КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТА

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТА

Утвърден със Заповед № 09-367 от 11 юни 2010 г. на министъра на здравеопазването
Обн. ДВ. бр. от 13 Юли 2010г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. Фармацевтична професия може да се упражнява само от лице, притежаващо образователно-квалификационна степен "магистър" по фармация и призната правоспособност в Република България.
Чл. 2. Професията на магистър-фармацевта се основава на следните ценности:
1. основна и най-голяма ценност е здравето, благосъстоянието и безопасността на пациента;
2. професионална компетентност и отговорност;
3. честност, хуманност, милосърдие и емпатия;
4. тактичност и вежливост в отношенията с пациенти, колеги и обществото;
5. толерантност към религиозни убеждения, етническа и политическа принадлежност, сексуална ориентация и други специфични индивидуални особености;
6. еднаквост и равнопоставеност в отношенията към пациентите независимо от обществено, социално и материално положение.
Чл. 3. Всеки магистър-фармацевт при професионалната си реализация трябва да работи по начин, който защитава името и престижа на професията и да утвърждава доверието на обществото към нея.
Чл. 4. Магистър-фармацевтът е длъжен да разбира природата, ефектите на лекарствата и начините, по които те могат да бъдат използвани, за да се предотвратят болести, да се облекчат симптоми и/или да се подпомогне диагностицирането им.
Чл. 5. Магистър-фармацевтът е длъжен да спазва правилата за Добра фармацевтична практика и да поддържа професионалната си компетентност в съответствие на новостите в медицината и фармацията. Това си задължение фармацевтът приема като лична отговорност.
Чл. 6. Магистър-фармацевтът представя себе си само по начин, който защитава достойнството и честта на професията и е в рамките на закона.
Чл. 7. Магистър-фармацевтът трябва да работи за непрекъснато издигане престижа на фармацевтичната професия.
Чл. 8. Магистър-фармацевтът трябва да бъде независим в професионалните си решения и действия, като се ръководи единствено от здравето и безопасността на пациента.
Чл. 9. Магистър-фармацевтът спазва закона и решенията на съсловието, придържа се към високи професионални стандарти, буквално и по дух защитава честта и достойнството на професията.
Чл. 10. Магистър-фармацевтът се стреми към избягването на злоупотреби и пристрастявания.
Чл. 11. Магистър-фармацевтът търси честно и разумно заплащане за своята професионална дейност.
Чл. 12. (1) Магистър-фармацевтът съдейства за развитие на системата за здравеопазване и инициира и подкрепя позитивни промени.
(2) Магистър-фармацевтът активно участва в разработването, обсъждането и промените в здравната политика, които са в интерес на пациента и обществото.
Чл. 13. Магистър-фармацевтът участва в програми за повишаване на нивото на здравна култура на населението, опазването на околната среда и популяризирането на разумната употреба на всички здравни източници.
Чл. 14. Магистър-фармацевтът се бори активно срещу всички възможности за производство, доставка и търговия с лекарствени продукти извън рамките на закона.
Чл. 15. Магистър-фармацевтът трябва да търси честност и справедливост при разпределението на здравните ресурси, за които е отговорен, както и да търси баланс между нуждите на пациента и обществото.

Раздел II.

Взаимоотношения фармацевт-пациент

Чл. 16. (1) Магистър-фармацевтът има морални задължения и изгражда взаимоотношения на доверие с пациента като отговор на високото обществено признание на професията.
(2) Магистър-фармацевтът се задължава да помага на пациента да постигне максимална полза от лекарствата чрез рационалната им употреба.
(3) Магистър-фармацевтът е посветен на здравето и хуманното отношение към пациента и пази неговото доверие.
Чл. 17. Магистър-фармацевтът подпомага пациента по грижовен, съчувствен и конфиденциален начин.
Чл. 18. (1) Магистър-фармацевтът поставя грижата за пациента в центъра на професионалната си практика, като има предвид само неговите здравни и медицински нужди и тези, определени от здравната наука.
(2) Магистър-фармацевтът отпуска лекарства по рецепта и без рецепта само когато е сигурен, че са безопасни, ефикасни и качествени.
Чл. 19. Магистър-фармацевтът има само професионални взаимоотношения с пациента, основани на взаимно уважение, честност и съчувствие, като се съобразява с евентуалните последствия и безопасността на пациента.
Чл. 20. (1) Магистър-фармацевтът уважава индивидуалните ценности и достойнството на всеки пациент, осигурява му вярна, точна и разбираема информация така, че да може да вземе информирано решение що се отнася за неговото здраве.
(2) Магистър-фармацевтът уважава информирания избор на пациента, който отказва лечение и живее в риск.
(3) Магистър-фармацевтът уважава достойнството на пациент с намалена компетентност и се опитва да го подпомогне по подходящ начин и степен във вземането на най-доброто решение за неговото здраве.
Чл. 21. Магистър-фармацевтът уважава и пази правото на конфиденциалност на пациента. Информация, придобита при професионални контакти с пациента, може да бъде разкрита само ако не се разкрива идентичността на пациента. Това би могло да стане единствено след получаване на съгласие от пациента във всички случаи, предвидени в закона, или когато е необходимо, за да го предпази от вредни последствия.
Чл. 22. (1) Магистър-фармацевтът уважава правото на пациента на фармацевтична услуга и е длъжен да му я осигури.
(2) Когато не може да бъдат отпуснати предписани лекарства или услуги, магистър-фармацевтът е длъжен да пренасочи пациента, така че това да бъде направено на друго удобно за него място.
(3) Магистър-фармацевтът е длъжен да подсигури непрекъснатост на фармацевтичната услуга чрез подходяща комуникация и координация особено в случай на затваряне, преместване на аптека при изключителни обстоятелства, като природни бедствия, аварии или други.
Чл. 23. Магистър-фармацевтът служи на нуждите на обществото и неговите членове. Първо задължение е пациентът. В същото време задълженията може да надвишават нуждите на пациента и обхващат цялото общество. В тези случаи магистър-фармацевтът признава отговорностите, свързани с тези обществени задължения, и действа в съгласие с тях.

Раздел III.

Взаимоотношения между фармацевти

Чл. 24. Магистър-фармацевтът трябва да е в коректни отношения с колегите си, като в случай на различия се ръководи само от интересите на пациента.
Чл. 25. Магистър-фармацевтът не трябва да петни името на свои колеги, като изказва мнения и съмнения относно компетентността и дейността им без конкретни данни и доказателства.
Чл. 26. Магистър-фармацевт, който изразява загриженост относно компетентността на свой колега, основаваща се на достоверни данни, трябва да бъде подкрепян и защитаван.
Чл. 27. Всеки магистър-фармацевт е длъжен да съдейства при обследването на компетентността на свой колега, като предоставя точни, обективни и професионални данни.
Чл. 28. Магистър-фармацевтът е задължен да се консултира с колеги и да пренасочва пациента, когато счете за необходимо. Трябва да се признава правото на друго мнение, особено когато то е в полза на пациента.
Чл. 29. (1) Магистър-фармацевтът не трябва да участва в нелоялна професионална и търговска конкуренция или такава, която ще накърни доброто име на професията или ще навреди на колега, на пациент или на обществото.
(2) Недопустимо е използването на търговски и ценови подходи за лекарствени продукти по лекарско предписание с цел пренасочване на пациенти от една аптека в друга.
Чл. 30. (1) Споровете от професионален, етичен и деонтологичен характер между магистър-фармацевти са от компетенцията на комисиите по етика и качество на РФК на БФС.
(2) Решенията по ал. 1 могат да се обжалват пред Комисията по етика и Комисията по качество на БФС. Решенията не подлежат на обжалване.

Раздел IV.

Взаимоотношения между фармацевти и други медицински и здравни специалисти

Чл. 31. Магистър-фармацевтът трябва да действа с честност и достойнство във взаимоотношенията си с другите медицински и здравни специалисти.
Чл. 32. Магистър-фармацевтът не трябва да се включва в каквато и да било дейност или да има поведение, които биха могли да уронят престижа и общественото доверие на медицинските професии.
Чл. 33. Като осъзнава своята компетентност и умения, магистър-фармацевтът е длъжен да насочва пациентите към други медицински и здравни специалисти, когато е необходимо.
Чл. 34. Магистър-фармацевтът не може да влиза в съдружия или договорки, които биха нарушили независимото професионално решение или биха попречили на правото на пациента на информиран и свободен избор.
Чл. 35. Магистър-фармацевтът осъществява сътрудничество с други медицински и здравни специалисти с цел постигане на качествено обслужване на пациента. Консултирането между медицинските специалисти трябва да бъде единствено с цел подобряване на здравето на пациента.

Раздел V.

Фармацевтът и обществото

Чл. 36. Магистър-фармацевтът е активен член на обществото и съдейства за популяризирането на здравословен начин на живот и хигиена.
Чл. 37. Недопустимо е магистър-фармацевтът да използва аптеката, която е здравно заведение, и отношенията си с потребителите на фармацевтични услуги за постигането на политически, религиозни и други цели, неприсъщи на професията.
Чл. 38. Магистър-фармацевтът участва активно в екологични програми и ги подкрепя.
Чл. 39. (1) Обществото дължи на магистър-фармацевта уважение, добра материална осигуреност и опазване на достойнството.
(2) Магистър-фармацевтът е длъжен сам да утвърждава авторитета си с професионализъм, компетентност, знания, умения и хуманно отношение към пациента и обществото.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Правилата на този кодекс са задължителни за всеки магистър-фармацевт, упражняващ професията.
§ 2. При неспазване разпоредбите на кодекса се налагат наказанията, предвидени съгласно , Устава на БФС и уставите на РФК на БФС.
§ 3. Кодексът е приет на Втория извънреден конгрес на БФС, проведен на 24.11.2007 г. в София, изменен от Третия редовен конгрес на БФС, проведен на 05 - 07 март 2010 г. във Варна, к.к. Златни пясъци, и е изработен на основание .
Извадка от Неофициален раздел бр. 53 от 13.07.2010 г. на ДВ
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив