В България настъпи моментът на превръщане на транспортното застраховане в осъзната необходимост

17.03.2014 | 10:00
по статията работи: Десислава Маданска
Интервю с Радостина Каракутева, директор "Транспортно застраховане" в застрахователно АД "ВИКТОРИЯ"
В България настъпи моментът на превръщане на транспортното застраховане в  осъзната необходимост
Снимка: ЗАД "ВИКТОРИЯ"

Интервю с Радостина Каракутева, директор "Транспортно застраховане" в застрахователно АД "ВИКТОРИЯ".

Пречупена ли е вече тенденцията в България да се избягва застраховането на товари?

Считам, че да. Макар и бавно, капацитетът на този дял от застраховането в България се разширява. Анализите и обобщените резултатите от работата на застрахователите в Транспортно застраховане, по данни на Комисията по финансов надзор (КФН), през последните години сочат увеличаване на активността спрямо предходни периоди. В застрахователно АД „ВИКТОРИЯ“ ежегодно отчитаме ръст както на прихода от застрахователни премии, така и на броя сключени застрахователни договори. Работата по Транспортно застраховане следва правилата на общата международна система, подчинена на единните регламенти, а в Европа на приложимите европейски конвенции и общоприетите условия на застраховките. Ето защо резултатите трябва да се разглеждат в контекста на икономическата среда и в достатъчното познание на чуждестранните клаузи, условия и правна рамка в търговията и транспорта, както от застрахователите, така и от потребителите на този вид застраховки.

Не може да не споменем, обаче, че в България корпоративният бизнес винаги е имал висока застрахователна култура. Страната ни е със сериозни традиции и опит в експортния бизнес и карго застраховането неизменно е съпътствало външната търговия.

През последната година причината за развитието в бранша е основно в повишената активност на външнотърговските фирми и международния транспортен сектор, след постепенното излизане на икономиката от финансовата криза. Според публикуваните държавни анализи за 2011 г. - 2012 г. транспортът, износът и вносът на стоки ускоряват с растежа си, което нормално води до по-сериозно търсене на застрахователна защита.

Как стои ЗАД „ВИКТОРИЯ“ със своите продукти в транспортно-застрахователния пазар?

Общата политика на застрахователно АД „ВИКТОРИЯ“ и конкретно тази в областта на Транспортното застраховане, има за цел да насърчава потребителите на застрахователни услуги в бранша. Това означава да се анализират промените на пазара, а те в съвременния свят са динамични, и да се предлагат адекватни и достъпни застрахователни продукти. Идеята ни е да се постигне оптимален баланс между търсенето на застраховане в транспорта и търговията и предлаганите от нашето дружество застрахователни продукти. Аналогично на пазарите на транспортни и спедиторски услуги и пазарът на транспортни застраховки се отличава с висока степен на конкурентност. Разнообразието от условия и тарифи за застраховане, все пак представляват комплекс от унифицирана в международен аспект методология на работа. За нас условията на застраховките и професионалната подготовка на служителите са от основно значение, така че транспортният сектор да бъде удовлетворен от избора на подходяща за всеки конкретен случай застрахователна защита. В условията на отворени граници в Европа много неща се промениха през последните години и това наложи съществени промени в процедурите по аквизиция и ликвидация и моделите на изпълнението им в областта на транспортното застраховане. В най-голяма степен, ние търсим наличните възможности за подобряване застрахователните продукти, свързани с отговорността на превозвача. Да обръщаме специално внимание на тези застраховки е продиктувано от изискванията на европейските спедитори при възлагане на превози, транспортните фирми да представят сертификат за застраховката. Макар и не задължителна по силата на норма, застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе“ или по-популярна с името ЧМР-застраховка, стана крайно необходима за всеки автомобилен товарен превозвач, за да може да си осигури работа. Предлагаме разнообразни възможности на нашите клиенти, като условия и лимити на отговорност и пакетно застраховане с покрития за щети на чужди ремаркета и контейнери и ред други специфични изисквания. Като стабилно и бързоразвиващо се съвременно застрахователно дружество имаме и нови идеи, за които нашите настоящи и потенциални клиенти се информират своевременно в секцията транспортно застраховане на www.victoria-insbg.com.

Кои са най-често застрахованите товари, при кой вид транспорт и по кои направления и кой най-често сключва застраховката?

Що се отнася до Карго застраховането, не може да се даде еднозначен и категоричен отговор. Активността във външната търговия, както вече казахме, е нарастваща и преносът на товари е в голямо разнообразие както по видове стоки, така и по дестинации и вид транспорт. Ако все пак трябва да конкретизирам, географски движението на стоките е най-вече от и за Европа и Азия, но това в никакъв случай не е категоризирано в голям процент. За радост българският външнотърговски сектор се занимава със стоки от всякакво естество – от зеленчуци и домашни потреби до специална продукция и hightech средства. Интересът и задължението за сключване на застраховката обикновено са предварително изяснени между страните по външнотърговската сделка, съгласно Incoterms – правила за регулиране на международната логистика. Наблюдава се тенденция в средния и малък бизнес, спедиторите все повече да се занимават и с въпросите за осигуряване застрахователна защита на товарите. Тази тяхна функция, обаче, постепенно измества Карго-застраховането и налага по-голямо търсене на ЧМР-застраховка, когато се касае за шосеен транспорт. Тук е мястото да алармираме, че двете застраховки, макар и да касаят физическа загуба на превозваните товари, съвсем не се припокриват. Карго застраховката се сключва при изброени конкретни рискове /или на база all risks/ с възможност за многообразие от допълнителни покрития и обезщетява загубите в пълен размер, докато ЧМР-застраховката в общия случай следва разпоредбите на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) и е лимитирана. В самата Конвенция са регламентирани и редица случаи, при които превозвачът се освобождава от отговорност, което може да остави товарособственика необезщетен за понесените загуби. Доказването, че загубата или повредата на товарите е в тежест на превозвача е специфично, затова в идеалния случай, и двете застраховки трябва да се сключват.

Кои са най-честите рискове, срещу които се застраховат стоките?

Дефиницията за Карго застраховката е, че тя има за цел да обезщетява загубите, причинени на товарите от опасности при пътуването по суша, въздух и вода. За избора на рисково покритие най-голямо практическо значение имат техническите особености на видовете транспорт. В Застрахователно АД „ВИКТОРИЯ“ и в практиката на международния застрахователен пазар се прилагат условията на английската Карго полица с нейните разнообразни клаузи, които изразяват типичното, повтарящо се за всички случаи. Лондонските Клаузи се прилагат за всички видове транспорт, независимо че приоритетно касаят морско застраховане. Факт е, че потребителите на тази застрахователна услуга най-често търсят максимална защита на своите интереси и предпочитат договорът за застраховка за бъде сключен при условията на Клаузи А – пълно покритие. Не рядко сключвани са и застраховките по Клаузи С, които поради ограниченото рисково покритие представляват най-евтин вариант на защита. Върху избора на Клауза влияят много фактори, като например някои от тях са свързани със специфики и изисквания на търговския договор, акредитивно уреждане на финансовите отношения между страните, конкретни характеристики на превозвания товар и т.н.

Какви са най-честите застрахователни събития?

Казахме, че проявлението на риска се определя в най-голяма степен от конкретиката при различните видове транспорт. Застрахователните събития са групирани според техния източник – произтичащи от самото превозно средство, от действията на участниците в транспорта, от външна непреодолима сила или от трети лица. На практика тази формулировка е много точна и с най-голяма честота се регистрират щети точно в този определен ред. С по-голяма тежест, като че ли напоследък се регистрират липси вследствие кражба, което за един по-отдавнашен исторически момент беше характерно. Посегателства на товари при автотранспорт, по наши наблюдения, най-често се извършват във Великобритания, Италия и Испания. Не редки са случаите на липси и при въздушен транспорт. Без съмнение, обаче, най-типичното при стоки по време на превоз е да бъдат застрашени от повреди, причинени предимно при произшествия, като сблъскване на транспортни средства, удар с други предмети, засядане на кораба, дерайлиране, преобръщане и т.н.

Кои са най-често възникващите проблеми между застраховател и клиент при Карго застраховките?

Още в началото споменах единните Конвенционални регламенти, общоприетите условия на застраховките и необходимостта от познаването им. Недоразумения възникват при процедурите по ликвидация на щети, най-често ако очакванията на потребителят на застрахователната услуга останат неудовлетворени. Тази повтаряща се тема, подкопава доверието на застрахованите и активността в транспортно-застрахователния сектор. Особено осезаемо това се индикира когато има сблъсък на финансов интерес с недостатъчно познаване на правната рамка в търговията и транспорта както и условията, при които е подписан застрахователният договор. Въпросът за избягване на конфликтите не е в предприемане на реформи и адаптиране на решението към конкретната ситуация. Смятам, че разумният ресурс при подобни ситуации трябва да бъде насочен към по-добра професионална квалификация на заетите, към спазване правата и задълженията по договорните отношения.

От какво зависи цената на карго застраховката?

Карго застраховането е с дълбоки корени и столетни традиции. Принципите на тарифиране са установени в практиката и резонно се базират на оценката на риска. Застрахователната премия се изразява в процент от застрахователната сума, като под този термин се има предвид не само стойността на товара, а и разходите свързани с организацията на експедирането му - митнически такси, застраховка, навло. В общоприетата практика най-често тези разходи се прибавят като 10% към фактурната стойност. В Застрахователно АД „ВИКТОРИЯ“, застрахователната премия се определя по тарифа – пресечна точка на няколко критерия. Тарифирането започва с определяне на групата стока, според така наречения класификатор. В него стоките са групирани според тяхното естество и начин на опаковане. Групата, в която попада стоката е от значение при договаряне на рисковото покритие, най-общо квалифицирано като Институтски Карго Клаузи, които споменахме по-рано. Тарифното число е вариращо също и в зависимост от териториалната отдалеченост по дестинация и вида на транспорта. Тези критерии следят общото и повтарящото се и определят основното тарифно число. В практиката, разбира се, всеки случай има своята специфика и при актюерските изчисления са дадени възможности както за завишаване на тарифите поради изисквания на застрахования за допълнителни покрити рискове така и за немалки отстъпки при наличието на благоприятстващи рискови обстоятелства.

Вярвам, че в България настъпи моментът на превръщане на транспортното застраховане в осъзната необходимост и завършвам, изтъквайки важността на застрахователната защита в транспорта и търговията като превенция и форма на намаляване на загубите. 

 

*Информацията е на партньор на Econ.bg

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
Като видя някой да си изпива бутилката бира до дъно си викам: - На тоя може да се разчита, няма да си остави работата недовършена!!!
На този ден 10.08  258 г. – В Рим е изгорен свети Лаврентий Римски. 610 г. – Ислям: Мохамед започва да получава Корана от Господ чрез ангела Гавраил. 654 г. – Евгений I е...