НАРЕДБА № IЗ-809 ОТ 13 АПРИЛ 2010 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Министерство на вътрешните работи

Държавен вестник брой: 33

Година: 2010

Орган на издаване: Министерство на вътрешните работи

Дата на обнародване: 13.05.2010

Раздел I
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя редът за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и спасяване (ПБС) на Министерството на вътрешните работи (МВР) при изпълнение на задачата по пожарна безопасност и аварийно-спасителни дейности при пожари, бедствия, аварии и катастрофи.

Чл. 2. Осъществяването на превантивната дейност в областта на ПБС по смисъла на чл. 127л от Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм., бр. 24 от 2007 г., бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 1 и 68 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г.; попр., бр. 8 от 2010 г.) е комплекс от мерки с информационен, разяснителен и организационен характер за:
1. формиране и поддържане на необходимото поведение у населението за предотвратяване и отстраняване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари;
2. обучение и подготовка на населението за действия при пожари, бедствия, аварии и катастрофи с цел защита на здравето, живота и имуществото на гражданите.

Чл. 3. Превантивната дейност се осъществява от органите за ПБС на Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" (ГДПБС) при МВР и на звената за ПБС (ЗПБС) в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) и в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Чл. 4. Основните насоки на превантивната дейност са:
1. разясняване на правилата и нормите за пожарна безопасност сред различни възрастови и обществени групи от населението;
2. провеждане на информационна и разяснителна дейност сред населението за формиране на правилно поведение при пожари, бедствия, аварии и катастрофи;
3. подпомагане обучението, подготовката и възпитанието на подрастващите и учащите се за придобиване на основни знания и умения по пожарна безопасност и правилно поведение при пожари, бедствия, аварии и катастрофи;
4. подпомагане органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите при осъществяване на превантивната дейност по пожарна безопасност;
5. координация и взаимодействие с органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите във връзка с подготовката на населението за действия при пожари, бедствия, аварии и катастрофи;
6. информиране на органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите за необходимостта от предприемане на превантивни мерки;
7. разясняване и информиране на обществеността за изпълнението на основните задачи на ГДПБС на МВР и ЗПБС в ОДМВР/СДВР;
8. осъществяване на редакционно-издателска и културно-информационна дейност в областта на пожарната безопасност и аварийно-спасителните действия при пожари, бедствия, аварии и катастрофи.

Чл. 5. При осъществяване на превантивната дейност в областта на ПБС органите на ГДПБС и ЗПБС в ОДМВР/СДВР:
1. ползват текущата информация за пожарната обстановка в страната и дейността на органите за ПБС съгласно териториалната им компетентност за осъществяване на превантивна дейност;
2. поддържат в реално време връзка с оперативната дежурна част в съответното структурно звено и дежурните части за ПБС на МВР по време на ликвидиране на произшествия и аварийно-спасителните действия при пожари, бедствия, аварии и катастрофи с оглед актуалност, пълнота и достоверност на информацията;
3. ползват статистическите и аналитичните данни в областта на ПБС за нуждите на редакционно-издателската, информационната и разяснителната дейност, които се представят пред обществеността след съответната обработка и вътрешно съгласуване;
4. анализират придобитата информация в областта на ПБС за определяне на насоките, планиране и осъществяване на превантивна дейност;
5. контактуват пряко и взаимодействат със служителите от Специализираната административна дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" на МВР;
6. проучват международния опит, разработват и прилагат нови методи, форми и средства за осъществяване на превантивната дейност.

Раздел II
Организация, ръководство и контрол на органите за пожарна безопасност и спасяване, осъществяващи превантивната дейност


Чл. 6.
(1) Главна дирекция ПБС:
1. организира и осъществява превантивна дейност на територията на цялата страна;
2. координира, контролира и методически ръководи превантивната дейност на ЗПБС в ОДМВР/СДВР;
3. планира, провежда, анализира и отчита превантивната дейност на дирекцията;
4. разработва приоритетни насоки на дейността (концепции, стратегии, програми, проекти, инициативи и др.) за създаване необходимите условия за формиране и провеждане на ефективна национална политика по превенция на пожари и за осъществяване на аварийно-спасителни действия при пожари, бедствия, аварии и катастрофи;
5. информира, координира и взаимодейства с органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите за подготовка на населението за действия при пожари и осъществяване на превантивни мерки за пожарна безопасност;
6. осъществява сътрудничеството в областта на превантивната дейност със съответните служби на други държави, международни органи и организации.
(2) Органите на ГДПБС, осъществяващи превантивна дейност:
1. организират подготовката на населението за действия при пожари и осъществяването на превантивни мерки за пожарна безопасност;
2. организират подготовката и повишаването на квалификацията на служителите, осъществяващи превантивна дейност в ГДПБС и в ЗПБС към СДВР/ОДМВР в областта на превантивната дейност, и проучват и популяризират добри практики за превенция от страната и чужбина;
3. организират изготвянето, публикуването и разпространението на културно-информационни специализирани материали в областта на ПБС;
4. извършват специализирана редакционно-издателска и културно-информационна дейност в областта на пожарната безопасност, включително и чрез издаване на учебно-методически пособия;
5. организират, развиват и участват в провеждането на обществено насочени учебни, спортно-състезателни и демонстративни мероприятия сред децата и младежите, включително и чрез националното младежко движение МПО "Млад огнеборец";
6. извършват дейности по проучване, съхранение и експозиция на вещи и документи, свързани с историята и достиженията на пожарното и спасителното дело в страната, и съдействат за популяризирането им.

Чл. 7.
(1) Звената за ПБС към ОДМВР/СДВР:
1. организират и осъществяват превантивна дейност на територията на съответната област;
2. ръководят, контролират и методически подпомагат превантивната дейност на органите за ПБС;
3. разработват приоритетни насоки (програми, планове, инициативи и др.) и работят за създаване необходимите условия за формиране и провеждане на ефективна регионална политика по превенция на пожари и за осъществяване на аварийно-спасителни действия при пожари, бедствия, аварии и катастрофи съгласно териториалната си компетентност;
4. планират, организират и провеждат подготовката на служителите за осигуряване професионалната им квалификация в областта на превантивната дейност;
5. осъществяват взаимодействието в областта на превантивната дейност на областно и общинско ниво с органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите.
(2) Органите за ПБС в СДВР и ОДМВР с възложени функции и задачи за осъществяване на превантивна дейност:
1. информират и предлагат на териториалните органи на изпълнителната власт мерки и действия за снижаване риска от възникване на пожари;
2. организират изготвянето, публикуването и разпространението на специализирани, културно-информационни, разяснителни и учебно-методически материали с насоченост към снижаване риска от възникване на пожари и формиране на необходимото поведение на гражданите по време на аварийно-спасителни действия при пожари, бедствия, аварии и катастрофи;
3. участват в провеждането на обществено насочени учебни, спортно-състезателни и демонстративни мероприятия сред децата и младежите чрез националното младежко движение МПО "Млад огнеборец";
4. самостоятелно и съвместно с представители на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите на областно и общинско ниво организират и участват в провеждането на превантивни тематични дейности по ПБС сред различни групи от населението;
5. съхраняват и развиват традициите на пожарното и спасителното дело, организират и участват в мероприятия за представяне и популяризиране на пожарникарската професия пред обществото.

Чл. 8. Началниците на районните управления "Пожарна безопасност и спасяване" (РУПБС):
1. организират и осъществяват превантивната дейност в съответния район на действие;
2. осъществяват взаимодействието в областта на ПБС с кметовете на общини и райони, кметства и с кметските наместници, юридическите лица и гражданите и подпомагат дейността им с тематични и специализирани информационни материали;
3. информират и предлагат на органите по т. 2 мерки за снижаване риска от възникване на пожари и за осигуряване пожарната безопасност;
4. организират мероприятия с превантивен характер, като обучения, занятия, демонстративни прояви и други дейности за информиране и подготовка на населението за аварийно-спасителни действия при пожари, бедствия, аварии и катастрофи;
5. организират провеждането на обществено насочени учебни, спортно-състезателни и демонстративни мероприятия сред децата и младежите, включително и чрез националното младежко движение МПО "Млад огнеборец" (младежки противопожарни отряди);
6. организират провеждането на културно-информационна и разяснителна дейност сред населението по въпросите на пожарната безопасност с цел снижаване на риска от възникване на пожари.

Чл. 9. Финансирането на превантивната дейност по ПБС се извършва целево от бюджетите за съответната година на ГДПБС и на ОДМВР/СДВР, от дарения от страната и от чужбина и чрез разработване на проекти за кандидатстване по оперативни правителствени и обществени програми, структурни фондове и др.

Чл. 10.
(1) Превантивната дейност се планира, отчита и анализира по реда, установен за Министерството на вътрешните работи.
(2) Превантивната дейност, осъществявана от органите на ЗПБС в ОДМВР/СДВР, се регистрира в тетрадка-дневник (съгласно приложението) за ежедневен отчет и се отчита като самостоятелна част от цялостната им дейност.

Чл. 11.
(1) Основна форма за контрол на извършената превантивна дейност от ЗПБС в ОДМВР/СДВР са проверките.
(2) Контролът се осъществява от органите на ГДПБС съгласно утвърдена от главния секретар на МВР методика.

Раздел III
Взаимодействие с централните и териториалните органи на държавната власт и местното самоуправление, юридическите лица и гражданите


Чл. 12. Органите на ГДПБС и на ЗПБС при ОДМВР/СДВР взаимодействат с централните и териториалните органи на държавната власт и местното самоуправление, юридическите лица и гражданите при планиране, координиране и осъществяване на превантивната дейност в областта на ПБС, като:
1. участват при разработването и съгласуването на концепции, стратегии, програми, проекти, планове, указания, заповеди, инструкции, наредби и други документи, свързани с превантивната дейност;
2. водят на отчет съвместните задачи, инициативи и мероприятия и участват в организацията, координацията и контрола по изпълнението им;
3. подпомагат методически провежданата от тях превантивна дейност;
4. отчитат постигнатите съвместни резултати и работят системно за подобряването им;
5. при необходимост, но не по-малко от един път годишно, предоставят на териториалните органи на изпълнителната власт информация-анализ за пожарната обстановка и за проблемите, свързани с ПБС на съответната територия, като предлагат превантивни мерки за тяхното решаване.

Чл. 13. Органите на ЗПБС в ОДМВР/СДВР съдействат на неправителствените организации, юридическите лица с нестопанска цел и органите на изпълнителната власт за утвърждаване и развитие на националното младежко движение МПО "Млад огнеборец" чрез:
1. създаване и поддържане на постоянна материално-техническа база за водене на редовен учебен процес, тренировъчна и състезателна дейност;
2. включване на външни лектори и инструктори в обучението и подготовката на подрастващите;
3. осигуряване на условия за обучение и практикуване на пожаро-приложен спорт;
4. създаване на организация за участие на младите огнеборци в подпомагане осъществяването на превантивната дейност в областта на ПБС на територията на общините;
5. изграждане на нови структури, популяризиране дейността на движението, обучение и подготовка на членовете на МПО "Млад огнеборец", провеждане на тренировъчна и спортно-състезателна дейност, участие в международни прояви, инициативи и др.

Чл. 14.
(1) Органите на ГДПБС и на ЗПБС в ОДМВР/СДВР осъществяват превантивната дейност в областта на ПБС във взаимодействие с Министерството на образованието, младежта и науката и други органи на държавната власт, имащи отношение към ПБС, чрез:
1. актуализиране на учебното съдържание, учебните планове и програми за подготовка в областта на ПБС, както и в организацията на учебния процес;
2. подобряване осигуряването на практическата и теоретичната подготовка на обучаемите в областта на ПБС;
3. осъществяване на контрол на подготовката и обучението в областта на ПБС;
4. провеждане на практически демонстративни занятия за безопасна евакуация, за действия на персонала за гасене на пожар и за действия при други произшествия в училищата и детските градини;
5. разработване и изпълнение на програми, проекти и др. за извънкласни форми за подготовка и повишаване на противопожарната култура на обучаемите;
6. създаване на нови структури на МПО "Млад огнеборец" в училищата.
(2) Проведените практически занятия за евакуация по ал. 1, т. 4 се протоколират от директорите на детските градини, училищата и обслужващи системата на народната просвета звена.
(3) Копия от изготвените протоколи се предоставят на органите на ЗПБС в ОДМВР/СДВР за осъществяване на контролна, методическа и аналитична дейност.

Чл. 15. Органите на ГДПБС и на ЗПБС в ОДМВР/СДВР осъществяват съвместни дейности с неправителствени организации за популяризиране на правилата за пожарна безопасност и изграждане на противопожарна култура сред населението, като работят приоритетно сред децата, учащите се и целеви социални, възрастови и професионални групи.

Чл. 16.
(1) Органите на ЗПБС в ОДМВР/СДВР взаимодействат с ръководителите на обекти с повишена пожарна и взривна опасност, обекти за масово събиране на хора, учебни, социални и лечебни заведения и др. при организиране и провеждане на обучение и подготовка по ПБС на подчинените им служители чрез:
1. съгласуване на учебни програми;
2. изготвяне и предоставяне на разяснителни, инструктивни и обучителни материали;
3. провеждане на лекции, инструктажи, занятия, практически демонстрации и др.
(2) Извършените дейности по ал. 1, т. 2 и 3 се протоколират от ръководителите на обектите.
(3) Копия от изготвените протоколи се предоставят на органите на ЗПБС в ОДМВР/СДВР за осъществяване на контролна, методическа и аналитична дейност.

Чл. 17. Органите на ЗПБС в ОДМВР/СДВР информират и разясняват на юридическите лица и гражданите правилата за пожарна безопасност и мерките, които са длъжни да предприемат при прибиране на реколтата, опазване на горския фонд от пожари, есенно-зимния отоплителен сезон и други кампанийни дейности с висока степен на пожарна опасност.

Чл. 18. Органите на ЗПБС в ОДМВР/СДВР подпомагат органите на държавна власт и юридическите лица за създаване на организация за обучение и подготовка на техните служители, като:
1. оказват съдействие на длъжностните лица, на които са възложени функции по координация на дейността за осигуряване на ПБС в техните обекти;
2. подпомагат провеждането на обучението и подготовката им в областта на ПБС.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 52г, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 2. Тази наредба отменя Наредба № Iз-1697 от 2007 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност по пожарна безопасност и защита на населението (ДВ, бр. 95 от 2007 г.).

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на директора на ГДПБС на МВР и на директорите на СДВР и на ОДМВР.

Приложение

Тетрадка-дневник
за регистриране на извършена превантивна дейност от
органите за пожарна безопасност и спасяване при СДВР
и ОДМВР
Дата Дейност Във връзка/изпълнение Изготвил/извършил Забележка
    вид място на (задача, кампания и др.) подпис  
1 2 3 4 5 6 7
             
             
Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net
Betindex.net