Издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия


 
 
І. Правна характеристика 
 

Търговията с тютюневи изделия е дейност, която се осъществява при условията на разрешителен режим.

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ) и чл. 32, ал. 1 от Правилника за приложение на ЗТТИ (ППЗТТИ) търговия с тютюневи изделия на вътрешния пазар може да се извършва само от лица, които имат разрешение за това.

Търговия с тютюневи изделия може да се извършва в следните обекти - складове, специализирани магазини за търговия с тютюневи изделия, магазини за продажба на хранителни и нехранителни стоки, магазини за продажба на вина и спиртни напитки, бензиностанции, автомати за продажба на тютюневи изделия, павилиони, ресторанти, питейни заведения и барове. Забранена е продажбата на тютюневи изделия на територията на детски градини и училища. Разрешението се издава за всеки обект поотделно.

Тютюневи изделия местно производство и от внос се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски обекти и в складове на едро и на дребно само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка.

 
ІІ. Осъществяване на процедурата
 

Компетентен орган за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия е кметът на общината по местонахождението на обекта, където ще се осъществява търговията.

Производството започва с подаване на заявление до кмета на съответната община, към което се прилагат следните документи:

- копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;

- копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

- копие от удостоверението за данъчна регистрация;

- удостоверение от данъчното подразделение по седалището на заявителя за дължими държавни вземания;

- свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно;

- справка за местонахождението и описание на обекта;

- копия от разрешенията за въвеждане в редовна експлоатация на обекта, издадени от съответните компетентни органи;

- документ за платена такса.

Конкретният размер на таксите за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия се определя от общинския съвет на съответната община съобразно.

За София размерът на таксите е определен с Решение № 12 на Столичния общински съвет по протокол № 34 от 14 февруари 2002 г.

Кметът на общината отказва издаването на разрешение в случаите когато:

1. лицето не е представило всички изискуеми документи;

2. установено е с влязъл в сила акт на контролен орган, че лицето е извършвало търговия с тютюневи изделия без разрешение и не е изтекъл определения в акта срок;

3. лицето дължи данъци, такси и други държавни вземания;

4. обектите не отговарят на условията на чл. 32а, ал. 1 ППЗТТИ, а именно:

- да имат поставен на видно за потребителите място надпис на български език "Цигари" или "Тютюневи изделия";

- да имат обособени самостоятелни помещения или части от тях, позволяващи съхранението и продажбата на тютюневи изделия самостоятелно или с допустими за съвместно съхранение и продажба стоки.

Отказът за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия подлежи на обжалване по реда на АПК.

 
ІІІ. Резултат от процедурата
 

Разрешението за търговия с тютюневи изделия се издава без срок. При промяна на обстоятелствата по чл. 33, ал. 2 ППЗТТИ, при които е издадено разрешението, лицата, извършващи търговия с тютюневи изделия, в 7-дневен срок подават заявление и документи, удостоверяващи промяната. Вписването или отказът да се впише промяната се извършват по реда за първоначално издаване на разрешение.

Действието на разрешението може да бъде прекратено по молба на притежателя му при закриване или преместване на обекта, ако са налице следните условия:

- в обекта няма налични количества тютюневи изделия;

- наличните в закрития обект количества тютюневи изделия могат да бъдат преместени в друг обект, за който е получено разрешение;

- има сключен договор за продажба на тютюневи изделия с лице, получило разрешение за търговия с тютюневи изделия.

В 7-дневен срок от постъпване на молбата кметът издава заповед за прекратяване действието на разрешението.

Кметът на общината отнема разрешението със заповед в случаите, когато притежателят на разрешението:

- осъществява продажби на тютюневи изделия в нарушение на изискванията закона;

- дължи данъци, такси и други държавни вземания.

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив