Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба ELECRAMA, Индия

16.01.2020 - 23.01.2020

В периода 16.01.-23.01.2020 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба ELECRAMA, гр. Ню Делхи, Република Индия. Допустими за участие в търговската мисия са малки и средни предприятия, които развиват дейност в областта на електрониката, електротехниката, автоматизацията, електромобилността, информационните и комуникационни технологии и др.

Промоционалната проява се провежда в изпълнение на дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина” по проект BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

ELECRAMA 2020 обединява пълния спектър от решения, които захранват планетата – от първоизточника до готовия продукт, както и всички останали действия по веригата. Включва не само оборудване и технологии, но и несравними платформи за лидерски решения – от технически семинари до срещи на върха в индустрията. Изложението предоставя възможности за по-задълбочена и директна търговска ангажираност с купувачи и продавачи чрез нетуъркинг събития. ELECRAMA е своеобразна платформа за нови продукти и технологии, нови спецификации и стандарти на пазара, както и инвестиции в многомилиардните сектори на индийската икономика.

През 2020 г. се очаква участие в мероприятието да вземат над 1300 изложители, от които 450 чуждестранни компании.

В рамките на ELECRAMA се организира богата съпътстваща програма със симпозиуми и конференции, уъркшопове, фокусирани към последните тенденции в развитието на индустрията и др. На българските предприятия, участници в търговската мисия, ще бъде предоставена възможност за получаване на информация относно пазарните тенденции, особеностите на тези пазари, както и да се видят презентации на различни теми в областта на високотехнологичните производства.

ИАНМСП поема 80% от разходите, свързани с осигуряване на превоз (самолет, влак, автобус), визи; трансфери и вътрешен транспорт; хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем зали; техническо оборудване; кетърингови и преводачески услуги; разходи за входни такси за посещение на изложбите/конференции/ нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на търговската мисия и др.

Останалите 20% се поемат от одобрените за участие в търговската мисия български малки и средни предприятия.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат и разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения представител.

В случай на отказ от участие, предприятието възстановява пълния размер на направените от ИАНМСП разходи (размера на начислените минимални помощи de minimis).

Участието в търговски мисии на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Европейската комисия от 18 декември 2013 година относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis“. Информация за предоставените минимални помощи може да бъде получена на https://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Участието в търговската мисия се извършва съгласно Правилата за участие в търговски мисии в чужбина, организирани от ИАНМСП, приложени към настоящата покана.

Право на участие имат всички предприятия по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), които отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и не попадат в забранителните режими на Регламент (EС) №1407/2013 на Европейската комисия от 18.12.2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ, нямат публични задължения към държавата съгласно чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), развиват дейност в секторната насоченост на конкретната търговска мисия и основната им икономическа дейност попада в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи сектори на икономическа дейност посочени в приложение № 10 към настоящата покана.

Всяко българско предприятие, което желае да участва в търговската мисия и отговаря на по-горе посочените критерии за допустимост, следва да представи следните задължителни документи:

Заявка за участие, подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието (по образец – Приложение №1 и в оригинал);

Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (към момента на подаване на заявление за участие), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието (по образец – Приложение №2 и в оригинал);

*Удостоверява се със служебна проверка в публичния Регистър за минимални помощи на Министерство на финансите.

Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници, подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието (по образец – Приложение №3 и в оригинал);

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП за предходната приключила финансова година (по образец – Приложение №4 и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец – Приложение №5 и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (съгласно Приложение №4.1 – Указания за попълване на декларацията).

*За деклариране на неверни данни в Декларацията за получени минимални помощи, Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници и Декларацията за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата на предприятието, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване – в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

Удостоверение за код на основна икономическа дейност (КИД 2008) на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

Всички одобрени за участие предприятия следва да са запознати и да спазват Правилата за поведение (Приложение №8) при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от ИНАМСП.

Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR) – Приложение №11.

ИАНМСП сключва договор за участие в проявата с одобрените предприятия. Договорът за участие, подписан от представляващия предприятието и подпечатан с печата на предприятието, се представя в 2 оригинални екземпляра (по образец – Приложение №9), след като същото бъде одобрено за участие от ИАНМСП и получи конкретните параметри за съфинансиране. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страна на ИАНМСП.

Посоченият период на провеждане на търговската мисия е индикативен. Организаторът си запазва правото, след уточняване на индивидуалните параметри на мисията (брой участници, полети, хотелски настанявания и др.) да промени, при необходимост, началната и/или крайна дата на провеждане на мисията.

При интерес следва да представите попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратите по куриер в срок до 25 ноември 2019 г. на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4 или да изпратите документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail адрес: office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 25 ноември 2019 г. Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване, не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер е валидна датата на входящия номер на регистрацията им в деловодството на ИАНМСП. За допълнителна информация можете да се обръщате към Наталия Нечева, дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия”, тел: 02/ 940 79 78 или Милла Герганска, дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия”, тел: 02/ 940 79 79.

Приложения:

Заявка за участие на български МСП в търговски мисии (по образец – Приложение №1);

Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец – Приложение №2);

Декларация за получените държавни помощи и за не финансиране от други източници (по образец – Приложение №3);

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец – Приложение №4) и Указания за попълване на декларацията (по образец – Приложение №4.1) Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (образец – Приложение №5) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор;

Анкетна карта за участие на български МСП в търговски мисии (по образец – Приложение №6);

Информационна карта 6 месеца след приключване на търговската мисия (по образец – Приложение №7);

Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в търговски мисии, организирани от ИАНМСП (Приложение №8);

Договор за участие (по образец – Приложение №9);

Условия за допустимост (Приложение №10);

Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) №2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR) (Приложение №11).

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив