сметките на вложители съгласно .

Глава осма.

ТЕСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ

Чл. 29. (1) Фондът извършва регулярно стрес тестове на системата за гарантиране на влоговете, както и при наличие на информация от Българската народна банка за проблеми в банка, които биха могли да доведат до задействане на системата за гарантиране на влоговете.
(2) Стрес тестове се извършват най-малко веднъж на три години.
(3) Управителният съвет и служителите на фонда могат да използват информацията, необходима за тестване на системата за гарантиране на влоговете, само за извършване на тестовете. Фондът няма право да пази получената информация по-дълго от необходимото за провеждане на тестовете време.

Глава девета.

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 30. (1) Банките предоставят на фонда необходимата информация за изчисляване на дължимите премийни вноски във фонда.
(2) Банките са длъжни да представят на фонда необходимата информация за целите на регулярното тестване на системата за гарантиране на влоговете или за да се подготви изплащането на гарантираните влогове по всяко време и при поискване от фонда във вид и формат, определени в указанията по .
(3) Фондът има право да поиска по всяко време от банката информация за отговарящите на условията влогове на всеки вложител и за маркирането им по реда на .
(4) Българската народна банка незабавно информира фонда, в случай че в дадена банка бъдат открити проблеми, които има вероятност да предизвикат задействане на системата за гарантиране на влоговете, както и за приложени спрямо банките надзорни мерки по , като предоставя на фонда копие от акта за прилагане на съответната мярка.
(5) Българската народна банка уведомява незабавно фонда, в случай че е установено настъпването на условията по .
(6) По искане на фонда подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор" на Българската народна банка, извършва целеви проверки на банки и представя резултатите от тях на фонда.
(7) Управителният съвет може да публикува информация за дейността на фонда, която не съдържа данни, представляващи банкова или търговска тайна.
(8) В случаите по ал. 6 ограниченията по и относно достъпа до банкова и професионална тайна не се прилагат.
(9) Информацията, която фондът придобива или създава при осъществяване на функциите си по този закон и чието разгласяване би увредило търговския интерес или престижа на банка, нейни акционери или клиенти, е професионална тайна. Професионалната тайна не представлява служебна тайна по смисъла на .
(10) Не е професионална тайна информацията, която подлежи на публикуване или оповестяване съгласно закон.
(11) Членовете на управителния съвет, служителите, външните одитори, експертите и другите лица, работещи за фонда, са длъжни да пазят професионалната тайна, включително след прекратяване на отношенията им с фонда.
(12) Лицата по ал. 11 могат да използват информацията, представляваща професионална тайна, единствено за целите и при изпълнение на служебните си задължения. Тази информация не може да се разгласява или предоставя на други лица или органи освен в посочените в ал. 14 случаи.
(13) Ограниченията по ал. 12 не се прилагат, ако информацията се предоставя в обобщен вид, така че да не могат да бъдат идентифицирани банката или лицата, за които се отнася. Информацията, получена от банка или от друго задължено лице по този закон, може да им се предостави обратно без ограничение.
(14) Лицата по ал. 11 могат да предоставят информация, представляваща професионална тайна, на следните органи и организации във връзка с изпълнението на техните функции или задължения:
1. съда:
а) в случаите на образувано наказателно производство;
б) във връзка със съдебно дело, засягащо извършени действия по този закон и/или по ;
2. други органи, когато това е изрично предвидено в специален закон;
3. схемата за гарантиране на влоговете в държавата членка по произход за целите на .
(15) Всяка година най-късно до 1 март управителният съвет на фонда информира Европейския банков орган за общия размер на гарантираните влогове в страната, както и за размера на наличните средства във фонда към 31 декември на предходната година.
Чл. 31. Когато банка не изпълнява задълженията си по , фондът уведомява незабавно Българската народна банка за предприемане на надзорни мерки по .
Чл. 32. Банките, обхванати в системата за гарантиране на влоговете, не могат да използват за рекламни цели размера на гаранцията по този закон, както и да рекламират гарантиране на влоговете в размери над установените в този закон.
Чл. 33. Ако банка преустанови членството си във Фонда или бъде изключена от него, тя е длъжна в срок до един месец от датата на прекратяване на членството да уведоми вложителите за това.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "" е кредитно салдо, което се получава в резултат на средства, оставени по сметка, или от временни положения в резултат на обичайни банкови сделки, което банката е длъжна да плати съгласно приложимите законови и договорни условия, с изключение на кредитно салдо, за което е изпълнено някое от следните условия:
а) съществуването му може да се докаже само с финансов инструмент по смисъла на , освен ако е спестовен продукт, удостоверен с депозитен сертификат, издаден на поименно посочено лице и съществуващ към 2 юли 2014 г.;
б) главницата му не подлежи на изплащане по номинална стойност;
в) главницата му подлежи на изплащане по номинална стойност само по силата на специална гаранция от или на споразумение с кредитната институция или трето лице;
г) не е собствен капитал по смисъла на определението в на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 575/2013", или дългови ценни книжа, издадени от банка, и задължения, възникнали от запис на заповед или в резултат на писмено съгласие на банка платец да приеме нареждането на издателя на менителница.
2. "" е влог, който е изискуем и дължим, но не е бил платен от банката съгласно законовите или договорните условия, приложими към него.
3. "" са парични средства по сметка, открита на името на две или повече лица, или по сметка, върху която две или повече лица имат права, упражнявани с подписа на едно или повече от тези лица.
4. "" са парични средства в брой, влогове и нискорискови активи, които могат да бъдат осребрени в срок, ненадхвърлящ срока по .
5. "" са влогове, които не са изключени от обхвата на защитата по .
6. "" е титулярят или в случаите на съвместен влог - всеки от титулярите на влога.
7. "" е държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
8. "" е държава, която не е държава членка по смисъла на т. 7.
9. "" са инструменти, попадащи в първа или втора категория по таблица 1 в , или други активи, за които Българската народна банка или фондът смята, че са също толкова сигурни и ликвидни.
10. "" са:
а) законоустановени схеми за гарантиране на влогове;
б) схеми за гарантиране на влогове, които са официално признати за схеми за гарантиране на влогове;
в) институционални защитни схеми, които са официално признати за схеми за гарантиране на влогове.
11. "" е понятие по смисъла на .
12. "" е понятие по смисъла на .
13. "" е понятие по смисъла на .
§ 2. Този закон въвежда изискванията на на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (ОВ L 173/1 от 12 юни 2014 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Този закон отменя (обн., ДВ, бр. 49 от 1998 г.; изм., бр. 73, 153 и 155 от 1998 г., бр. 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 92 и 118 от 2002 г., бр. 31 и 39 от 2005 г., бр. 59, 64 и 86 от 2006 г., бр. 67 и 98 от 2008 г., бр. 42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и 101 от 2010 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 22 от 2015 г.).
§ 4. Фондът за гарантиране на влоговете в банките е правоприемник на фонда за гарантиране на влоговете в банките, създаден с отменения .
§ 5. За процедурите по изплащане на гарантираните влогове, започнали преди влизането в сила на този закон, се прилагат разпоредбите на отменения .
§ 6. В (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г. и бр. 14, 22 и 50 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В :
а) в ал. 1 се създава т. 7:
"7. Българската народна банка е взела решение за установяване, че влоговете в банката са неналични, на основание чл. 20, ал. 1, т. 2 от Закона за гарантиране на влоговете в банките.";
б) алинея 2 се изменя така:
"(2) Българската народна банка задължително отнема издадения лиценз на банка поради неплатежоспособност, когато собственият й капитал е отрицателна величина и не са изпълнени условията за преструктуриране по чл. 51, ал. 1 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници.";
в) в ал. 7 след думата "лиценза" се добавя "по ал. 1".
2. В се създава изречение второ: "Искането се подава не по-късно от два работни дни след отнемането на лиценза."
3. В се създава ал. 5:
"(5) Включването и изключването от информационната система се извършва с акт на подуправителя, ръководещ управление "Банково"."
4. В :
а) алинея 3 се изменя така:
"(3) Банката задължително посочва в условията по ал. 2 и в договора дали влогът е гарантиран, или не при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките, размера на гаранцията и приложимата система за гарантиране на влоговете. Информационният бюлетин съгласно приложението се предоставя на вложителите преди сключване на договора и най-малко веднъж годишно след сключване на договора на езика и по начина, избрани по взаимно съгласие между вложителя и банката при откриването на сметката. Банките задължително маркират влоговете по начин и по ред, определени от БНБ, които позволяват незабавна идентификация на отговарящите на условията влогове по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за гарантиране на влоговете в банките.";
б) създава се ал. 6:
"(6) Българската народна банка уведомява вложителите за преобразуване на банка чрез сливане или вливане в друга банка най-малко един месец преди съответното действие да произведе правни последици чрез оповестяване на интернет страницата на БНБ. В срок три месеца от уведомяването вложителите могат да изтеглят или да прехвърлят в друга банка своите отговарящи на условията влогове по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за гарантиране на влоговете в банките заедно с натрупаните лихви над размера на гаранцията, без да дължат неустойки или такси за предсрочно прекратяване на договора за влог."
5. В :
а) в ал. 3 думите "който не е потребителски" се заличават;
б) създава се ал. 5:
"(5) Този член се прилага за кредити, които не са потребителски."
6. В :
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) Служителите на банката, членовете на управителните и контролните органи на банката, длъжностните лица в БНБ, служителите и членовете на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, ликвидаторите, временните синдици и синдиците, както и всички други лица, работещи за банката, не могат да разгласяват, както и да ползват за лично или за членовете на семействата си облагодетелстване информация, представляваща банкова тайна.";
б) алинея 5 се изменя така:
"(5) Освен на БНБ и за целите и при условията на чл. 56 банката може да дава сведения по ал. 2 за отделни клиенти само:
1. с тяхно съгласие;
2. по решение на съда, взето по реда на ал. 6 и 7;
3. с определение на съда, когато това е необходимо за изясняване на обстоятелствата по разглеждано от него дело, или
4. в случаите по ал. 12 при банка в производство по несъстоятелност."
7. В , изречение първо думите "и чието разгласяване би увредило търговския интерес или престижа на банка или нейни акционери" се заличават.
8. В :
а) в ал. 1:
аа) в т. 2, буква "б" след думата "съдебно" се добавя "или арбитражно";
бб) точка 3 се изменя така:
"3. органите за финансов надзор в Република България, на Фонда за гарантиране на влоговете в банките и на Държавна агенция "Национална сигурност" - в случаи и по ред, определени в Закона за гарантиране на влоговете в банките или със съвместни инструкции или споразумения;"
б) в ал. 2 се създава изречение второ: "Такова предоставяне на информация може да бъде извършено само когато е необходимо за целите на надзора, превенцията и преструктурирането на кредитните институции."
9. В :
а) създава се нова т. 7:
"7. подробна документация за финансовите договори по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници, по които банката е страна;"
б) досегашната т. 7 става т. 8.
10. се отменя.
11. В :
а) в ал. 1:
аа) точка 7 се изменя така:
"7. неплащане на премийна вноска към Фонда за гарантиране на влоговете в банките или други действия, застрашаващи интересите на вложителите;"
бб) създава се т. 18:
"18. непланиране на промени в дейността в определения от БНБ срок или по преценка на БНБ предложените от банката промени не са подходящи за отстраняването на слабостите и пречките във връзка с изготвяне и приемане на планове за възстановяване по глава втора, раздел I от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници.";
б) в ал. 2:
аа) точка 21 се отменя;
бб) в т. 23 накрая се добавя "в случаите, когато не са налице условията за назначаване на временен управител по чл. 46 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници";
вв) в т. 24 думите "- при опасност от неплатежоспособност" се заличават.
12. В думите "чл. 73г" се заличават.
13. В , изречение първо след думата "трябва" се добавя "по преценка на БНБ да притежава квалификация, способности и познания, необходими за изпълнение на възложените функции и задачи, и", а след думите " чл. 11, ал. 1" се добавя "т. 1 и т. 3 - 9".
14. В :
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) Българската народна банка може да постави банка под специален надзор при следните условия:
1. банката не е изплатила влогове, които са изискуеми и дължими, и БНБ е започнала процедура за произнасяне по чл. 20, ал. 1, т. 2 от Закона за гарантиране на влоговете в банките, и
2. банката не отговаря на условията за преструктуриране по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници.";
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 изречение първо думите "6 месеца" се заменят с "един месец", а изречение второ се заличава;
г) създава се ал. 4:
"(4) В случаите на чл. 107, 109, 110 и чл. 115 - 121 разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не се прилагат по отношение на банка - публично дружество."
15. В :
а) създава се нова ал. 3:
"(3) Мярката по ал. 2, т. 2 не може да предвижда пълно ограничаване на достъпа на вложителите до влоговете за срок, по-дълъг от 5 работни дни.";
б) досегашната ал. 3 става ал. 4.
16. В се отменят.
17. В думата "едномесечен" се заменя с "10-дневен".
18. В глава единадесета раздел IX с се отменя.
19. В се изменя така:
"(3) Ако предложението по ал. 1 е основателно, Управителният съвет на БНБ по предложение на подуправителя, ръководещ Управление "Банков надзор", в срок 5 работни дни от предложението по ал. 1 взема решение, с което установява, че банката се намира в състояние на неплатежоспособност, и за отправяне на искане до компетентния съд за откриване на производство по несъстоятелност."
20. В се добавя "както и нейните временни или извънредни управители".
21. В се изменя така:
"(3) Ако предложението по ал. 1 е основателно, Управителният съвет на БНБ по предложение на подуправителя, ръководещ Управление "Банков надзор", взема решение, с което установява, че банката се намира в състояние на неплатежоспособност, и за отправяне на искане до компетентния съд за откриване на производство по несъстоятелност."
22. В :
а) в ал. 1:
аа) думите "и други подобни мерки" се заличават;
бб) създава се изречение второ: "Оздравителните мерки включват прилагане на инструментите за преструктуриране и упражняване на правомощията за преструктуриране по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници или по съответното законодателство на друга държава членка.";
б) създава се ал. 4:
"(4) Мерките по ал. 1 са мерките, прилагани от БНБ и от компетентните органи на друга държава членка в качеството им на надзорни органи и органи за преструктуриране."
23. В :
а) в т. 1 думите "или други инструменти" се заменят с "инструменти по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 50, буква "б" от Регламент (ЕС) № 575/2013";
б) в т. 2 накрая се добавя "при спазване на разпоредбите на чл. 100 и 103 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници или съответни разпоредби на законодателство на държава членка";
в) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "при спазване на разпоредбите на чл. 100 и 103 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници или съответни разпоредби на законодателство на държава членка".
24. В думите "или други инструменти" се заменят с "инструменти по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 50, буква "б" от Регламент (ЕС) № 575/2013".
25. В се изменя така:
"(4) В съдебното производство по ал. 3, когато е необходимо извършването на съдебно-счетоводна или съдебно-икономическа експертиза, съдът назначава вещи лица от списък, утвърден от председателя на Върховния административен съд. Българската народна банка предоставя на председателя на Върховния административен съд информация относно специализираните одиторски предприятия, които са проверявали годишните финансови отчети на банка или клон на банка от трета държава по реда на чл. 76 и 78 през последните пет години. Тези предприятия предоставят на председателя на Върховния административен съд списък с най-малко двама дипломирани експерт счетоводители, които са участвали в посочените дейности. Председателят на Върховния административен съд утвърждава списък с вещите лица, който се актуализира най-малко на всеки пет години."
26. В от допълнителните разпоредби ал. 2 се отменя.
27. Създава се :
"Приложение към чл. 57, ал. 3

ОБРАЗЕЦ НА ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ВЛОЖИТЕЛИТЕ

 

Основна информация относно защитата на влоговете

Влоговете в      (да се въведе наименованието на банката) са защитени от:

Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

Гарантиран размер:

196 000 лв. на един вложител в една банка

Ако притежавате повече влогове в една банка:

Всички Ваши влогове в същата банка се "сумират" и за общата сума се прилага гарантираният размер - 196 000 лв.1

Ако притежавате съвместен влог заедно с друго лице (лица):

Гарантираният размер - 196 000 лв., се прилага за всеки отделен вложител2

Срок за изплащане на гарантирани суми в случай на неплатежоспособност на банката:

7 работни дни3

Парична единица, използвана при изплащане на гарантирани суми:

Гарантираните суми по влоговете се изплащат в български левове.

За контакт:

Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

Адрес: ......................................................

Тел: .........................., факс: ...................................,

e-mail: contact@dif.bg

URL: https://dif.bg

За повече информация:

www.dif.bg

Потвърждение за получаване от страна на вложителя:

 

 

___________________________________

1 Ако даден влог е неналичен, тъй като банка не е в състояние да посрещне финансовите си задължения, ФГВБ изплаща влоговете на вложителите. Максималният размер, който може да бъде изплатен, е 196 000 лв. на банка. Това означава, че всички влогове в една банка се сумират, за да се определи размерът на гаранцията. Например, ако един вложител има спестовна сметка, по която има 180 000 лв., и разплащателна сметка, по която има 40 000 лв., на този вложител ще бъдат изплатени само 196 000 лв.

2 При съвместни влогове ограничението - 196 000 лв., важи за всеки вложител поотделно. Повече информация можете да получите на уебсайта на ФГВБ: www.dif.bg.

3 Изплащане на гарантирани суми

Задължената схема за гарантиране на влоговете е:

Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

1606 София, ул. Владайска № 27,

тел: +359 2 953 1217, факс: +359 2 952 1100

e-mail: contact@dif.bg

URL: https://dif.bg.

ФГВБ ще започне изплащане на влоговете Ви в размер до 196 000 лв. в срок най-късно до 7 работни дни от датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Друга важна информация

По принцип всички вложители, независимо дали са физически, или юридически лица, са защитени чрез схемите за гарантиране на влоговете. Изключенията за определени влогове са посочени на уебсайта на задължената схема за гарантиране на влоговете. При искане Вашата банка ще Ви информира дали определени продукти са гарантирани, или не. Ако влоговете са гарантирани, банката потвърждава това и на извлеченията от съответната сметка."

 

§ 7. В (обн., ДВ, бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г. и бр. 70 и 109 от 2013 г.) в се изменя така:
"17. всяко лице, с изключение на едноличния търговец или дружество, което не е юридическо лице, при условие че другата страна по договора за финансово обезпечение е лице по т. 1 - 16."
§ 8. Наличните средства във фонда трябва да достигнат размер едно на сто от общия размер от гарантираните влогове в банките не по-късно от 3 юли 2024 г.
§ 9. Наредбата по се приема в срок до 31 декември 2015 г.
§ 10. (1) Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
(2) Изискването за определяне на премийните вноски пропорционално на степента на риска съгласно се прилага от 1 януари 2016 г. До 31 декември 2015 г. се прилагат изискванията на от отменения Закон за гарантиране на влоговете в банките.
-------------------------
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 30 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив