ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 20 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 20 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г. (ДВ, БР. 34 ОТ 2014 Г.)

В сила от 28.07.2015 г.
Обн. ДВ. бр. от 28 Юли 2015г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите "заместник-министър на здравеопазването" съюзът "и" се заменя със запетая и след думите "заместник-министър на финансите" се добавя "и заместник-министър на туризма".
2. В т. 4 думите "Финанси на реалния сектор" се заменят с "Държавни помощи и реален сектор" и след думите "интеграционните въпроси" се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава.
§ 2. В след думите "Иновации и конкурентоспособност" се добавя "и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия".
§ 3. В думите "Финанси на реалния сектор" се заменят с "Държавни помощи и реален сектор".
§ 4. (В сила от 30.09.2015 г.) Отменя се (обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2006 г., бр. 78 от 2007 г., бр. 29, 66, 80 и 103 от 2008 г., бр. 22 и 93 от 2009 г., бр. 31, 44 и 46 от 2010 г., бр. 25, 54 и 97 от 2011 г., бр. 65 от 2013 г., бр. 58, 76 и 101 от 2014 г. и бр. 37 от 2015 г.).
§ 5. (В сила от 30.09.2015 г.) (1) Функциите на комитетите за наблюдение по отмененото . се изпълняват, както следва:
1. функциите на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 г. се изпълняват от Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство;
2. функциите на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Регионално развитие" за периода 2007 - 2013 г. се изпълняват от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж";
3. функциите на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2007 - 2013 г. се изпълняват от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";
4. функциите на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за периода 2007 - 2013 г. се изпълняват от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия";
5. функциите на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Транспорт" за периода 2007 - 2013 г. се изпълняват от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура";
6. функциите на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда" за периода 2007 - 2013 г. се изпълняват от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020";
7. функциите на комитетите за наблюдение на Оперативните програми "Техническа помощ" и "Административен капацитет" за периода 2007 - 2013 г. се изпълняват от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Добро управление".
(2) Функциите на Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г. и на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. се изпълняват съответно от Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство и от Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони.
§ 6. (В сила от 30.09.2015 г.) В съответствие с при изпълнение на функциите от определен комитет за наблюдение в заседанията му с право на съвещателен глас могат да участват и лица от състава на съответния комитет за наблюдение за периода 2007 - 2013 г. при условия и по ред, определени във вътрешните правила на комитета.
§ 7. (В сила от 30.09.2015 г.) В от Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за програмния период 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г., бр. 7, 16 и 93 от 2009 г., бр. 31, 44, 90 и 95 от 2010 г., бр. 34 и 54 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 27 и 65 от 2013 г. и бр. 10, 42, 58, 60, 76 и 101 от 2014 г.) думите "или на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка" се заличават.
§ 8. (В сила от 30.09.2015 г.) от допълнителната разпоредба на Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 11, 79 и 93 от 2009 г., бр. 31 и 95 от 2010 г., бр. 93 от 2011 г., бр. 62 и 65 от 2013 г. и бр. 58, 76 и 101 от 2014 г.) се изменя така:
"§ 1. По смисъла на постановлението:
1. "Ръководител на управляващия орган" е ръководителят на администрацията, в рамките на чиято структура се намира управляващият орган, или оправомощено от него длъжностно лице.
2. "Ръководител на междинно звено" е ръководителят на администрацията, определена за междинно звено по съответната оперативна програма, или на администрацията, в рамките на чиято структура се намира междинното звено по съответната оперативна програма, или оправомощено от него длъжностно лице.
3. "Ръководител на Сертифициращия орган" е директорът на дирекция "Национален фонд" на Министерството на финансите или оправомощено от него длъжностно лице."
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на - , които влизат в сила от 30 септември 2015 г.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив