ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

В сила от 01.08.1993 г. ,
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр. от 29 Юни 1993г.,
изм. ДВ. бр. от 5 Август 1994г.,
изм. ДВ. бр. от 27 Януари 1998г.,
изм. ДВ. бр. от 4 Април 2000г.,
доп. ДВ. бр. от 28 Декември 2000г.,
изм. ДВ. бр. от 9 Август 2002г.,
изм. ДВ. бр. от 1 Април 2005г.,
изм. ДВ. бр. от 20 Май 2005г.,
изм. ДВ. бр. от 13 Септември 2005г.,
изм. ДВ. бр. от 9 Декември 2005г.,
изм. ДВ. бр. от 29 Декември 2005г.,
изм. ДВ. бр. от 7 Април 2006г.,
изм. ДВ. бр. от 11 Април 2006г.,
изм. ДВ. бр. от 5 Септември 2006г.,
изм. ДВ. бр. от 20 Юли 2007г.,
изм. ДВ. бр. от 13 Февруари 2009г.,
изм. ДВ. бр. от 28 Април 2009г.,
изм. ДВ. бр. от 25 Март 2011г.,
изм. и доп. ДВ. бр. от 8 Март 2014г.,
доп. ДВ. бр. от 20 Февруари 2015г.

Дял първи.

АВТОРСКО ПРАВО

Приложение към
(Ново - ДВ, бр. 14 от 2015 г.)

Списък

на минимум източниците


1. за публикувани книги:
а) законоустановеното депозиране на произведения, библиотечни каталози и списъци с форми на имената, поддържани от библиотеки и други институции;
б) сдруженията на издателите и на авторите;
в) съществуващи бази данни и регистри, WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders - Писатели, артисти и носители на авторско право за тях), ISBN (International Standard Book Number - Международен стандартен номер на книгата), и бази данни за отпечатаните книги;
г) базите данни на съответните организации за колективно управление на права, по-специално на организациите за управление на правата за възпроизвеждане;
д) източници, които обединяват повече на брой бази данни и регистри, включително VIAF (Virtual International Authority Files - Виртуални международни списъци с форми на имената) и ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works - Достъпни регистри с информация за права и осиротели произведения);
2. за вестници, списания, специализирани и периодични издания:
а) ISSN (International Standard Serial Number - Международен стандартен сериен номер) за периодични издания;
б) индекси и каталози от библиотечни фондове и колекции;
в) законоустановено депозиране на произведения;
г) сдружения на издателите, на авторите и на журналистите;
д) базите данни на съответните организации за колективно управление на права, включително на организациите за управление на правата за възпроизвеждане;
3. за визуални произведения, включително произведения от областта на изящните изкуства, фотографията, илюстрацията, дизайна, архитектурата, за скици на последните и други такива произведения, поместени в книги, специализирани издания, вестници и списания, или други произведения:
а) източниците по т. 1 и 2;
б) базите данни на съответните организации за колективно управление на права, по-специално на визуални произведения, включително на организациите за управление на правата за възпроизвеждане;
в) базите данни на фотографски агенции, когато е приложимо;
4. за аудио-визуални произведения и звукозаписи:
а) законоустановеното депозиране на произведения;
б) сдруженията на продуцентите;
в) базите данни на институциите за съхраняване на филмово или звукозаписно наследство и националните библиотеки;
г) базите данни със съответните стандарти и идентификатори, като ISAN (International Standard Audiovisual Number - Международен стандартен номер на аудио-визуално произведение) за аудио-визуалните материали, ISWC (International Standard Music Work Code - Международен стандартен код на музикално произведение) за музикални произведения и ISRC (International Standard Recording Code - Международен стандартен код на звукозапис) за звукозаписи;
д) базите данни на съответните организации за колективно управление на права, по-специално на автори, изпълнители, продуценти на звукозаписи и на аудио-визуални произведения;
е) имената на спомогналите за създаването на произведението лица и друга информация, посочена на опаковките на произведенията;
ж) базите данни на други съответни сдружения, представляващи конкретни категории носители на права.

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА 92/100/ЕИО НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА 93/83/ЕИО НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА 93/98/ЕИО НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА 96/9/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА 98/71/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА 2001/29/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА 2001/84/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА 2004/48/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2380/74 НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EC) № 3295/94
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1383/2003 НА СЪВЕТА

Дял втори.

ПРАВА, СРОДНИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И ДРУГИ ОСОБЕНИ ПРАВА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 77 ОТ 2002 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)

Дял втори.

ПРАВА, СРОДНИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО

Дял трети.

ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО И НА СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Дял четвърти.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Допълнителни разпоредби

Преходни и Заключителни разпоредби

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ОПТИЧНИ ДИСКОВЕ, МАТРИЦИ И ДРУГИ НОСИТЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Преходни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Преходни разпоредби

КЪМ ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив