Мярка 121 – Модернизиране на земеделските стопанства

01.01.2007 - 31.12.2013 | 23:59
по статията работи: Елица Елефтерова
01.01.2007 - 31.12.2013 | 23:59
Мярката има за цел подобряване конкурентоспособността на земеделието чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и насърчаване въвеждането на нови технически решения

Обосновка

Присъединяването на България към общността води до нарастване на конкурентния натиск за българското земеделие на вътрешния и външния пазар. В настоящия момент земеделският сектор в България се характеризира с поляризирана структура на земеделските стопанства, много ниско ниво на производителност, остарял сграден фонд и техническо оборудване. Значителна част от материалните активи в сектора са практически неизползваеми и не съответстват на изискванията на новите стандарти, които се въвеждат в резултат от хармонизирането на националното законодателство с това на ЕС.

За да се подобри цялостната дейност на земеделските стопанства в страната, ще са необходими значителни инвестиции за материални и нематериални активи, така че те да отговорят на стандартите на Общността. Достигането на съответствие с тези стандарти, особено на онези, свързани с ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената и безопасните условия на труд, предполага огромни инвестиции, които трудно биха се реализирали без финансова подкрепа за земеделските производители в България. Модернизирането на земеделските стопанствата е от съществено значение за подобряване на икономическата им стойност, чрез по-добро използване на производствените условия, включващо: въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция; разнообразяването на дейностите в стопанството, включително към неземеделските сектори и производството на енергийни култури; както и прехода от конвенционално към биологично земеделско производство.

Цели на мярката

 • Да подобри цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства чрез модернизиране на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, целящи производство на качествени земеделски продукти;

 • Да подобри опазването на околната среда;

 • Да допринесе за спазване на стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства, особено по отношение на сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните.

Обхват и дейности

1. Ще се отпуска помощ за инвестиции в материални и нематериални активи, които:

a) Отговарят на стандартите на Общността, отнасящи се до съответната инвестиция (или са изпълнени в края на периода на подпомагане, в случаи на инвестиции за прилагане стандартите на Общността).

б) Подобряват цялостната дейност на земеделското стопанство.

2. Географски обхват на мярката – цялата страна.

3. Специални условия:

Когато организацията на Общия пазар, включително схемите за директно подпомагане финансирани от Европейския земеделски фонд за гарантиране (ЕЗФГ), налагат ограничения върху производството или върху помощта на Общността на нивото на отделните земеделски производители или отделните стопанства, по тази мярка няма да бъдат подкрепяни инвестиции, които биха увеличили обема на производството над тези ограничения.

Капацитетът на техниката и оборудването за обработка на почвата и прибиране на реколтата подкрепяни по мярката, трябва да бъдат в съответствие с размера на обработваната от земеделския производител земя. В съответствие с изискванията на Чл. 5, анекс ІІІ на Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите, преди одобрението на всички проекти, отнасящи се за инвестиции, свързани с разширяване капацитета или потреблението на вода на напоителната мрежа в стопанството, трябва да бъдат съгласувани с Регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, отговорни за мониторинга и управлението на водния баланс в страната. Всички проекти за производството на био-енергия и за инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения използвани за производство на био-енергия, трябва да включват предпроектни проучвания, включително въздействие на инвестициите върху околната среда.

Мярката е отворена за всички сектори, включени в Приложение І на Договора за създаване на ЕО, с изключение на сектор „Тютюн”.

Разходите свързани с нематериални активи за достигане съответствие с международни признати стандарти, са избираеми само тогава, когато са част от по-широк инвестиционен проект, а не са самостоятелен проект.

Кандидатите за подпомагане по мярка 112 - Създаване стопанства на млади фермери, и мярка 141 - Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране, могат да кандидатстват по тази мярка с отделно заявление за подпомагане.

Разходите, свързани с подготовката на бизнес плановете, не са допустими по мярка 121 за кандидатите за подпомагане по мерки 112 и 141, ако те вече имат изготвен бизнес план, ползвайки консултантски услуги по мярка 143.

Описание на изискванията и целите относно подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства

По мярката ще бъдат подпомагани проекти които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

 • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, и/или

 • Подобряване на вертикалното сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или

 • Опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

 • Увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на ефективността на използваните при производството суровини, и/или

 • Подобряване условията на труд, и/или

 • Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фито-санитарните, екологичните и другите производствени изисквания, и/или

 • Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или

 • Подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти.

Приносът на даден проект към подобряването на цялостната работа на съответното стопанство ще бъде оценена на базата на разработен бизнес план, какъвто се изисква за всеки инвестиционен проект, подкрепян по мярката. Бизнес планът трябва да демонстрира значително подобряване на цялостната дейност на стопанството.

Вид на инвестициите (материални - нематериални)

Подкрепата по мярката ще бъде предоставяна за материални и/или нематериални инвестиции:

Материални инвестиции (индикативен списък):

 • Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава, използвана за опазване на околната среда (например, торосъбирателни площадки, складове за съхранение на биомаса, недвижима собственост за обработване на отпадъчни води/утайки, съоръжения за съхранение на силаж и т.н.)

 • Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за:

 • опазване на околната среда,

 • съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството,

 • получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности на стопанството, чрез използването на биомаса (виж Раздел 5.1).

 • подобряване на енергийната ефективност.

 • Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове (за производство на мед) и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.

 • Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.

 • Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността - за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери”.

 • Инвестиции за съоръжения (например, транспортни средства, съоръжения за рационализиране на подвижното пчеларство, за съхраняване и първична преработка на мед/пчелните продукти, развъдни клетки, технологични линии, и т.н.) и съответно оборудване необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.

 • Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана малка инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация.

 • Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения (предмет на ограниченията, определени в Раздел 5.1).

 • Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, такива като камиони - цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и т.н.

 • Инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване за рехабилитация/подобряване на съществуваща мрежа в стопанството, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и т.н.

Нематериални инвестиции:

 • Достигане на съответствие с международно признати стандарти

 • Въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (напр. ISO 9000: 2005; ISO 9001: 2000; ISO 14001: 2004 (EMAS); ISO 22000: 2005; ISO/TR 10013: 2001; ISO 19011: 2002; ISO 27001; системи за управление базирани на информационни технологии, и др.);

 • Подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);

 • Въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в земеделските стопанства .

 • Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

 • Закупуване на софтуер.

 • Общи разходи, свързани с предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги (предмет на ограниченията за общи разходи, определени в Раздел 5.1.2).

Определение на кандидати за подпомагане

І. Земеделски производители

ІІ. Организации на земеделски производители.

Критерии за избираемост

I. Земеделски производители

 • Кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски производители, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.

 • Икономическият размер на стопанството на кандидата трябва да бъде поне 1 икономическа единица (ИЕ).

 • Кандидатите трябва да отговарят на критерия за минимална площ по схемата за единно плащане на площ, с изключение на кандидатите, които са били одобрени за подпомагане по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране.

 • Кандидатите - юридически лица, трябва да са получили минимум 50% от общия доход за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности.

 • Кандидатите трябва да представят бизнес план като част от процедурата за кандидатстване. Бизнес-планът трябва да съдържа подробно описание на планираните инвестиции и съответни дейности. Той трябва да демонстрира по какъв начин прилагането на проекта ще доведе до подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство.

II. Организации на земеделски производители:

1. Кандидатът – организация на производители трябва да е призната като организация на производители съгласно националното законодателство и/или Регламентите на ЕС за признаване организации на производители.

2. Кандидатът – организация на производители трябва да представи бизнес план като част от процедурата за кандидатстване. Бизнес-планът трябва да съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности. Бизнес-планът трябва да показва по какъв начин прилагането на проекта ще доведе до подобряване цялостната дейност на земеделските стопанства, членове на организацията на производители.

3. Кандидатът – организация на производители трябва да покаже, че инвестициите ще бъдат от полза за цялата организация.

 1. Инвестициите трябва да са свързани с основните земеделски дейности на членовете на организацията на производители.

Определяне на нововъведени стандарти на Общността (и на съществуващи стандарти в случаи на подпомагане на млади фермери), за които се отпуска помощ, описание на специфичните проблеми, свързани с покриването на тези стандарти и срок и обосновка на гратисния период за съответния стандарт

1. Нововъведени стандарти на Общността

По тази мярка подкрепа ще се предоставя за инвестиции, направени от земеделски стопанства за постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността.

Подкрепа може да бъде предоставена за инвестиции, чието предназначение е да постигне съответствие с тези стандарти в рамките на максимум 36 месечен период на подпомагане, от датата на която стандартът става задължителен за земеделското стопанство. До края на този преходен период земеделският производител трябва да постигне съответствие със стандартите, отнасящи се до инвестицията - предмет на подпомагане.

Списъкът на нововъведените стандарти на Общността, за чието въвеждане се осигурява подкрепа по мярката, ще бъде обезпечен. Правното основание, отнасящо се до задачите, въвеждащи съответствие с тези стандарти и продължителността на периода на подпомагане, е даден в Анекс 4 (Приложение 1).

2. Съществуващи стандарти

В случай на инвестиции, предприети от млади фермери, получаващи подкрепа при условията, определени по мярка 112 - Създаване стопанства на млади фермери, подкрепа ще бъде предоставяна също за инвестиции за посрещане изискванията на съществуващи стандарти на Общността, когато тези инвестиции са включени в одобрения бизнес план по мярка 112. В този случай подкрепа може да се даде в рамките на максимум 36 месечен период на подпомагане, от датата на създаването на стопанството на младия фермер. Съответните стандарти трябва да бъдат постигнати от фермера до края на този гратисен период.

Вид на помощта

Помощта се осигурява за избираеми инвестиции.

Размер на помощта

1. За одобрените проекти до или преди 31.12.2009 г.

Съгласно Анекс VІІІ, Раздел ІІ, т. 2 от Договора за присъединяване на България и Румъния, общият размер на помощта представлява:

65% от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони;

60% от общите допустими разходи за другите земеделски производители в необлагодетелствани райони;

60% от общите допустими разходи за млади фермери в обхвата на местата по Натура 2000, но които са вън от необлагодетелстваните райони;

55% от общите допустими разходи за млади фермери в други райони;

50% от общите допустими разходи за останалите земеделски производители в други райони.

2. За одобрените проекти след 01.01.2010 г.

Общият размер на помощта ще представлява:

60% от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по Натура 2000;

50% от общите допустими разходи за млади фермери в други райони;

50% от общите допустими разходи за други земеделски производители в не облагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по Натура 2000;

40% от общите допустими разходи за останалите земеделски производители в други райони.

За двете т. 1 и 2 по-горе по-високият размер на помощта за млади фермери ще бъде дадена в случай, че заявленията за подпомагане са представени от фермери, които са най-малко на 18 години и са под 40 години, към датата на кандидатстване за помощ по мярка 121.

3. За проекти, отнасящи се до прилагане на Нитратната Директива, одобрени до 31.12.2010 г.

Общият размер на помощта ще бъде 75% от общите допустими разходи за проекти, свързани с прилагане на Директива 91/676/ЕЕС, отнасяща се за защита на водите от замърсявания с нитрати, предизвикани от земеделски източници, и ще бъде отпускана:

До 11.10.2009 г. за проекти разположени на територията на нитратно уязвими зони.

До 31.12.2010 г.:

 • за проекти, разположени вън от нитратно уязвими зони;

 • за проекти на млади фермери, получаващи подкрепа по М 112.

4. Максимумът на общите допустимите разходи по тази мярка за целия период на прилагане на ПРСР 2007-2013г са 1 500 000 евро на кандидат за подпомагане.

5. Минимумът на общите допустими разходи е 3 500 евро на проект.

Процедура за избор на проект

Приоритет ще бъде даден на проекти свързани с:

 • Инвестиции за прилагане на Директива (ЕС) 676/1991 свързана с опазване на водните ресурси от замърсяване с нитрати, причинено от земеделски източници. Минимум 15% от общия бюджет по мярката ще бъде заделен за този вид инвестиции до 31.12.2010 г.

 • Инвестиции за привеждане на съществуващите животновъдни стопанства от сектор „Мляко” в съответствие с изискванията на стандартите на Общността. Минимум 15% от общия бюджет по мярката (вкл. инвестициите за прилагане на Директива (ЕС) 676/1991г.) ще бъде заделен за този вид инвестиции.

 • Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от останалите животновъдни сектори в съответствие с изискванията на Общността. Минимум 15% от общия бюджет по мярката (вкл. инвестициите за прилагане на Директива (ЕС) 676/1991г.) ще бъде заделен за този вид инвестиции.

 • Инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за извършване на конверсия към биологично земеделско производство. Минимум 5% от общия бюджет по мярката ще бъде заделен за този вид инвестиции.

Бизнес плановете на всички кандидати, които изпълняват критериите за допустимост, ще бъдат оценени. За всички проекти със задоволителни бизнес-планове ще бъде направена селекция, следвайки подбюджетите по мярката и чрез даване на приоритет на кандидатите, които:

 • за млади фермери - земеделски производители, които са най-малко на 18 години или са под 40 годишна възраст към датата на кандидатстване, или са одобрени кандидати по мярка 112 - Създаване стопанства на млади фермери;

 • са от селските райони (231 общини, съгласно националната дефиниция за селски райони);

 • не са получавали подкрепа от Общността за подобна инвестиция.

Финансиране

Бюджетът по тази мярка е описан в Раздел 7, Таблица: Индикативен бюджет по мерки от ПРСР.

Преходни мерки: Не се прилагат

Съгласуваност с Първи стълб

Обхватът на помощта, давана по тази мярка, не може да се припокрива с обсега на помощта, предоставяна по схемите за подпомагане по 1-ви стълб от ОСП, съгласно Анекс І на Регламент (ЕС) 1974/2006 и прилагани в България. Разплащателната агенция ще бъде отговорна за кръстосаната проверка, целяща избягване на двойното финансиране по ПРСР и тези схеми за подпомагане. Разплащателната агенция ще прилага на място специална процедура за кръстосана проверка. Всеки инвестиционен проект по ПРСР, който може да попадне в обсега на схемите за подпомагане по 1-ви стълб от ОСП, ще бъде проверен за възможно двойно финансиране преди неговото одобрение.

Осигурена е пълна допълняемост и разграничаване между настоящата мярка и мерките, финансирани по схемите за подпомагане по 1-ви стълб на ОСП, съгласно отраслите, изброени в Анекс І на Регламент (ЕС) № 1974/2006:

 • Плодове и зеленчуци (Чл. 14(2) и 15 от Регламент (EC) № 2200/96)

 • Организациите на производителите няма да бъдат подпомагани по ПРСР за дейности, включени за подпомагане в техните Оперативни програми, съгласно Регламент (EC) № 2200/96.

 • Вино (Раздел II, Глава I, Секция 3, чл. 11 и 15 на Регламент (EC) № 479/2008)

 • Дейностите, допустими за подпомагане по Раздел ІІ, Глава I, Секция 3, чл. 11 на Регламент (EC) № 479/2008, няма да бъдат подпомагани по ПРСР. Създаването и презасаждането на винени сортове лозя и напоителни съоръжения и оборудване на ниво стопанството, включително системи за капково напояване, необходими за отглеждането на винени лозя, няма да бъдат подпомагани по мярка 121 Модернизиране на земеделски стопанства. Допустимите дейности за подпомагане по Раздел ІІ, Глава I, Секция 3, чл. 15 на Регламент (EC) № 479/2008 ще бъдат подпомагани по ПРСР, тези дейности няма да бъдат подпомагани по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в Р България. Разграничаването между двете програми е дадено подробно в Анекс 4 (Приложение 1.А.). Организациите на производители на винено грозде ще бъдат подпомагани по ПРСР.

 • Тютюн (Чл. 13(2)(б) от Регламент (ЕEC) № 2075/92). Разнообразяването при производителите на тютюн ще се подпомага по ПРСР. Специфични мерки за подпомагане на тютюнопроизводителите, съгласно чл. 13(2)(б) от Регламент (EEC) № 2075/92 не са предвидени. Инвестиционна подкрепа в сектор „Тютюн” по мярка 121 Модернизиране на земеделски стопанства и създаването на стопанства от млади фермери тютюнопроизводители (по мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери), са изключени от подпомагане.

 • Маслиново масло (Чл. 8 (1) от Регламент (EC) № 865/2004). Дейностите, подпомагани съгласно чл.8(1) от Регламент (EC) № 865/2004, няма да бъдат подпомагани по ПРСР.

 • Хмел (Чл. 6 от Регламент (EC) № 1952/2005). Дейностите, подпомагани по чл.6 от Регламент (EC) № 1952/2005, няма да бъдат подпомагани по ПРСР.

 • Едър рогат добитък (Чл. 132 от Регламент (EC) № 1782/2003). Няма припокриване с дейностите, които ще бъдат подпомагани по тази мярка от ПРСР.

 • Преживни животни (Чл. 114(1) и 119 от Регламент (EC) № 1782/2003). Няма припокриване с дейностите, които ще бъдат подпомагани по тази мярка от ПРСР.

 • Пчеларство (Чл. 2 от Регламент (EC) № 797/2004). По отношение на инвестициите в пчеларството ще бъде направено пълно разграничаване между инвестициите, подпомагани по ПРСР, и тези, подпомагани по Програмата за пчеларство, изпълнявана съгласно Регламент (ЕС) № 797/2004. Българската програмата за пчеларството, изпълнявана по Регламент (ЕС) № 797/2004, ще подпомага пчеларите ако те притежават до 100 населени пчелни кошера, регистрирани са като земеделски производители съгласно определените срокове в Програмата за пчеларство и отговарят на останалите нейни условия. Другите пчелари са допустими за подкрепа по мярка 121 от ПРСР, като могат да закупуват нови празни кошери по тази мярка. Всички останали дейности, свързани със създаването, възстановяването и разширяването на пчелините, без това да включва закупуването на нови кошери, също ще бъдат допустими за подпомагане по ПРСР и тази мярка. Дейностите по рационализиране на подвижното пчеларство (вкл.засаждането/презасаждането на медоносни дървета) няма да се подпомагат от Програмата за пчеларство. По изключение, съгласно Чл.5(6) на Регламент (ЕС) № 1698/2005 и Чл.2 (2) на Регламент (ЕС) № 1974/2006 тези дейности (включително засаждането/презасаждането на медоносни дървета) ще се подкрепя по ПРСР, следвайки условията на мярка 121.

 • Захар (Регламент (EC) № 320/2006). Ще бъде направено пълно разграничаване между дейностите, подпомагани по ПРСР, и тези, подпомагани съгласно Регламент (ЕО) № 320/2006.

Оцени статията:
1.75/5
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив
 • Най-старата коневъдна ферма в света
 • Зимна приказка
 • Най-старата коневъдна ферма в света
 • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
 • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
- Келнер, какво пие русата дама в ей там??? - Скъпо 32-годишно уиски, господине... - Аха... Поднесете ѝ тогава три бучки лед от мен!!!
На този ден 22.06   168 г. пр.н.е. – Битка при Пидна: Римляните предвождани от Луций Емилий Павел Македоник побеждават и залавят македонския цар Персей, с което приключва Третата...