Най-много висшисти у нас са завършили икономика през 2011 г.

02.05.2012 | 15:05
по статията работи: Теодора Пенева
В момента в България се обучават 285 хиляди студенти
Най-много висшисти у нас са завършили икономика през 2011 г.
Снимка: Sxc.hu

През 2011 г. образователната структура у нас се подобрява спрямо предходните години, сочи анализ на Националния статистически институт (НСИ). Нарастват броят и делът на хората със средно и с висше образование, като едновременно с това намаляват хората, които имат покрита основна и по-ниска степен.

Последното преброяване на българското население през миналата година сочи, че към 1 февруари 2011 г. всеки пети у нас е висшист. Броят на регистрираните тогава висшисти е 1 348 700, което представлява 19,6% от общия дял. Завършилите средно образование са 2 990 400 души или 43,5% от населението. Най-малък е делът на хората с начална или по-ниска образователна степен – 13,9% или всеки седми на 100 души.

Оказва се, че мъжете у нас са сравнително по-образовани от жените – 63,6% е делът на представителите на "силния пол" със средно и по-високо образование. При "нежната половина" от българското население този процент е 62,4. Значително повече обаче са висшистките спрямо висшистите – 22,3% към 16,7% или 791 800 хиляди жени към 556 900 мъже.

Съществена разлика има и в инфраструктурата на ниво град-село. Почти три четвърти от жителите на градовете в България имат най-малко средна образователна степен (71,6% от общия брой). При живеещите в селата този дял възлиза на едва 40,3%.

В рамките на настоящата учебна година у нас се обучават общо 285 000 студенти. От тях 264 100 учат за степени "бакалавър" и "магистър". През 2011 г. тези степени са придобили 55 900 души, от които 30,6% са се дипломирали в областта "Стопански науки и администрация". Най-малко - 0,3% са завършили специалността "Математика и статистика".

Детски градини

През текущата учебна 2011/2012 г. самостоятелните детски градини с директор у нас са 2 112. Това е с 26 по-малко в сравнение с предходната 2010/2011 г. С 29 се е понижил броят на заведенията в селата. С 2,1% повече на годишна база са децата, настанени в детски градини, като броят им възлиза на 228 000. Спрямо учебната 2007/2008 г. увеличението е в размера на 20 300 деца или 9,8%.

По-важното в случая е, че през 2011/2012 г. заведенията са обхванали 81,5% от българските деца. Спрямо миналата година това е растеж с 6,6%. Средно 108 възпитаници има една детска градина, като в градовете броят е 154, а в селата – 53. Една група в градските заведения се състои средно от 25 деца, а в тези в селата – от 20. За страната осредненият брой е 24 деца за група.

19 700 души за заети като педагогически персонал в детските градини. По-голямата част (18 500) са детски учители. С 0,8% или със 150 педагози се увеличава този персонал в сравнение с 2010/2011 г.

Едва 50 лицензирани частни детски градини действат на територията на страната. Те се посещават от общо 1 821 деца, които са 0,8% от общия брой деца у нас.

Общообразователни училища

В началото на учебната 2011/2012 година учебни занятия се водят в 2 091 общообразователни училища, от които 155 - начални, 1 365 - основни, 10 - прогимназии, 161 - гимназии, и 400 - средни общообразователни училища (СОУ). В сравнение с предходната учебна година, поради закриване или преобразуване, общият брой на общообразователните училища намалява с 5.

608 800 пък са учениците, които посещават всички видове общообразователни училища. От тях 109 300 учат в селата. В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общото образование намалява с 6 700 хиляди или с 1.1%.

По различни причини системата за общо образование са напуснали 14 500 ученици, от които 12 300 са учили за основното си образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по семейни причини – 6 900 или 47.5% от общия брой на напусналите. Заминалите в чужбина са 31.8%, а напусналите поради нежелание да учат - 14.9%.

Ранното чуждоезиково обучение все повече навлиза в началния етап на основното образование. Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (от първи до четвърти), е 82.5%. Най-много деца изучават английски език - 88.4% от тези, които учат чужди езици.

През 2011 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 45 400 ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 32 000 души.

Учителите (включително директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в системата през учебната 2011/2012 г. са 46 200 или с 1 000 по-малко в сравнение с предходната година. Те са високообразовани – 91.3% от тях имат завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, а 8.2% - „професионален бакалавър” или еквивалентна в миналото степен.

В учителската професия преобладават жените - 84.5% от общия брой на учителите. На една паралелка в дневните общообразователни училища се падат средно по 22 ученици. Към 1 октомври 2011 г. в страната има 69 функциониращи частни общообразователни училища, от които 7 - начални, 28 - основни, 2 - прогимназии, 27 - гимназии и 5 - СОУ. В частните общообразователни училища се учат общо 6 257 ученици, което се равнява само на 1% от общия брой на учениците.

Общо 4 400 деца се учат в училищата и паралелките за деца със специални образователни потребности. Това са със 100 (с 3.2%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. За тяхното обучение и възпитание полагат грижи 940 учители специалисти и 427 възпитатели.

Висше образование

През настоящата учебна година студентите в България са общо 285 000. Броят им включва записаните в четирите образователно-квалификационни степени ("професионален бакалавър", "бакалавър", "магистър" и "доктор"). Студентите са със 7,8% или с 20 500 повече в сравнение с тези през учебната 2007/2008 г.

16 200 от тях се обучават за степен "професионален бакалавър". 98,5% от тях са с българско гражданство. От общия брой студенти в колежите 7 700 или 47.7% са записани в частни колежи.

Наблюдава се спад на броя на студентите в колежи в размера на 9 300 или на 36.5%, в сравнение с предходната учебна година. Понижението при броя на студентите в частни колежи е 9 200 или 54.4%. Това се дължи главно на преобразуването на самостоятелния частен колеж "Земеделски колеж" със седалище - Пловдив, във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и съответно презаписването на студентите от колежа за обучение в новообразувания университет за придобиване на ОКС „бакалавър“. През учебната 2010/2011 година студентите от преобразувания "Земеделски колеж" формират близо 47% от всички студенти, обучаващи се в частни колежи в страната.

В структурата по области на образованието най-висок относителен дял заемат обучаващите се по специалности в област "Стопански науки и администрация" - 34.8%, следвани от "Спорт, туризъм и хотелиерство" - 19.1%, и "Технически науки и технически професии" - 18.6%.

През 2011 г. степен "професионален бакалавър" са придобили 7 600 студенти, от които 99.1% са български граждани. Сред завършилите най-голям е броят на дипломираните в областите "Стопански науки и администрация" (3 700 или 49.1%), следван от "Науки за обществото и човешкото поведение" (1 500 или 20.1%) и "Спорт, туризъм и хотелиерство" (700 души или 9% от общия брой на завършилите). Преподавателите в колежите са 1 079, като от тях 542, или 50.2% са на основна работа.

В момента 264 100 студенти учат за степени "бакалавър" и "магистър".

253 200 души или 95,9% са българските граждани, които учат в университети и специализирани висши училища.Техният брой се увеличава със 7 600 в сравнение с учебната 2010/2011 година, или с 3.1%. От началото на наблюдавания период броят на чуждестранните студенти постепенно нараства - през настоящата учебна година е 10 800 или с 8.1% повече от предходната година.

В частни университети са записани 44 900 хил., или 17.0% от общия дял на студентите. Нарастването на броя на студентите в частни висши училища е повлияно от прехвърлянето на студентите от "Земеделски колеж" за обучение в степен "бакалавър".

За учебната 2011/2012 година са приети 52 500 хил. нови студенти в образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" след завършено средно образование при 50 400 хил. през предходната година. От тях български граждани са 50 300 хил., или 95.9%.

Броят на новоприетите в магистърски програми след завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър", е 24 500 хиляди. От тях 2 500 хил., или 10.1% са записани по програми след завършена степен "професионален бакалавър".

През 2011 г. у нас висше образование, степени "бакалавър" и "магистър", са завършили 55 900 студенти, от които 54 200 са български граждани. Най-висок е относителният дял на дипломиралите се от следните области на образование: "Стопански науки и администрация" - 30.6%, "Науки за обществото и човешкото поведение" - 15.2%, и "Технически науки и технически професии" - 11.8%. От общия брой дипломирани студенти най-нисък е относителният дял в областите "Ветеринарна медицина" (0.4%) и "Математика и статистика" (0.3%).

Към 31 декември 2011 г. у нас се обучават 4 703 докторанти, като от тях 50.9% са жени. В сравнение с предходната 2010/2011 г. броят им се увеличава с 608 души, или с 14.8%. През 2011 г. образователна и научна степен "доктор" са придобили 638 души, от които 353 или 55.3% са жени. 37.6% от всички дипломирани са на възраст над 40 години.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2011/2012 г. се осъществява в 22 училища по изкуствата, 414 професионални гимназии, 5 професионални училища и 36 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 145 700 и в сравнение с учебната 2007/2008 г. намалява с 33 800 или с 18.8%, а в сравнение с предходната - с 15 800 или с 9.8%.

Там преобладават момчетата, които са 60.7% от общия брой на учениците. В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучаващи специалности в областта "Технически науки и технически професии" - 32.5%, следван от този на учениците в областта "Стопански науки и администрация" - 16.9%. В програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация на първо и второ място са съответно учениците в областите "Технически науки и технически професии" (31.1%) и "Услуги за личността" (19.3%).

През настоящата учебна година учителите, които работят в професионалните училища, са общо 13 100. Преобладаващата част от тях - 93.4%, са високообразовани с придобити образователно-квалификационни степени "бакалавър" или "магистър". През 2011 г. средно образование в училищата по изкуствата, професионалните гимназии и

професионалните училища са завършили с диплома 30 400 души. Втора и трета степен професионална квалификация през 2011 г. са получили съответно 8 300 и 18 600 души.

504 ученици са получили първа степен професионална квалификация в професионалните училища и паралелки с прием след шести, седми и осми клас. В професионалните колежи с прием след завършено средно образование 1 547 души са придобили четвърта квалификационна степен.

В момента общо 3 299 ученици се обучават в 58 частни професионални училища, което е едва 2.3% от всички ученици в професионалното образование.

Значително се е увеличил броят на лицата на възраст 16 и повече години, записани в програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение (ЦПО), в професионални гимназии и в професионални колежи. По степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен – 11 200 ученици, втора степен – 4 100, трета и четвърта степен – 6 800.

С 4 400 повече или с 25,3% на годишна база са записаните курсисти. Показателно е желанието на лицата за повишаване или придобиване на нова квалификация, което предоставя допълнителни възможности на пазара на труда.

Оцени статията:
5.00/1
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
- Месо ядеш ли? - Не. - А риба? - И риба не ям. - Вегетарианец ли си? - Не, пенсионер съм...
На този ден 27.09   1529 г. – Започва Обсадата на Виена, след като Сюлейман I напада града. 1540 г. – Папа Павел III узаконява, създадения шест години по-рано от Игнаций Лойола,...