ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 ОТ 6 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. (ДВ, БР. 76 ОТ 2007 Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 ОТ 6 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. (ДВ, БР. 76 ОТ 2007 Г.)

В сила от 13.11.2015 г.
Обн. ДВ. бр. от 13 Ноември 2015г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В се изменя така:
"(2) Разпоредбите на правилника относно насърчаване на инвестициите се прилагат в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 651/2014", Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1407/2013", и условията за уведомяване на държавни помощи по член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз."
§ 2. В се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) По реда на правилника се насърчават инвестиции в икономическите дейности по чл. 12 и чл. 22е ЗНИ като схема за многосекторна регионална инвестиционна помощ и схема за помощ за обучение в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014."
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
"1. от индустриалния сектор за инвестиции от клас А или клас Б - преработваща промишленост (код C 10-33.2), с изключение на икономическите дейности по глава І, чл. 1, параграф 3, букви "а" - "г" и глава ІІІ, чл. 13, букви "а" - "в" от Регламент (ЕС) № 651/2014, описани в ал. 5 и при условията на ал. 6;"
б) в т. 2 буква "е" се изменя така:
"е) складиране и съхраняване на товари (код Н 52.1);"
в) точка 3 се изменя така:
"3. всички икономически дейности за приоритетните инвестиционни проекти по чл. 22е ЗНИ и по глава осма с изключение на икономическите дейности по глава І, чл. 1, параграф 3, букви "а" - "г" и чл. 13, букви "а" - "в" от Регламент (ЕС) № 651/2014, описани в ал. 5 и при условията на ал. 6."
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Класификацията на икономически дейности по ал. 2, в които се осъществява инвестицията, се определя на базата на планираните за производство продукти (стоки и услуги), съответстващи на икономическата дейност, приходите от които трябва да са най-малко 80 на сто от бъдещите общи приходи в резултат на осъществяването на инвестицията."
4. В ал. 4 думите "КПИД-2008" се заменят с "КПИД-2015".
5. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
"(5) Не се насърчават инвестиции по чл. 13а, т. 2 и 3 ЗНИ по секторите, посочени в чл. 1, параграф 3, букви "а" - "г" и чл. 13, букви "а" - "в" от Регламент (ЕС) № 651/2014:
1. в сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ, L 354, 28.12.2013 г., стр. 1);
2. в първичното производство и търговията на селскостопански продукти;
3. във въгледобивния сектор;
4. в стоманодобивния сектор;
5. в корабостроителния сектор;
6. в производството на синтетични влакна;
7. в транспортния сектор и свързаната с него инфраструктура и превоза на стоки по тръбопроводи;
8. в производството и дистрибуцията на електроенергия и енергийните инфраструктури, производство и разпределение на газ, пара и климатизация;
9. в закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета (ОВ, L 336, 21.12.2010 г.);
10. за изпълнение на концесионни договори за добив на природни богатства по Закона за концесиите или за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства, включително дейности в добивната промишленост съгласно раздел Б от NACE Rev. 2;
11. за изпълнение на приватизационни договори по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
12. в изпълнение на компенсаторни (офсетни) споразумения.
(6) Инвестициите в дейности, свързани с преработката на селскостопански продукти, се насърчават и се предоставя помощ, ако са спазени и следните условия:
1. размерът на помощта не е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия, и
2. помощта не е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители, и
3. помощ не се предоставя, ако за същите допустими разходи инвеститорът е получател на подпомагане по програми и мерки, администрирани от Държавен фонд "Земеделие", съгласувано с фонда."
6. Създава се нова ал. 7:
"(7) Когато инвеститорът в допустими сектори по ал. 2 упражнява едновременно и дейност в изключените сектори, посочени в ал. 5, т. 1 и 2 и ал. 6, по реда на този правилник се насърчават само инвестициите в допустимите сектори, като инвеститорът следва да води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, така че изключените сектори да не са предмет на насърчаване."
7. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.
§ 3. Създава се :
"Чл. 2а. (1) Не се насърчават инвестициите на предприятие по чл. 13а, т. 1 ЗНИ, което е:
1. предприятие, срещу което е издадено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което помощта се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар;
2. предприятие в затруднено положение.
(2) По реда на правилника не се предоставят помощи за насърчаване на инвестиции, които съгласно глава I, чл. 1, параграф 2, букви "в" и "г" от Регламент (ЕС) № 651/2014 са:
1. помощ за свързани с износа дейности - помощ, която е пряко свързана с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа;
2. помощ, зависеща от използването на местни стоки за сметка на вносни стоки."
§ 4. Създава се :
"Чл. 3б. Инвестиции в икономическите дейности, определени съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2) и нейното пряко приложение в Република България чрез Класификацията на икономическите дейности, наричана по-нататък "КИД 2008", с код 55.1. Услуги на хотели и подобни места за настаняване, се насърчават с мерките по чл. 15, ал. 1, т. 1 - 4 ЗНИ и при минимален размер на инвестициите в един обект съобразно чл. 3, ал. 1, т. 1."
§ 5. В се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ: "Документите могат да бъдат представени и от заявителя до момента на изготвяне на становището по чл. 13, ал. 1, като той следва да бъде уведомен за това от някое от лицата по чл. 11, ал. 2."
2. Създава се ал. 5:
"(5) При подаване на заявление по ал. 1 инвеститорът посочва кои данни могат да бъдат намерени в публични регистри. Инвеститорът не е длъжен да представя документи - оригинали и преписи, които са предоставяни на агенцията при други процедури."
§ 6. В се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Заявлението и документите по чл. 4, ал. 1 представляват и заявление за помощ със стимулиращ ефект за изпълнението на инвестиционния проект, представляващ съгласно условията на чл. 12, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗНИ първоначална инвестиция по смисъла на чл. 2, т. 49, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014 и § 2в от допълнителните разпоредби, когато са изпълнени условията по смисъла на чл. 6 от Регламент (ЕС) № 651/2014."
2. В ал. 4, т. 1 думите "глава I, чл. 10 от Регламент № 800/2008" се заменят с "глава ІІ, чл. 12 от Регламент (ЕС) № 651/2014".
3. Създават се ал. 5 и 6:
"(5) Проверката по ал. 4 за съответствие с условията на схемата за регионална инвестиционна помощ и схемата за помощ за обучение се извършва на база на Методология за оценка за съответствие на инвестиционни проекти и проекти за обучение, утвърдена със заповед на министъра на икономиката или оправомощено от него длъжностно лице от администрация към него.
(6) В случаите на ал. 2 юридическото лице, което предстои да бъде учредено, може да бъде създадено и след подаване на заявлението по чл. 4, ал. 1, но не по-късно от момента на изготвяне на становището по чл. 13, ал. 1, като следва да бъде уведомено за това от някое от лицата по чл. 11, ал. 2."
§ 7. В след думите "раздел 1А" се поставя точка и запетая и текстът докрая се заличава.
§ 8. В се изменя така:
"2. отчет за изпълнението на първоначално заявения инвестиционен проект, одобрен от изпълнителния директор и публикуван на интернет страницата на агенцията."
§ 9. В след думата "регионална" се добавя "инвестиционна", а думите "Регламент 800/2008" се заменят с "Регламент (ЕС) № 651/2014".
§ 10. В се изменя така:
"2. определената разлика по т. 1 представлява брутният грантеквивалент на държавната помощ за изпълнение на изискванията за предоставяне на регионалната инвестиционна помощ по чл. 53 и се вписва в договора по чл. 31, ал. 1."
§ 11. В се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст след думата "регионална" се добавя "инвестиционна";
б) точка 19 се изменя така:
"19. размера на дължимите държавни такси при промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, които няма да бъдат заплатени, като този размер представлява брутен грантеквивалент на помощта, за осъществяване на приоритетните инвестиционни проекти по чл. 22а, ал. 12 ЗНИ, както и ползвателя на тази помощ с оглед на преценката за наличие или липса на елемент на държавна помощ по схемата за регионална инвестиционна помощ."
2. В ал. 7 след думата "регионална" се добавя "инвестиционна".
3. В ал. 9 след думата "регионална" се добавя "инвестиционна".
§ 12. В се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Когато не са налице условията на тази глава, компетентните органи на местната изпълнителна власт уведомяват Европейската комисия при съобразяване с процедурния ред на Закона за държавните помощи за намерението си да извършат прехвърляне на правото на собственост или за учредяване на ограниченото вещно право."
2. Създава се ал. 3:
"(3) До постановяване на положително решение от Европейската комисия прехвърлянето на правото на собственост или за учредяване на ограниченото вещно право, както и започване на работите по инвестиционния проект не е допустимо и е основание за разваляне на договора."
§ 13. В се създава ал. 6:
"(6) Инвестициите с общинско значение и сертификат клас В не се насърчават по реда на глава шеста и глава седма."
§ 14. В след думите "техническа инфраструктура" се поставя запетая и се добавя "която не се използва (оперира) по икономически начин и е".
§ 15. В се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. по прилагането на чл. 87 и 88 от Договора относно минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006 г.)" се заменят с "Регламент (ЕС) № 1407/2013".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) В случаите, когато със стойността на финансовото подпомагане, предоставяно в Република България на едно и също предприятие, не се надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро, съответно на 100 000 евро за предприятие, което осъществява сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждание, за последните три последователни календарни години - двете предходни и текущата година, и подпомагането изпълнява всички условия на регламента по ал. 1, министърът на икономиката внася предложението по чл. 34 в Министерския съвет."
§ 16. се изменя така:
"Чл. 38. (1) Когато не са налице условията по чл. 36 и 37, министърът на икономиката може да предоставя държавна помощ за изграждане на инфраструктура под формата на ad hoc помощ, съобразена с условията на Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) Помощта по ал. 1 се предоставя при съобразяване със Закона за държавните помощи, като условията на помощта се индивидуализират в акта за предоставянето й."
§ 17. В се изменя така:
"(2) До постановяване на положително решение от Европейската комисия средствата за финансово подпомагане на изграждането на елементи на техническата инфраструктура не се предоставят, а работата по инвестиционния проект не може да започне."
§ 18. В се изменя така:
"(2) В случай че са налице обстоятелствата по чл. 39, постановлението се приема и средствата по ал. 1 се отпускат след постановяване на положително решение от Европейската комисия за предоставяне на финансовото подпомагане и ако работата по инвестиционния проект не е започнала преди постановяване на решението."
§ 19. В се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думите "чл. 8, параграфи 2 и 3 от Регламент № 800/2008" се заменят с "чл. 6 от Регламент (ЕС) № 651/2014".
2. В ал. 2, т. 1 числото "50" се заменя с "30".
§ 20. В , в основния текст думата "специфично" се заличава, а думите "чл. 38 от Регламент № 800/2008" се заменят с "чл. 31 от Регламент (ЕС) № 651/2014".
§ 21. В се правят следните изменения:
1. В основния текст думата "специфично" се заличава.
2. В т. 2 думите "Регламент № 800/2008" се заменят с "Регламент (ЕС) № 651/2014".
§ 22. В се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Индивидуална помощ, предоставена по схема за помощ за обучение, която изпълнява всички условия на глава I и на глава ІІІ, раздел V от Регламент (ЕС) № 651/2014, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз."
2. В ал. 2 думите "Регламент № 800/2008" се заменят с "Регламент (ЕС) № 651/2014", а думите "от глава II на Регламент № 800/2008" се заменят с "от глава ІІІ на Регламент (ЕС) № 651/2014".
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Предоставянето на помощ не може да бъде предоговаряно, съответно размерът на предоставена помощ не може да бъде увеличаван, след като това е било уредено в съответния акт за предоставяне на помощта и/или в договора с получателя на помощта."
§ 23. В се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Средствата за финансово подпомагане се отпускат за покриване на следните допустими разходи по проекта за обучение:
1. разходи за обучаващ персонал за часовете, през които обучаващият персонал участва в обучението;
2. оперативни разходи на обучаващите и обучаваните, които са пряко свързани с проекта за обучение, като пътни разноски, материали и консумативи, пряко свързани с проекта, данъчна амортизация на инструменти и оборудване, доколкото те се използват изключително за проекта за обучение; разходите за настаняване не са допустими разходи с изключение на минималните необходими разходи за настаняването на обучаващите се, които са работещи с увреждания, определени в съответните нормативни актове;
3. разходи за консултантски услуги, свързани с проекта за обучение;
4. разходи за обучаван персонал (пропорционалната част от разходите за възнаграждения, изплатени на обучавания, за часовете, които е прекарал на обучението, когато са направени такива) и общи косвени разходи (съответната част от административни разходи, наеми и режийни разходи, направени от получателя на помощта, пряко свързана с проекта за обучение) за часовете, в които обучаващите се участват в обучението."
2. В ал. 3 думата "специфично" се заличава, а думите "чл. 39, т. 2, буква "а" от Регламент 800/2008." се заменят с "чл. 31, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014".
3. Алинея 5 се изменя така:
"(5) За изчисляване на интензитета на помощ, платима на няколко вноски, помощта и допустимите разходи следва да бъдат сконтирани до тяхната стойност към момента на предоставянето на помощта при използване на сконтовия лихвен процент, приложим към момента на предоставяне на помощта."
4. Създава се ал. 6:
"(6) Помощ не се предоставя в случаите, в които обучението се провежда от предприятието с цел да се спазят задължителните национални стандарти за обучение."
§ 24. се изменя така:
"Чл. 47. Общият размер на средствата за финансово подпомагане, получени по реда на този раздел и по линия на финансиране с други публични ресурси или ресурси на ЕС във връзка с конкретен проект за обучение, не може да надвишава размерите на левовата равностойност на 2 милиона евро, а интензитетът на помощта, получена от всички източници, не може да надхвърля 50 на сто от допустимите разходи по конкретния проект, или увеличени до 70 на сто при условията на чл. 46, ал. 4, т. 1 и 2, ако са приложими."
§ 25. В се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думата "получени" и запетаята пред нея се заличават, а думите "ресурси на Общността" се заменят с "ресурси на ЕС за същите допустими разходи, включително под формата на помощ de minimis";
б) създава се изречение второ: "Максималната стойност по изречение първо не може да бъде заобикаляна чрез изкуствено разделяне на проекти с подобни характеристики, цели или бенефициери."
2. Създава се ал. 3:
"(3) Когато финансиране от Европейския съюз, управлявано централно от институциите, агенциите, съвместни предприятия или други органи на Европейския съюз, което не е пряко или косвено под контрола на държавата членка, е съчетано с държавна помощ, само тази държавна помощ се взема предвид с цел да се установи дали са спазени праговете за уведомяване и максималните интензитети на помощта или максималните размери на помощта, при условие че общият размер на публично финансиране, предоставено във връзка със същите допустими разходи, не надхвърля най-благоприятния процент на финансиране, установен в приложимите правила на законодателството на Европейския съюз."
§ 26. В числото "50" се заменя с "30".
§ 27. В се създава ал. 10:
"(10) В срок до шест месеца от датата, на която компетентният орган - министърът на икономиката, е предоставил помощта чрез сключването на договора по ал. 1, той изготвя информация съгласно приложение № 3, която публикува на интернет страницата по чл. 9 от Регламент (ЕС) № 651/2014."
§ 28. В се създава изречение второ:
"Допустимите разходи се подкрепят с документни доказателства, които са ясни, конкретни и актуални."
§ 29. В се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите "предоставяне на финансирането" се добавя "или от датата на предоставяне на последната помощ по схемата, което от двете настъпи по-късно".
2. Създава се ал. 3:
"(3) При поискване от Европейската комисия министърът на икономиката предоставя чрез министъра на финансите цялата информация и придружаваща документация, която Европейската комисия счита за необходима за целите на контрола на прилагането на Регламент (ЕС) № 651/2014. Информацията и документацията се предоставят на министъра на финансите в срок 15 работни дни, освен ако в искането на Европейската комисия или в указанията на Министерството на финансите не е определен друг срок."
§ 30. В се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
"(1) Схемата за регионална инвестиционна помощ, която изпълнява всички условия на глава I и на глава ІІІ, чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
(2) Годишният бюджет на схемата за регионална инвестиционна помощ не надхвърля сто и петдесет милиона евро годишно. Ако средният годишен бюджет на схемата надхвърли тази сума, Министерството на икономиката изготвя план за оценка на схемата, който изпраща на Европейската комисия в срок 20 дни от влизането в сила на изменението на бюджета. В тези случаи схемата за регионална инвестиционна помощ се прилага за срок шест месеца от влизането в сила на изменението на бюджета за схемата. След като оцени плана за оценка, Европейската комисия може да реши Регламент (ЕС) № 651/2014 да се прилага за по-дълъг период от време по отношение на схемата или на изменения на схемата, които не могат да повлияят на съвместимостта й с Регламент (ЕС) № 651/2014 или които не могат съществено да повлияят на одобрения план за оценка."
2. В ал. 3 думите "Всяка мярка за регионална помощ" се заменят с "Всяко предоставяне на индивидуална помощ по схемата за регионална инвестиционна помощ", а думите "глава ІІ от Регламент 800/2008" се заменят с "глава ІІІ от Регламент (ЕС) № 651/2014".
3. Създава се ал. 4:
"(4) Предоставянето на помощ не може да бъде предоговаряно, съответно размерът на предоставена помощ не може да бъде увеличаван, след като това е било уредено в съответния акт за предоставяне на помощта и/или в договора с получателя на помощта."
§ 31. В се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
"(1) Интензитетът на регионалната инвестиционна помощ, изразен в настоящ брутен грантеквивалент, не трябва да превишава интензитета на регионалната помощ, който е в сила към момента на предоставяне на помощта за съответния регион по чл. 14, параграф 12 от Регламент (ЕС) № 651/2014, съгласно одобрената регионална карта за периода 2014 - 2020 г. в размер 25 на сто в Югозападния район на планиране и 50 на сто в останалите райони на планиране, като:";
б) точка 1 се изменя така:
"1. съгласно Картата на регионалните помощи за България, приложима от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2020 г. (ОВ, С 209, 23.07.2013 г., стр. 1), базовият интензитет от 50 на сто, съответно 25 на сто за Югозападния район на планиране, изчислен като настоящ брутен грантеквивалент, може да се увеличава с до 20 процентни пункта за помощите за инвестиции, предоставени на малки предприятия, и с до 10 процентни пункта за помощите, предоставяни на средни предприятия, с изключение на помощите, предоставяни в полза на големи инвестиционни проекти, и на помощите за дейности в преработката на селскостопански продукти, като с това увеличаване не може да се нарушава изискването на чл. 12, ал. 2, т. 6 ЗНИ;"
в) в т. 2 се създава изречение второ: "Допустимите разходи се подкрепят с документни доказателства, които са ясни, конкретни и актуални."
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Общият размер на брутния грантеквивалент на регионалната помощ от всички източници, получена за едни и същи допустими разходи и за един и същ проект, не може да превишава определения индивидуален праг съгласно глава I, чл. 4, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014, а именно коригирания размер на помощта, изчислен по механизма, определен в член 2, точка 20 от Регламент (ЕС) № 651/2014, за инвестиция с допустими разходи 100 млн. евро."
3. Създават се ал. 3 - 5:
"(3) Когато единен инвестиционен проект е голям инвестиционен проект, общият размер на помощта за единния инвестиционен проект не надхвърля коригирания размер на помощта за големи инвестиционни проекти.
(4) Максималната стойност по ал. 2 не може да бъде заобикаляна чрез изкуствено разделяне на проекти с подобни характеристики, цели или бенефициери.
(5) Когато се подпомагат инвестиции в дейности, свързани с преработката на селскостопански продукти, общият размер на брутния грантеквивалент на регионалната помощ от всички източници, получена за едни и същи допустими разходи и за един и същ проект, не може да превишава 12 млн. евро, а допустимите разходи не могат да надхвърлят 25 млн. евро."
§ 32. В се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
"(1) Допустимите материални активи се ограничават до активи, състоящи се от земя, сгради, съоръжения, машини и оборудване, а нематериалните - до активи, които нямат физически или финансов израз, като патенти, лицензи, ноу-хау или друга интелектуална собственост.
(2) Допустими са разходите за придобиване на нематериални активи, които:
1. се използват единствено в предприятието (стопанския обект) - получател на помощта;
2. са амортизируеми;
3. са закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача;
4. са включени в активите на предприятието, получаващо помощта, и остават свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок най-малко 5 години или при МСП - за срок най-малко 3 години;
5. са нови."
2. В ал. 5 т. 2 и 3 се изменят така:
"2. са закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача;
3. са включени в активите на предприятието, получаващо помощта, и остават свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок най-малко 5 години или при МСП - за срок най-малко 3 години;".
3. Алинея 6 се изменя така:
"(6) За помощи, предоставени за основна промяна в производствения процес, допустимите разходи трябва да надхвърлят данъчната амортизация на активите, свързани с дейността, която предстои да бъде модернизирана, през предходните три финансови години. За помощи, предоставени за диверсификацията на съществуващо предприятие, допустимите разходи трябва да надхвърлят с поне 200 на сто балансовата стойност на активите, които се използват повторно, както са осчетоводени през финансовата година преди започването на работата по проекта."
§ 33. В се изменя така:
"(3) За изчисляване на интензитета на помощ, платима на няколко вноски, помощта и допустимите разходи следва да бъдат сконтирани до тяхната стойност към момента на предоставянето на помощта при използване на сконтовия лихвен процент, приложим към момента на предоставяне на помощта."
§ 34. В се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите "глава I, чл. 12, параграф 3 от Регламент № 800/2008" се заменят с "глава ІІІ, чл. 14, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 651/2014";
б) в т. 1 думите "чл. 2, т. 14 от Регламент 800/2008" се заменят с "чл. 2, т. 62 от Регламент (ЕС) № 651/2014";
в) в т. 2 думите "чл. 2, т. 13 от Регламент 800/2008" се заменят с "чл. 2, т. 32 от Регламент (ЕС) № 651/2014", а след думите "12 месеца" се поставя запетая и се добавя "което означава, че от броя на създадените работни места през този период се приспадат закритите работни места".
2. В ал. 2 думите "чл. 2, т. 15 от Регламент № 800/2008" се заменят с "чл. 2, т. 31 от Регламент (ЕС) № 651/2014".
§ 35. се изменя така:
"Чл. 58. Този раздел не се прилага и по отношение на:
1. индивидуални регионални инвестиционни помощи за бенефициери, които са закрили същата или подобна дейност в Европейското икономическо пространство през двете години, предхождащи заявленията им за регионална инвестиционна помощ, или които към момента на подаване на заявлението за помощ имат конкретни планове да закрият такава дейност в срок до две години след приключването на инвестицията, за която се кандидатства за помощта, в съответния регион;
2. проекти, при които се предоставя предимство на местните пред вносните стоки, както и към инвестициите в дейности, свързани с износ за трети страни или за други държави - членки на Европейския съюз, които са пряко свързани с износните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторски мрежи или с други текущи разходи, свързани с експортната дейност."
§ 36. В се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 запетаята след думата "регионални" се заменя със съюза "или", а думите "или източници от Общността" се заменят с "или източници от ЕС".
2. В ал. 2 думите "по смисъла на чл. 87, параграф 1 от Договора или с друго финансиране от Общността или национално финансиране" се заличават, а думите "превишава стойността, определена по чл. 53, ал. 1" се заменят с "или размерът на помощта превишава стойностите, определени по чл. 53, ал. 1 и 2".
3. Създава се ал. 3:
"(3) Когато финансиране от Европейския съюз, управлявано централно от институциите, агенциите, съвместни предприятия или други органи на Европейския съюз, което не е пряко или косвено под контрола на държавата членка, е съчетано с държавна помощ, само тази държавна помощ се взема предвид с цел да се установи дали са спазени праговете за уведомяване и максималните интензитети на помощта или максималните размери на помощта, при условие че общият размер на публично финансиране, предоставено във връзка със същите допустими разходи, не надхвърля най-благоприятния процент на финансиране, установен в приложимите правила на законодателството на Европейския съюз."
§ 37. В се изменя така:
"(1) На предварително уведомяване подлежи помощта в полза на големи инвестиционни проекти по тази глава, ако общият размер на помощта от всички източници надхвърля коригирания размер на помощта, изчислен по механизма, определен в член 2, точка 20 от Регламент (ЕС) № 651/2014, за инвестиция с допустими разходи 100 млн. евро."
§ 38. В се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) В срок до шест месеца от датата, на която компетентният орган - министърът на икономиката или изпълнителният директор на агенцията, или друг орган на изпълнителната власт, е предоставил помощта, органът изготвя информация съгласно приложение № 3, която публикува на интернет страницата по чл. 9 от Регламент (ЕС) № 651/2014."
2. В ал. 2 думата "комисията" се заменя с "Министерството на финансите".
3. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Информацията по ал. 3 се съхранява в продължение на 10 години след датата, на която индивидуалната помощ е била предоставена по тази схема, или от датата на предоставяне на последната помощ по схемата, което от двете настъпи по-късно. При поискване от Европейската комисия министърът на икономиката предоставя чрез министъра на финансите цялата информация и придружаваща документация, която Европейската комисия счита за необходима за целите на контрола на прилагането на Регламент (ЕС) № 651/2014. Информацията и документацията се предоставят на министъра на финансите в срок 15 работни дни, освен ако в искането на Европейската комисия или в указанията на Министерството на финансите не е определен друг срок."
§ 39. В се правят следните изменения:
1. В основния текст думите "Регламент 800/2008" се заменят с "Регламент (ЕС) № 651/2014".
2. В т. 5 думите "чл. 8, параграфи 2 и 3 от Регламент № 800/2008" се заменят с "чл. 6 от Регламент (ЕС) № 651/2014".
§ 40. В се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "чл. 61е" запетаята се заличава и се добавя "и ал. 7", а думите "за период не повече от 24 месеца от разкриването на съответното работно място" и запетаята пред тях се заличават.
2. В ал. 4 предлогът "през" се заменя със "за".
3. Създава се ал. 7:
"(7) Средства за възстановяване на разходите за съответните осигурителни вноски, направени от инвеститора, могат да се отпускат:
1. за период, не по-дълъг от 24 месеца от разкриването на съответното работно място - за проекти в преработващата промишленост и високотехнологичните дейности от сектора на услугите, които се изпълняват в административните граници на общини, които за предходната година преди текущата имат равнище на безработица, по-високо от средното за страната;
2. за период, не по-дълъг от 12 месеца - в останалите случаи."
§ 41. В думите "не е изпълнена" се заменят с "не е поддържана", а думите "Регламент 800/2008" се заменят с "Регламент (ЕС) № 651/2014".
§ 42. В думите "за допустима държавна помощ по схемата" се заменят с "на схемата за държавна помощ за", след думата "регионална" се добавя "инвестиционна", а думите "Регламент 800/2008" се заменят с "Регламент (ЕС) № 651/2014".
§ 43. В думата "двеста" се заменя със "сто и петдесет".
§ 44. В се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Право да кандидатства за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект за изграждане на индустриална зона и за развитието й в индустриален парк има заявител, който притежава удостоверяващ документ/и за ангажимент на лице/а, което да осъществи на територията на зоната допустими инвестиции при спазване на критериите за размер и заетост, определени в правилника."
2. В ал. 6 думите "в преработващата промишленост" се заличават.
§ 45. В се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в т. 8:
а) буква "б" се изменя така:
"б) за инвестиции в преработващата промишленост съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 и ал. 5 и 6, които се изпълняват в административните граници на общини, които за предходната година преди текущата имат равнище на безработица, по-високо от средното за страната - до 10 на сто от приложимия минимален праг за сертифициране по чл. 63, ал. 2 или 3; помощта се предоставя за инвестиции за създаване на ново предприятие при изпълнение на не по-малко от 50 на сто от определения минимален размер на инвестицията за приоритетните проекти по чл. 63, ал. 1, 2 или 3 и в срок до третата година от започването на работата/дейността по инвестиционния проект;"
б) в буква "в" думите "чл. 13, т. 5 от Регламент 800/2008" се заменят с "чл. 14, параграф 4, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014";
в) в буква "г" думите "Регламент 800/2008" се заменят с "Регламент (ЕС) № 651/2014".
2. В ал. 7 след думите "Приоритетните инвестиционни проекти" се добавя "могат да".
§ 46. В се правят следните изменения:
1. В т. 7 думата "индикативни" се заменя с "максимални и окончателни", след думата "регионална" се добавя "инвестиционна", а думите "Регламент 800/2008" се заменят с "Регламент (ЕС) № 651/2014".
2. В т. 9 числото "50" се заменя с "30".
3. В т. 10 след думата "регионална" се добавя "инвестиционна".
§ 47. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В :
а) точки 3 и 4 се изменят така:
"3. "Голям инвестиционен проект" е инвестиция по чл. 12 ЗНИ с допустими разходи с левова равностойност над 50 млн. евро, изчислени по цени и обменни курсове към датата на предоставяне на помощта, включително единен инвестиционен проект; всяка инвестиция по чл. 12 ЗНИ, започната от един и същ бенефициер (на равнище група) в срок три години считано от датата на започване на работите по друга подпомогната инвестиция в същия регион от ниво 3 по Общата класификация на териториалните единици за статистически цели, се счита за част от единен инвестиционен проект.
4. "Интензитет на помощта, изразен в настоящ брутен грантеквивалент на помощта" е сконтираната стойност на помощта, изразена като процент от сконтираната стойност на допустимите разходи към момента на предоставяне на помощта по приложимия сконтов лихвен процент, определен от Европейската комисия.";
б) точки 6 и 7 се отменят;
в) в т. 8 и 9 думите "Регламент 800/2008" се заменят с "Регламент (ЕС) № 651/2014";
г) точки 10 и 11 се изменят така:
"10. "Предприятие в затруднено положение" е предприятие, по отношение на което е изпълнено поне едно от следните обстоятелства:
а) в случай на "дружество с ограничена отговорност" (което не е МСП, което съществува по-малко от три години, или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което е извършило своята първа търговска продажба преди най-много 7 години и което отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато неговият записан акционерен/дялов капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби; такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен/дялов капитал; за целите на настоящата разпоредба под понятието "дружество с ограничена отговорност" се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета, а понятието "акционерен капитал" включва, когато е уместно, премии от акции;
б) в случай на дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството (което не е МСП, което съществува по-малко от три години, или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което е извършило своята първа търговска продажба преди най-много 7 години и което отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби; за целите на настоящата разпоредба под понятието "дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството" се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС;
в) когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори;
г) когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране;
д) когато предприятието не е МСП и през последните две години:
аа) съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5, и
бб) съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0.
11. "Интензитет на помощта" е брутният размер на безвъзмездна помощ, изразен като процент от допустимите разходи, преди приспадането на данъци или други такси.";
д) точка 17 се изменя така:
"17. За изчисляване на интензитета на държавна помощ, платима на няколко вноски, помощта и допустимите разходи следва да бъдат сконтирани до тяхната стойност към момента на предоставянето на помощта при използване на сконтовия лихвен процент, използван за нуждите на държавните помощи. Действащият сконтов лихвен процент за нуждите на държавните помощи е посочен на електронен адрес: https://stateaid.minfin.bg/bg/page/424. Съгласно методологията за определяне на сконтовия лихвен процент в "Съобщение на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти" (ОВ, С 14/02, 19.01.2008), за да се отчетат значителните и резките промени, се прави периодична актуализация.";
е) създават се т. 18 - 25:
"18. "Същата или подобна дейност" е дейност, попадаща в същия клас (четирицифрен код) от статистическата класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ, L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).
19. "Брутен грантеквивалент на безвъзмездна помощ" е размерът на помощта, ако тя е била предоставена на бенефициера под формата на безвъзмездни средства, преди приспадането на данъци или други такси.
20. "Работещ с увреждания" е всяко лице, което:
а) е признато за работещо лице с увреждания съгласно националното законодателство, или
б) е с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни пречки би могла да възпрепятства неговото пълноценно и ефективно участие в работната среда при равни условия с останалите работещи.
21. "Работещ в неравностойно положение" е лице, което:
а) не е било на редовна платена работа през последните 6 месеца, или
б) е на възраст между 15 и 24 години, или
в) не е завършило горната степен на общообразователния курс или професионална квалификация (Международна стандартна класификация на образованието 3) или са изминали най-много две години от завършването му на пълния курс на обучение и което все още не е намерило редовна платена работа, или
г) е на възраст над 50 години, или
д) живее само и има на издръжка едно или повече лица, или
е) работи в сектор или професия в държава членка, където неравновесието между половете е поне с 25 на сто по-високо от средното неравновесие между половете за всички икономически сектори в съответната държава членка, и принадлежи към пола, който е по-слабо представен, или
ж) е представител на етническо малцинство в държава членка и се нуждае от повишаване на своята езикова или професионална квалификация или от обогатяване на трудовия си опит, за да се подобрят перспективите му за получаване на достъп до трайна заетост.
22. "Коригиран размер на помощта" е максимален допустим размер на помощта за голям инвестиционен проект, изчислен по формулата "максимален размер на помощта" = R (A + 0,50 B + 0 С), където "R" е максималният интензитет на помощта, приложим в съответния регион, който е включен в одобрена карта на регионалните помощи, който е в сила към датата на предоставяне на помощта, с изключение на увеличения интензитет на помощта за МСП; "А" са първоначалните допустими разходи - 50 млн. евро; "B" е частта от допустимите разходи между 50 и 100 млн. евро; "C" е частта от допустимите разходи над 100 млн. евро.
23. "План за оценка" е документ, който съдържа поне следните минимални елементи: целите на схемата за помощ, която е предмет на оценяване, въпросите за оценяване, показателите за резултати, предвидената методология на оценяване; изискванията, свързани със събирането на данните; предложената времева рамка за оценяване, включително датата на предаване на окончателния доклад за оценка, описанието на независимия орган, който извършва оценката, или критериите, които ще бъдат използвани за неговото избиране, и вариантите за осигуряване на публичността на оценката.
24. "Помощ" е всяка мярка, която изпълнява всички критерии, определени в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
25. "Единен инвестиционен проект" е всяка инвестиция по чл. 12 ЗНИ, започната от един и същ бенефициер (на равнище група) в срок три години считано от датата на започване на работите по друга подпомогната инвестиция в същия регион от ниво 3 по Общата класификация на териториалните единици за статистически цели."
2. Създават се и :
". Икономическите дейности и продуктите по чл. 2, ал. 5 и 6 съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 са:
1. "стоманодобивен сектор" означава всички дейности, свързани с производството на един или повече от следните продукти:
а) чугун на блокове и феросплави - чугун за производство на стомана, леярски чугун и друг чугун за производство на стомана, шпигелайзен (желязно-манганови сплави) и високовъглеродни желязно-манганови сплави, без да се включват други феросплави;
б) суровини и полуготови продукти от желязо, обикновена стомана или специална стомана - лята стомана, на блокове или не, включително блокове за коване на полуготови изделия: блуми, пръти и сляби, листове и листове покалаена ламарина, горещо валцувани коилси, с изключение на производство на лята стомана за леене от малки и средни леярни;
в) готови продукти след гореща обработка на желязо, обикновена стомана или специална стомана - релси, траверси, сглобяеми плоскости, единични плоскости, профили, тежки секции с дебелина 80 mm и по-голяма, валцувани плоскости, профили и секции с дебелина, по-малка от 80 mm, и плоскости, по-тънки от 150 mm, тел, тръби с кръгло сечение и други профили, горещо валцувани вериги и ленти (включително ленти за тръби), плосковалцовани продукти и листове с дебелина 3 mm или повече, плосковалцовани продукти с универсално предназначение с дебелина 150 mm или повече, с изключение на тел и продукти от тел, полирани пръти и железни отливки;
г) готови продукти след студена обработка на желязо - покалаена ламарина, матова ламарина, черна ламарина, галванизирани или с други видове покритие листове ламарина, студено валцувани листове, електролитни листове, ленти за покалаена ламарина, студено валцувани плоскости, във формата на коилси или ленти;
д) тръби - всички безшевни стоманени тръби, запоени стоманени тръби с диаметър, надхвърлящ 406,4 mm;
2. "сектор за производство на синтетични влакна" означава:
а) екструдиране/текстуриране на всички основни видове влакна и прежди на база полиестер, полиамид, акрил или пропилен независимо от предназначението им, или
б) полимеризация (включително поликондензация), когато е интегрирана в процеса на екструдиране предвид използваното оборудване, или
в) всички спомагателни процеси, които са свързани с едновременното инсталиране на мощности за екструдиране/текстуриране от потенциалния бенефициер или от друго дружество, принадлежащо към същата група, и които при конкретния вид стопанска дейност обикновено са интегрирани в тези мощности предвид използваното оборудване;
3. "транспортен сектор" означава превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или срещу възнаграждение; по-конкретно "транспортен сектор" означава следните дейности по NACE Rev. 2:
а) NACE 49: Сухопътен транспорт и тръбопроводен транспорт с изключение на NACE 49.32 Таксиметрови превози, 49.42 Услуги по преместване, 49.5 Тръбопроводен транспорт;
б) NACE 50: Воден транспорт;
в) NACE 51: Въздушен транспорт с изключение на NACE 51.22 Космически транспорт;
4. "търговия със селскостопански продукт" означава държане или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, доставяне или пускане на пазара по друг начин с изключение на първата продажба от първичния производител на прекупвачи или преработватели, както и всяка една дейност по подготвяне на продукта за тази първа продажба; продажбата от първичен производител на крайни потребители се счита за търговия, ако се осъществява в отделни помещения, предвидени за тази цел;
5. "първично селскостопанско производство" означава производство на продукти на почвата и на животновъдството, изброени в приложение I към Договора, без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти;
6. "преработка на селскостопански продукти" означава всяка една операция върху селскостопански продукт, от която се получава също селскостопански продукт, с изключение на дейностите, осъществявани на място в земеделското стопанство, които са необходими за подготовката на животински или растителен продукт за първата му продажба; подготовка на продукцията за първа продажба включва една или комбинация от дейности, свързани с почистването, подготовката за съхранение, съхранението, сортирането, маркирането, опаковането и транспортирането на земеделски продукти, доене, жътвата, прибирането и вършитбата на реколта и зърнени храни или опаковането на яйца и други сходни дейности;
7. "селскостопански продукт" означава продукти, изброени в приложение I към Договора, с изключение на продукти на рибарството и аквакултурите, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.;
8. "въглища" означава висококалорични, среднокалорични и слабокалорични въглища от категория А и В по смисъла на Международната система за кодификация на въглищата, съставена от Икономическата комисия за Европа на ООН и пояснена в Решението на Съвета от 10 декември 2010 г. относно държавната помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини.
§ 2в
(2) Понятията "enterprise" и "undertaking" по смисъла на чл. 2, т. 2, 18 и 24 от Регламент (ЕС) № 651/2014 със съответния им превод на български език като "предприятие" и понятието "undertaking" по смисъла на чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.) със съответния му превод на български език като "предприятие" се отнасят за субекта, получаващ помощта, и се разграничават от понятието "предприятие" по чл. 12, ал. 2, т. 1 ЗНИ, представляващо обекта на подпомагане."
§ 48. В преходните и заключителните разпоредби се създава :
"§ 10в. С привеждането в съответствие на правилника с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 651/2014 разпоредбите на глава първа, чл. 38 от глава пета, глава шеста, глава седма и глава седма "а" са в сила и се прилагат до края на действието на Регламент (ЕС) № 651/2014."
§ 49. се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1