УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Приет с ПМС № 266 от 10.11.2009 г.
Обн. ДВ. бр.91 от 17 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., попр. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат основни въпроси, свързани с дейността на министъра на труда и социалната политика и със структурата и функциите на Министерството на труда и социалната политика.

 

Чл. 2. (1) Министерството на труда и социалната политика е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, ул. Триадица № 2.

(2) Министерството на труда и социалната политика е администрация, която подпомага министъра на труда и социалната политика при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

(3) Министерството на труда и социалната политика като юридическо лице се представлява от министъра или от оправомощени от него длъжностни лица.

 

Глава втора.
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Раздел I.
Правомощия на министъра на труда и социалната политика

Чл. 3. (1) Министърът на труда и социалната политика, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт със специална компетентност, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, социалното осигуряване, защитата при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на хора, безопасността и здравето при работа, социалните инвестиции, социалната закрила, социалното включване, подкрепата на децата и семейството, демографското развитие, етническите въпроси, равните възможности и антидискриминацията в съответствие със законите на страната и приетата от правителството програма за управление на страната.

(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват самостоятелно или съвместно с други държавни органи и/или обществени организации.

 

Чл. 4. Като едноличен орган на изпълнителната власт министърът:

1. ръководи цялостната дейност по стратегическото и оперативното управление на Министерството на труда и социалната политика, наричано по-нататък "министерството", и развитието на социалния диалог на национално, отраслово и браншово равнище;

2. ръководи дейността по управлението и развитието на човешките ресурси в системата на министерството;

3. управлява финансовата политика на министерството;

4. отговаря за разработването и поддържането на готовността за изпълнението на военновременния план на министерството и комуникационно-информационната система за управление при кризи;

5. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация и утвърждава вътрешни правила за работа с класифицирана информация;

6. осъществява общо ръководство и координация на дейността на създадените към него изпълнителни агенции и други второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към него;

7. управлява програми и проекти в сферата на своята компетентност, финансирани от предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз и от други международни финансови институции и донори;

8. управлява програми и проекти в сферата на своята компетентност по линия на Съвета на Европа и на Съвета за регионално сътрудничество;

9. изпълнява функциите на Национален координатор по Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави;

10. изпълнява функциите на председател на управителния съвет на Проект "Красива България";

11. ръководи дейността по анализиране, оценяване и прогнозиране равнището на доходите и тяхната социална защита, издръжката на живота и прага на бедността;

12. в сътрудничество със социалните партньори подготвя и осъществява програми и проекти по линия на техническото сътрудничество с Международната организация на труда и координира и контролира изпълнението им; провежда мерки за въвеждане стандартите на Международната организация на труда и на Съвета на Европа;

13. участва като представител на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество;

14. представлява правителството в Международната организация на труда и в нейните ръководни органи, както и в други международни организации, когато такива права са му делегирани;

15. ръководи и координира цялостния контрол по спазване на трудовото законодателство;

16. организира и координира разработването и провеждането на държавната политика за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта, пазара на труда и обучението на работната сила; утвърждава програми и проекти за заетост и обучение на възрастни;

17. издава удостоверения на физически и юридически лица за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа на български граждани в страната и в чужбина и за моряци;

18. утвърждава със заповед Националната класификация на професиите и длъжностите;

19. определя коефициента на трудов травматизъм по икономически дейности за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука";

20. организира и координира разработването и осъществява мониторинг във връзка с провеждането на политиката по социално включване; организира и координира разработването и провеждането на държавната политика по социално подпомагане;

21. насърчава и подпомага благотворителната и хуманитарната дейност в социалната сфера;

22. ръководи, координира и контролира в сътрудничество с други държавни органи, социални партньори и неправителствени организации дейността по анализиране, оценяване и прогнозиране на демографските процеси, равните възможности, етническите въпроси и антидискриминацията, предлага и провежда мерки за регулирането им в областите от компетентност на министерството;

23. осигурява организацията и координацията по европейските въпроси от своята компетентност;

24. представлява Република България на заседанията на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси в съответствие със своята компетентност;

25. ръководи, координира и контролира оперативната работа по подготовката на позиции, рамкови позиции и указания, които се представят в процеса на вземане на решения в Европейския съюз;

26. предлага и провежда мерки за изпълнение и прилагане на национално ниво на актове на Европейския съюз в областите от своята компетентност;

27. организира и координира разработването и провеждането на политиката по свободно движение на хора, включително координация на системите за социална сигурност, трудова миграция и интеграция на граждани от трети държави;

28. ръководи, контролира и координира в сътрудничество със социалните партньори дейността по анализиране, оценяване и прогнозиране на трудовомиграционните процеси и свободното движение на хора, предлага и провежда мерки за регулирането им;

29. сключва и осигурява изпълнението на международни договори в сферата на труда и социалната политика, в областта на трудовата миграция и социалната сигурност;

30. ръководи и контролира дейността на дипломатическите служители на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел и в службите по трудови и социални въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина и издава инструкция за техните функции и задължения;

31. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г.) в сътрудничество със социалните партньори обсъжда и съгласува основните макроикономически показатели в областта на социалната политика с ръководители на мисиите на Международната банка за възстановяване и развитие, Международния валутен фонд и други международни финансови институции;

32. изпълнява и други функции, определени със закон или с акт на Министерския съвет.

 

Чл. 5. При осъществяването на правомощията си министърът:

1. взаимодейства с министрите и с другите органи на изпълнителната власт за провеждане на единна държавна политика;

2. отговаря за дейността си пред Министерския съвет и Народното събрание по ред, определен с Конституцията на Република България, с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 58 от 2009 г.; изм., бр. 60 от 2009 г.) и с Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (ДВ, бр. 78 от 2009 г.);

3. участва в работата на Министерския съвет;

4. издава актове самостоятелно или съвместно с други министри и внася за приемане от Министерския съвет проекти на актове, стратегии и програми;

5. взаимодейства и сътрудничи със социалните партньори, с неправителствени организации, с международни организации и други институции;

6. работи в условията на публичност при вземането и изпълнението на решенията си, като провежда информационна политика, която гарантира откритост, прозрачност и медийна достъпност на дейността на ръководената от него администрация, освен когато националната сигурност, опазването на държавната и служебната тайна налагат ограничаване на този принцип;

7. осъществява и други възложени му от министър-председателя задачи и правомощия.

 

Чл. 6. В рамките на предоставените му правомощия въз основа и в изпълнение на законите министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.

 

Чл. 7. (1) При осъществяване на дейността си и при упражняване на правомощията си министърът се подпомага от трима заместник-министри.

(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

(3) Правомощията на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.

 

Раздел II.
Политически кабинет

Чл. 8. (1) Министърът създава на свое пряко подчинение политически кабинет.

(2) Политическият кабинет е организационна структура, която подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на правителствената политика пред обществото.

 

Чл. 9. (1) В политическия кабинет се включват заместник-министрите, началникът на кабинета, парламентарният секретар и директорът на дирекция "Връзки с обществеността".

(2) Към политическия кабинет за подпомагане на дейността му по определени въпроси министърът може да назначава по трудов договор съветници, експерти и технически сътрудници.

(3) Началникът на кабинета, парламентарният секретар, съветниците и експертите осъществяват своята дейност въз основа на трудов договор, сключен с министъра.

 

Чл. 10. (1) За реализирането на програмата на Министерския съвет за управление на страната политическият кабинет предлага на министъра стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение.

(2) В изпълнение на функциите си по ал. 1 политическият кабинет:

1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на стратегическите цели и приоритети и за вземането на политически решения;

2. обменя информация с политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на останалите членове на Министерския съвет за изпълнение от министерството на приетата от правителството управленска програма;

3. осигурява координация при осъществяването на единната информационна политика на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

4. осигурява връзките на министъра с другите държавни органи и с обществеността;

5. осъществява взаимодействието с административните звена в министерството при подпомагане на дейността на министъра и заместник-министрите; конкретните задачи се формулират от началника на политическия кабинет и се възлагат на администрацията от главния секретар в обем и срокове, съгласувани между началника на кабинета и главния секретар.

(3) Политическият кабинет осъществява функциите си чрез ежеседмично провеждане на заседания под ръководството на министъра.

(4) На заседанията на политическия кабинет могат да присъстват и експерти към него, както и специално поканени за становище служители.

 

Чл. 11. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.

(2) Началникът на кабинета:

1. съставя програмата на министъра;

2. организира връзките на министъра с другите членове на Министерския съвет, с другите органи на държавната власт и органите на местно самоуправление, с ръководствата на политически и обществени организации и с гражданите;

3. организира провеждането на заседанията на политическия кабинет;

4. организира и контролира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;

5. възлага изпълнението на задачи от името на министъра и контролира изпълнението им.

 

Чл. 12. Парламентарният секретар:

1. организира взаимодействието на министъра с Народното събрание, с ръководствата на парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание;

2. предоставя информация на министъра за внесените за разглеждане от Народното събрание законопроекти;

3. участва в разработването на проекта на законодателна програма на Министерския съвет и координира изпълнението й в рамките на възложените на министъра компетенции;

4. координира представянето на правителствената политика и на внесените от Министерския съвет законопроекти, решения, доклади и отчети пред Народното събрание в областите на компетентност на министъра.

 

Чл. 13. Директорът на дирекция "Връзки с обществеността":

1. организира представянето на политиката на министерството пред обществеността;

2. координира дейността на звената за връзки с обществеността на агенциите към министъра;

3. организира публичните прояви на министъра.

 

Чл. 14. Съветниците и експертите към политическия кабинет на министъра:

1. събират, обобщават и анализират информация, необходима за стратегическото планиране и разработването на проекти на политически решения;

2. подготвят справки, анализи, експертни становища и други материали по въпроси, които се разглеждат от политическия кабинет на министъра;

3. подготвят становищата на министъра по чл. 33, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация за съответствието на проектите на стратегии, програми и нормативни актове с програмата на правителството за управление на страната.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I.
Структура

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г.) Министерството е структурирано в главна дирекция и 14 дирекции, както и в други административни звена и отделни длъжности.

(2) Наименованието и числеността на отделните организационни структури и административни звена в министерството са посочени в приложението.

 

Чл. 16. Министърът определя със заповед наименованията, функциите и числеността на отделите и секторите в дирекциите на министерството и утвърждава длъжностното разписание на министерството.

 

Чл. 17. Административните звена на министерството съобразно функционалната си компетентност:

1. предоставят административни услуги на външни и вътрешни клиенти в съответствие с изискванията на Системата за управление на качеството на министерството;

2. определят свои представители на съответното експертно и ръководно ниво за участие от името на Република България в процеса на вземане на решения в структури на Европейския съюз, които са от компетентност на министъра; анализират политиката на Европейския съюз и предлагат и въвеждат европейски практики и участват в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз;

3. разработват оценки на въздействието на нормативните актове по политиките на министерството;

4. участват в процеса на управление на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в министерството, инициират и осъществяват мерки за подобряване на системата за превантивни и коригиращи действия и за управление на рисковете;

5. участват в подготовката на отговорите на министъра на актуални въпроси и питания за парламентарния контрол в Народното събрание;

6. участват в разработването на проекти на нормативни актове и заповеди, свързани с дейността на министерството, съгласуват или изготвят становища по проекти на нормативни актове, изпратени за съгласуване от други дирекции, министерства и други администрации;

7. участват в разработването на програмния формат на бюджета, на тригодишната бюджетна прогноза на министерството и на отчети на бюджета в програмен формат, като дирекциите "Жизнено равнище и социална сигурност" и "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" обобщават и представят окончателния вариант на програмния бюджет, на тригодишната бюджетна прогноза и на отчетите;

8. осъществяват текущ мониторинг върху изпълнението на съответните политики и програми на министерството;

9. осигуряват поддържането, актуализирането и развитието на информационните системи и интернет страниците на министерството;

10. участват в медийното отразяване на политиките на министерството;

11. изпълняват и други функции, възложени от министъра.

 

Раздел II.
Главен секретар

Чл. 18. (1) Главният секретар ръководи, организира, координира и контролира функционирането на администрацията, като:

1. осъществява административното ръководство на министерството в изпълнение на закона и на законовите разпореждания на министъра;

2. следи за точното спазване на административните актове;

3. контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване;

4. представлява министерството в случаите, в които е упълномощен изрично от министъра по проблеми, свързани с функционирането на администрацията;

5. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена, осъществява общия контрол за изпълнението им и отговаря за условията за нормална и ефективна работа на административните звена;

6. по искане на началника на кабинета и на заместник-министрите възлага задачи на административните звена съобразно тяхната функционална компетентност;

7. ръководи, координира и контролира подготовката и подписва експертни становища, възложени от министъра, по проекти на актове, които са свързани или засягат дейността на министерството;

8. при възлагане от министъра:

а) координира и контролира подготовката на проекта на програмния бюджет на министерството;

б) упражнява правомощията по управление на държавната собственост, предоставена на министерството;

9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;

10. изпълнява и други функции и задачи, определени с нормативен акт или възложени му от министъра.

(2) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определен с писмена заповед на министъра директор на дирекция за всеки конкретен случай.

 

Раздел III.
Инспекторат

Чл. 19. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осъществява административен контрол върху дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра.

(2) Инспекторатът извършва общи, специализирани и последващи проверки по утвърден от министъра годишен план, както и внезапни проверки по отделни сигнали, жалби или при случаи с обществен отзвук.

(3) Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за решаването им.

(4) Инспекторатът:

1. проверява спазването на вътрешните правила за организацията на работа на администрацията;

2. анализира ефективността на дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

3. разглежда постъпили сигнали за корупция на служители в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра, извършва проверки и информира министъра за резултатите, като при постъпили сигнали за корупция, конфликт на интереси или нарушения на закона от страна на държавен орган или на държавен служител на ръководна длъжност задължително изпраща копие от сигнала в дирекция "Главен инспекторат" на Министерския съвет;

4. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

5. проверява изпълнението на плана за действие на съответната администрация по дадени препоръки от извършени проверки;

6. извършва проверка на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;

7. извършва проверки за изпълнението на мерките по Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията в съответната област и предлага на министъра конкретни действия;

8. предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

9. анализира проблемите, свързани с изпълнението на отделните политики от компетентността на министъра и постигането на определените цели;

10. въз основа на направените изводи и констатации при проверките и на извършените анализи прави обосновани предложения пред министъра за изменение на нормативни актове;

11. изготвя на 6 месеца доклад до министъра с изводи и предложения за предприетите действия и мерки и за ефективността на контрола;

12. представя ежегоден отчет за дейността си пред министъра;

13. осъществява и други задачи във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

 

Раздел IV.
Дирекция "Вътрешен одит"

Чл. 20. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) Дирекцията извършва вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз, и на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра, в които няма изградени самостоятелни звена за вътрешен одит.

(3) Дирекцията осъществява дейността си, като:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на дирекцията за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;

4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;

6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит;

11. осъществява контакти с другите дирекции за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

 

Раздел V.
Служител по сигурността на информацията

Чл. 21. (1) Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на министъра и изпълнява задачите, възложени му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и с нормативните актове по прилагането му.

(2) Служителят по сигурността на информацията:

1. организира и следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ и други нормативни актове и прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

2. осъществява контрол за спазването на изискванията за сигурност на автоматизираната информационна система и дейностите по осигуряване на индустриалната сигурност и криптографска защита на класифицираната информация;

3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;

4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;

5. организира и осъществява процедурата по проучването за достъп до класифицираната информация и води регистър на проучените лица;

6. разработва и поддържа план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;

7. организира и провежда обучението на служителите в министерството в областта на защитата на класифицираната информация.

 

Раздел VI.
Обща администрация

Чл. 22. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на министъра, създава условия за осъществяването на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

(2) Общата администрация е структурирана във:

1. дирекция "Административно и информационно обслужване и технологии";

2. дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността";

3. дирекция "Правна";

4. дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие";

5. дирекция "Връзки с обществеността".

 

Чл. 23. Дирекция "Административно и информационно обслужване и технологии":

1. организира, координира и осъществява дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица от министерството чрез каналите за достъп до обслужване, включително електронните административни услуги;

2. разработва, прилага и развива стандарти за качеството на административното обслужване; поддържа и развива Системата за управление на качеството на административното обслужване на министерството;

3. организира и осъществява деловодната обработка и цялостното обслужване на документооборота; съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и ведомствени автоматизирани информационни системи за документооборот;

4. организира дейността по съгласуването и внасянето за заседания на Министерския съвет на проекти на актове на министерството и организира информирането на дирекциите относно актовете, отнасящи се до дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

5. координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседанията на Министерския съвет, обобщава и оформя предложенията на министерството за включване в законодателната програма на Министерския съвет, както и оперативния план и месечната работна програма на министерството;

6. организира техническото обслужване на политическия кабинет;

7. организира и осъществява всички процедури по архивната дейност в министерството, извършва справки и изготвя заверки на копия на документи, съхранявани в деловодния и учрежденския архив;

8. организира, координира и извършва контрола по решенията и сроковия контрол;

9. поддържа административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията в частта относно административните услуги;

10. разработва цялостната политика в областта на информационните технологии, планира, организира и координира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в министерството и в структурните му звена и отговаря за цялостната дейност по осигуряване оперативната съвместимост на използваните информационни системи;

11. организира и отговаря за дейностите, свързани с планирането, отчетността, въвеждането, поддръжката и извеждането от експлоатация на информационно-комуникационните ресурси в системата на министерството;

12. организира дейностите по ефективно използване на наличните информационно-комуникационни ресурси, включително чрез повишаване на компютърните умения и квалификация на служителите от министерството;

13. отговаря за цялостната дейност по осигуряване оперативната съвместимост на използваните информационни системи; осигурява техническата поддръжка и управлението на административната информационна система на министерството в съответствие с изискванията на Закона за електронно управление;

14. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и други информационни системи (включително с такива на европейски структури и с Единната среда за обмен на електронни документи) и интеграцията в единната комуникационна инфраструктура на администрацията;

15. изпълнява всички дейности, свързани с издаването, използването и прекратяването на удостоверенията за електронен подпис в министерството;

16. организира и осъществява техническата поддръжка и администрирането на официалния и неофициалния раздел на интернет страницата на министерството; поддържа и актуализира неофициалния раздел на интернет страницата;

17. организира създаването и поддръжката на технологичната инфраструктура, свързана с предоставянето на електронни административни услуги от министерството;

18. осигурява изграждането на интегрирана информационна система чрез обединяване на ведомствените информационни системи на агенциите към министъра;

19. (нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) организира дейностите по военновременното планиране, изграждането и експлоатацията на пунктовете за управление и оповестяването на министерството при привеждането му от мирно на военно положение и при бедствия;

20. (нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) организира дейностите по проектирането, разработването, внедряването и експлоатирането на специализираната комуникационно-информационна система на министерството за управление при бедствия, при извънредно, военно положение и/или положение на война;

21. (нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) организира дейностите по изпълнение на изискванията за оперативната съвместимост, мрежовата и информационната сигурност на информационните системи в министерството, възложени със Закона за електронното управление.

 

Чл. 24. Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността":

1. съставя проекта на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на министерството на консолидирано ниво, включително за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

2. осъществява дейностите по разпределянето, контрола и анализа за разходването на средствата от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и обосновката на предложения за корекции в техните бюджети, осъществяването на контрол по трансфера на собствени приходи на второстепенните разпоредители към министъра;

3. съставя месечни и тримесечни касови отчети за изпълнението на бюджета на министерството;

4. анализира и администрира разходите, извършвани от министерството;

5. организира и осъществява единна счетоводна отчетност в системата на министерството;

6. осъществява предварителния контрол за законосъобразност върху финансовата дейност на министерството;

7. организира и координира изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол върху финансовата дейност на министерството;

8. разработва методология на счетоводната и финансовата политика на министерството по Закона за счетоводството и нормативните актове по бюджетната политика;

9. организира и извършва в установените срокове годишните инвентаризации;

10. изготвя месечното разпределение на приетия годишен бюджет по икономически елементи на Единната бюджетна класификация и предлага на министъра разпределението на бюджетните кредити по второстепенни разпоредители;

11. извършва плащанията по проекти по оперативните програми, организира и поддържа отделна счетоводна система или отделен модул в счетоводната система и съставя отчет за касовото изпълнение по оперативните програми;

12. планира и утвърждава необходимите средства за реализацията на проектите по оперативни програми чрез системата на Единната сметка и съставя обобщен отчет за касовото изпълнение по оперативните програми за системата на министерството;

13. контролира изпълнението на сключените договори;

14. планира, подготвя и осъществява всички дейности по възлагане на обществени поръчки с изключение на обществени поръчки, свързани с разходване на средства по съфинансирането от фондове на Европейския съюз, когато министерството не е бенефициент; изготвя и изпраща информация до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки; води регистър на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки в министерството;

15. организира и осъществява транспортното обслужване, поддържането на складовото стопанство, осигуряването на хигиената на сградата, техническата поддръжка на инсталациите и съоръженията в сградния и ведомствения жилищен фонд на министерството;

16. организира ползването и контролира управлението на обектите, предоставени за ползване и управление на министерството;

17. организира ползването и поддържането на сградния и ведомствения жилищен фонд, както и монтажа и поддържането на машини и съоръжения;

18. поддържа регистъра на търговските дружества по чл. 35 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

 

Чл. 25. Дирекция "Правна":

1. изготвя самостоятелно и контролира законосъобразното съставяне на административните актове, договорите и другите документи, свързани с дейността на министъра и на министерството;

2. оказва правна помощ и подпомага дейността на министъра, заместник-министрите и административните звена в министерството, като дава мотивирани становища и предложения по правни въпроси и съгласува проекти на актове с изключение на тези, подготвяни от специализираната администрация при упражняване на специалната й функционална компетентност;

3. осъществява процесуално представителство пред съдилищата и други институции, осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на министерството;

4. следи за законосъобразността на актовете и процедурите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения и с възлагането на обществени поръчки;

5. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер.

 

Чл. 26. Дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие":

1. разработва и осъществява стратегии и политики в областта на управлението на човешките ресурси в съответствие със стратегическите цели на министерството;

2. осъществява дейностите по набирането и подбора на персонала и провеждането на конкурсни процедури за държавни служители;

3. изготвя длъжностното и поименното разписание на длъжностите на министерството и съгласува вътрешната структура на отделните административни звена;

4. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в министерството;

5. координира и подпомага дейностите по разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и атестирането на служителите в министерството;

6. поддържа и актуализира съществуващите бази от данни и регистри, свързани с управление на човешките ресурси, и образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в министерството;

7. поддържа административния регистър в частта, съдържаща информация за административните структури и ръководните им органи, и за незаетите длъжности в администрацията; обявленията за конкурсите за държавни служители и за служебните правоотношения;

8. планира, организира и координира обучението на служителите в министерството за кариерно и професионално развитие и мотивация на служителите и повишаване на квалификацията им;

9. организира отпечатването и разпространението на служебни книжки за нуждите на структурите на държавната и общинската администрация;

10. организира и координира изготвянето на годишния доклад за състоянието на администрацията;

11. осъществява взаимодействие и дава методически указания на звената по управление на човешките ресурси във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

12. осъществява правно-нормативното обезпечаване на организационното развитие и участва в изграждането на оптимална организационна структура на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра съобразно нормативните изисквания.

 

Чл. 27. Дирекция "Връзки с обществеността":

1. планира, координира и осъществява провеждането на информационната политика на министерството;

2. осъществява връзки с медии с цел навременно осигуряване на информация за дейността на министерството;

3. организира, координира и осъществява информационни кампании за дейността на министерството;

4. поддържа и актуализира официалния раздел на интернет страницата на министерството;

5. планира и организира проучването и анализирането на общественото мнение по политиките на министерството;

6. координира организирането на семинари, информационни дни, кръгли маси и дискусии;

7. участва в разработването на проекти на съобщения за средствата за масово осведомяване по въпросите, внесени от министъра за разглеждане от Министерския съвет;

8. работи в координация със звеното за връзки с обществеността на Министерския съвет, както и със звената за връзки с обществеността на министерствата и другите администрации.

 

Раздел VII.
Специализирана администрация

Чл. 28. Специализираната администрация на министерството е организирана във:

1. Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти";

2. дирекция "Жизнено равнище и социална сигурност";

3. дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд";

4. дирекция "Политика на пазара на труда";

5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г.) дирекция "Социална закрила";

6. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г.) дирекция "Социално включване;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г.) дирекция "Демографско развитие, етнически въпроси и равни възможности";

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г.) дирекция "Свободно движение на хора, миграция и интеграция";

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г.) дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество".

 

Чл. 29. (1) Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти":

1. изпълнява функциите на управляващ орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и отговаря за управлението и изпълнението й в съответствие с принципа за правилно финансово управление, като:

а) гарантира, че избирането на операции за финансиране се извършва съобразно критериите, приложими за оперативната програма, и в съответствие с националното законодателство и с приложимите правила на Европейската общност за целия период на изпълнението им;

б) удостоверява, че съфинансираните продукти и услуги са доставени или извършени и че декларираните от бенефициентите разходи за операциите са действително изпълнени и са в съответствие с националните правила и с правилата на Общността; извършва проверки на място на отделни операции на извадкова основа в съответствие с одобрените правила;

в) гарантира, че съществува система за записване и съхраняване в електронна форма на счетоводните записи за всяка операция по оперативната програма и че са събрани данните за изпълнението, необходими за финансовото управление, мониторинг, проверки, одити и оценка;

г) гарантира, че бенефициентите и други лица, включени в изпълнението на операциите, поддържат отделна счетоводна система или адекватна счетоводна аналитична сметка за всички сделки, отнасящи се до операцията, без да се засягат националните счетоводни правила;

д) организира и координира изготвянето, актуализирането, изпълнението и оценката на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";

е) установява процедури, за да гарантира, че всички документи относно разходите и одитите, необходими за изграждането на адекватна одитна пътека, позволяват нейното проследяване;

ж) гарантира, че сертифициращият орган получава цялата необходима информация относно процедурите и проверките, извършени във връзка с разходите за целите на сертифицирането;

з) насочва работата на Комитета за наблюдение на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и осигурява необходимите документи, които позволяват да се следи качеството на изпълнението на оперативната програма в съответствие със специфичните й цели; осигурява организационно и технически дейността на Комитета за наблюдение на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";

и) изготвя и след одобрение от Комитета за наблюдение на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" предава на Европейската комисия годишните и окончателните доклади относно изпълнението на оперативната програма;

к) осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност;

л) изпълнява други, присъщи на управляващия орган, функции в съответствие с уреждащите тези функции регламенти и други актове на Европейския съюз, както и на приложимите национални актове и правила;

2. делегира по своя преценка и в съответствие с установените на национално ниво правила част от функциите си по т. 1 на междинните звена по оперативната програма;

3. координира дейността по изготвянето на части от други оперативни програми от компетентността на министерството;

4. отговаря за управлението и изпълнението на програмите и проектите, по които министерството съобразно съответното финансово споразумение е изпълнителна агенция по Програма ФАР;

5. прилага и следи за спазването на правилата на Програма ФАР и други международни донори;

6. координира работата и оказва методическа помощ на звената за изпълнение на проекти в процеса на изпълнение на проектите;

7. осъществява финансови проверки и удостоверявания и контрол върху техническото изпълнение на проекти, съфинансирани със средства по Програма ФАР;

8. поддържа подходящи системи за финансова и счетоводна отчетност на всички плащания по договори, съфинансирани от Програма ФАР, когато министерството е определено за изпълнителна агенция по съответното финансово споразумение;

9. поддържа информационни системи за управление и база данни в подкрепа на управлението на проекти, съфинансирани от Европейския съюз;

10. изготвя доклади и справки относно управляваните проекти към Националния координатор на помощта, Националния ръководител на помощта, Централното координационно звено, сертифициращия орган, Европейската комисия и други заинтересувани институции;

11. осъществява контрол върху изградените от звената за изпълнение на проекти и междинните звена системи и правила за изпълнение на делегираните им функции при управление на средствата от Програма ФАР и от Европейския социален фонд;

12. дава рамкови указания на звената за изпълнение на проекти и на междинните звена във връзка с делегираните им функции;

13. осигурява поддържането на система от правила и процедури за повишаване на административния капацитет за управлението на програми и проекти, съфинансирани от предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз;

14. планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по финансиране и възлагане на обществени поръчки, при разходването на средства, свързани с програми и проекти, съфинансирани от Европейския съюз, и при изпращането на информация за проведени процедури по обществени поръчки в нормативно установените срокове за вписване в Регистъра на обществените поръчки в Агенцията по обществени поръчки, както и в регистъра на обществените поръчки в министерството;

15. отговаря за изпълнението на делегираните функции по подписано оперативно споразумение със съответната изпълнителна агенция, когато е определена за звено за изпълнение на проект;

16. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г.) осъществява координация на съвместни проекти на министерството с Европейската инвестиционна банка, Международната банка за възстановяване и развитие и други международни донори и организации.

(2) Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" има териториални звена в центровете на районите за планиране.

 

Чл. 30. Дирекция "Жизнено равнище и социална сигурност":

1. координира разработването, провеждането и осъществяването на мониторинг в областта на държавната политика по жизненото равнище и социалната сигурност;

2. извършва и участва в разработването на предварителни, текущи и последващи оценки на въздействието на стратегически и програмни документи и нормативни актове, в т.ч. при въвеждането на международни стандарти, в областта на жизненото равнище и социалната сигурност;

3. участва в разработването, изпълнението и отчитането на стратегии, планове, проекти и програми в областта на заплащането на труда, социалната сигурност, социалната икономика и корпоративната социална отговорност;

4. координира дейността по договаряне на минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии;

5. подпомага консултациите на министъра със социалните партньори и с неправителствените организации в областта на жизненото равнище и социалната сигурност и организира и координира дейността на Постоянната комисия по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество;

6. изпълнява функциите на секретариат на Секторния подкомитет за наблюдение за изпълнението (СПКН) на проектите по програма ФАР в сектор "Социално развитие", изготвя секторен доклад за наблюдение и осигурява организационно и технически заседанията на СПКН;

7. изготвя доклади и анализи в областта на жизненото равнище и социалната сигурност, поддържа бази данни от статистическа, социологическа и административна информация в сферата на труда и социалната политика и изготвя периодичен бюлетин "Доходи и жизнено равнище";

8. в областта на планирането, мониторинга и оценката на дейността на министерството:

а) предлага методологически и методически стандарти за съставяне, мониторинг, отчитане и оценка на въздействието на стратегически документи и политики в областта на труда и социалната политика;

б) координира съставянето, актуализирането, отчитането и оценката на изпълнението на стратегическия и оперативния план на министерството;

в) идентифицира рисковете пред изпълнението на стратегическите цели и приоритети на министерството и извършва оценка на необходимостта от актуализирането им;

г) организира и координира изготвянето на годишния доклад за дейността на министерството по чл. 45, ал. 4 от Закона за администрацията;

9. в областта на програмното бюджетиране:

а) разработва методологически и методически стандарти за осигуряване на обвързаност между планирането на дейността и програмното бюджетиране в министерството;

б) организира и координира дейностите за осигуряване на обвързаност между стратегическия и оперативния план и програмния формат на бюджета на министерството;

в) предлага програми за мониторинг и оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на програмния бюджет на министерството върху жизненото равнище и социалната сигурност.

 

Чл. 31. Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд":

1. участва в разработването на проекти по въвеждането на стандартите на Международната организация на труда и на Съвета на Европа в националното законодателство, както и на законодателството на Европейската общност в областта на безопасността и здравето при работа, трудовото и осигурителното право;

2. осъществява координация, консултации и сътрудничество с организациите на работниците и служителите и на работодателите при разработването на нормативни актове в областта на безопасността и здравето при работа, трудовото и осигурителното право;

3. участва в подготовката на становища, позиции, анализи и информации в областта на безопасността и здравето при работа, трудовото и осигурителното право във връзка с участието на българската страна в работата на институциите на Европейския съюз - за съответните работни групи, комитети и други работни форуми, включително за неформални контакти, и участва в тях със свои представители;

4. организира и административно обслужва дейността на Националния съвет по условия на труд и на комисиите по трудово законодателство и осигурителните отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество;

5. дава становища и прави предложения за усъвършенстване на контролната дейност по спазване на трудовото законодателство;

6. организира и осъществява дейността на Националната фокусна точка на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа;

7. подпомага министъра при определянето на условията и реда за безвъзмездно предоставяне на средствата по фонд "Условия на труд" за финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд;

8. ежеседмично осигурява прием на физически и юридически лица по прилагането на трудовото и осигурителното право;

9. организира дейностите по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в министерството;

10. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

11. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

12. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

 

Чл. 32. Дирекция "Политика на пазара на труда":

1. разработва и координира провеждането на държавната политика в областта на пазара на труда, защитата на националния пазар на труда, обучението на работната сила и интеграцията на неравнопоставените групи на пазара на труда;

2. анализира информацията за пазара на труда и резултатите от активната политика на пазара на труда; поддържа и актуализира база данни за пазара на труда съгласно методология на Евростат; организира проучването на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация;

3. организира, координира и разработва нормативни актове в областта на пазара на труда, Стратегията по заетостта, Националната програма за реформи и националните планове за действие по заетостта, Стратегията за продължаващото професионално обучение, плановете към нея и други документи в областта на ученето през целия живот; актуализира и участва в поддържането на Националната класификация на професиите и длъжностите;

4. разработва програми и мерки за заетост и обучение на работната сила, методики за повишаване ефективността на обучението на възрастни и други инструменти на политиката; участва в координирането и контролирането на изпълнението на програмите, мерките и проектите в областта на пазара на труда, включително финансираните от международни организации и финансови институции;

5. наблюдава и организира оценяването на резултатите, ефективността и ефикасността на активната политика на пазара на труда;

6. осъществява координация и методическо ръководство на Агенцията по заетостта, българо-германските центрове за професионално обучение и Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи и оказва методическа помощ на министерства, други администрации и организации при разработването и осъществяването на мерки с ефект върху заетостта и пазара на труда;

7. подпомага методически и участва в работата на другите дирекции в министерството при изготвянето на стратегии, планове, проекти, становища, анализи, информации, позиции и опорни точки в частта им по въпросите на заетостта, пазара на труда и обучението на работната сила; подпомага разработването и дава становища по операции и схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";

8. осъществява консултации и сътрудничество с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище при разработването и реализирането на политиките в областта на пазара на труда, защитата на националния пазар на труда и обучението на работната сила;

9. осъществява функциите на секретариат на Националния съвет за насърчаване на заетостта и на Националния консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила;

10. участва в подготовката на становища, позиции, анализи и информации и други документи в областта на заетостта и обучението на възрастни, представя и защитава позицията и интересите на Република България във връзка с участието й в работата на Комитета по заетостта и експертните групи към него, в институциите на Европейския съюз и в други международни комитети, съвети, комисии и работни групи.

 

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г.) Дирекция "Социална закрила":

1. разработва, координира и осъществява мониторинг, анализ и оценка на държавната политика в областта на социалните помощи, интеграцията на хората с увреждания и социалните услуги за дългосрочна грижа;

2. организира, координира и участва в разработването на нормативни актове, стратегии, програми, планове за действие, проекти и доклади в областта на социалните помощи, интеграцията на хората с увреждания и социалните услуги за дългосрочна грижа и извършва наблюдения и анализи на състоянието, тенденциите и развитието на добри практики в тази област;

3. координира, отчита и анализира изпълнението на стратегии, планове, проекти и програми в областта на социалните помощи, интеграцията на хората с увреждания и социалните услуги за дългосрочна грижа, подпомага разработването и дава становища по операции и схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";

4. участва в подготовката на становища, позиции, анализи, презентации, информации и други документи в областта на социалната закрила, представя и защитава позицията и интересите на Република България във връзка с участието й в работата на комитети, институции, работни групи и форуми на Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Съвета на Европа и участва в тях със свои представители;

5. подпомага и насърчава сътрудничеството с гражданските организации с цел активното им участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката в областта на социалните помощи, интеграцията на хората с увреждания и социалните услуги за дългосрочна грижа;

6. подпомага Агенцията за социално подпомагане при разработването на стандарти за социалните услуги за дългосрочна грижа, които са делегирана държавна отговорност;

7. координира изпълнението на политиките в областта на социалните помощи, интеграцията на хората с увреждания и социалните услуги за дългосрочна грижа в кръга на своята компетентност, които се реализират от Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и фонд "Социално подпомагане";

8. подготвя становища за отпускане на субсидии за национално представителните организации на и за хората с увреждания за дейности, които да бъдат финансирани от държавния бюджет, и изготвя проекти на актове за одобряване на организациите или институции, които се освобождават от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обращение съгласно чл. 65, 71 и 72 от Регламент 918/83 на Съвета (ЕИО) от 28 март 1983 г. относно системата на Общността за митнически освобождавания, както и изготвяне на проектите на заповеди за одобрение, отказ за одобрение или отнемане на дадено одобрение за освобождаване от заплащане на вносни сборове;

9. осъществява функциите на секретариат на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет.

 

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г.) Дирекция "Социално включване":

1. разработва, координира и осъществява мониторинг, анализ и оценка на държавната политика в областта на социалното включване, подкрепата и социалните услуги за децата и семейството;

2. организира, координира и участва в разработването на нормативни актове, стратегии, програми, планове за действие, проекти и доклади в областта на социалното включване, подкрепата и социалните услуги за децата и семейството и извършва наблюдения и анализи на състоянието, тенденциите и развитието на добри практики в тази област;

3. координира участието на Република България в европейския Отворен метод на координация по социална закрила и социално включване и разработването и изпълнението на Националния доклад по стратегиите за социална закрила и социално включване в рамките на този метод;

4. координира разработването и изпълнението и осъществява мониторинга на Националния план за действие за социално включване като елемент от европейския Отворен метод на координация по социална закрила и социално включване и осъществява методическа подкрепа при разработването на други документи, свързани с участието на Република България в този метод;

5. координира, отчита и анализира изпълнението на стратегии, планове, проекти и програми в областта на социалното включване, подкрепата и социалните услуги за децата и семейството, подпомага разработването и дава становища по операции и схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";

6. участва в подготовката на становища, позиции, анализи, презентации, информации и други документи в областта на социалното включване, представя и защитава позицията и интересите на Република България във връзка с участието й в работата на Комитета по социална закрила и експертните групи към него, институции, работни групи, комитети и форуми на Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Съвета на Европа и участва в тях със свои представители;

7. подпомага и насърчава сътрудничеството с гражданските организации с цел активното им участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката в областта на социалното включване и подкрепата и социалните услуги за децата и семейството;

8. подпомага Агенцията за социално подпомагане при разработването на стандарти за социалните услуги за деца, които са делегирана държавна отговорност;

9. координира изпълнението на политиките в областта на подкрепата и социалните услуги за децата и семейството в кръга на своята компетентност, които се реализират от Агенцията за социално подпомагане;

10. подпомага управлението и участва в изпълнението на проекти в областта на социалното включване и подкрепата и социалните услуги за децата и семейството, финансирани от Международната банка за възстановяване и развитие, и поддържа връзки с представителството на банката за България на нейния официален език;

11. осъществява функциите на секретариат на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет.

 

Чл. 34. Дирекция "Демографско развитие, етнически въпроси и равни възможности":

1. разработва, координира, участва в изпълнението и осъществява мониторинг, анализ и оценка на държавната политика в областта на демографското развитие, етническите въпроси и равните възможности - равнопоставеността между жените и мъжете и антидискриминацията;

2. организира, координира и участва в разработването на нормативни актове, стратегии, програми, планове за действие, проекти, доклади и анализи в областта на демографското развитие, междуетническите отношения, защитата на правата на лицата, принадлежащи към етнически малцинства, и тяхната интеграция в обществото, равнопоставеността на половете и антидискриминацията;

3. координира, осъществява мониторинг и отчита изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на Република България 2006 - 2020 г.;

4. участва в разработването, изпълнението и координирането на международни проекти и програми, отнасящи се до демографското развитие, междуетническите отношения, защитата на правата на лицата, принадлежащи към етнически малцинства, и тяхната интеграция в обществото, равнопоставеността на половете и антидискриминацията;

5. координира и осъществява процесуалното представителство на министъра пред Комисията за защита от дискриминация;

6. участва в подготовката на позиции, анализи, доклади, информации и други документи в областта на демографското развитие, равнопоставеността на половете, антидискриминацията и етническите въпроси във връзка с участието на Република България в работата на институциите, работни групи, комитети и форуми на Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия, Съвета на Европа, Организацията на обединените нации и др., и участва в тях със свои представители;

7. подпомага и насърчава сътрудничеството с гражданските организации в областта на демографското развитие, равнопоставеността на половете, антидискриминацията и етническите въпроси;

8. координира и участва в изпълнението на Националния план за действие по инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г.", извършва мониторинг и анализ на неговото изпълнение и подпомага административно и технически Националния координатор на инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г.";

9. осъществява координация и текущ контрол по изпълнението на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и на други програми, насочени към равноправно интегриране в обществото на лица, които се намират в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства;

10. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

11. представя ежегодно на председателя на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси годишен доклад за състоянието на междуетническите отношения, за противодействието на проявите на расизъм и ксенофобия и за развитието на демографските процеси в Република България;

12. осигурява административното и техническото обслужване на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет, на Съвета по интеграция на ромите в българското общество към министъра и на Консултативната комисия за равни възможности на жените и мъжете към министъра.

 

Чл. 35. Дирекция "Свободно движение на хора, миграция и интеграция":

1. участва в разработването и провеждането на държавната политика в областта на миграцията, интеграцията на граждани на трети държави и свободното движение на хора;

2. организира дейността в областта на миграцията, интеграцията и свободното движение на хора, свързани с членството на Република България в Европейския съюз;

3. участва в процеса на вземане на решения на общностно равнище по въпросите на свободното движение на хора, миграция и интеграция, включително като участва в разработването на политиката по координация на системите за социална сигурност в рамките на Европейския съюз и предлага мерки за прилагането й;

4. ръководи и администрира дейността на Работна група № 2 в областта на свободното движение на хора, миграцията и интеграцията към Съвета по европейските въпроси (СЕВ) и участва в работата на СЕВ, подпомага министерства, агенции и други администрации и организации при осъществяването на политиката в областите от компетентност на дирекцията;

5. извършва анализ на задълженията в областите от компетентност на дирекцията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, разработва проекти на актове, необходими за прилагане законодателството на Европейския съюз;

6. координира и оказва съдействие за изготвяне на необходимата информация относно процедури в областта на свободното движение на хора и координацията на системите за социална сигурност по чл. 226 и 227 от Договора за създаване на Европейската общност;

7. следи, анализира и координира изготвянето на становища за въздействието на практиката на Съда на Европейските общности за прилагането на актове на Европейската общност в областта на трудовата миграция, интеграцията, свободното движение на хора, включително граждански права и координация на системите за социална сигурност;

8. организира, координира и контролира дейността на службите по трудови и социални въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина, като предложенията от компетентност на дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество" се правят съвместно, и поддържа преки връзки с представителите на министерството към Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в областите от компетентност на дирекцията;

9. участва в дейността на комитетите и работните групи към Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Съвета на Европа и на международни организации и международни форуми в областите от компетентност на дирекцията, както и в мониторинг, контрол или изпълнение на програми и проекти в тези области, финансирани от международни организации и други финансови институции;

10. осъществява взаимодействие и координация с Агенцията по заетостта в областта на трудовата миграция, интеграцията и свободното движение на хора, включително по линия на мрежата "Европейски служби по заетостта" (EURES);

11. наблюдава и оценява ефективността на политиката в областта на миграцията и интеграцията и предлага действия и мерки за реализирането й, участва в разработването, координацията и отчета по изпълнението на годишните планове на Националната стратегия по миграция и интеграция и осигурява административното и техническото обслужване на Националния съвет по трудова миграция към министъра;

12. организира, координира и участва в подготовката, сключването и влизането в сила на международни договори в областта на трудовата миграция и социалната сигурност.

 

Чл. 36. Дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество":

1. координира участието на представители на Република България в дейността на институциите на Европейския съюз в областта на компетентност на министъра;

2. ръководи и администрира дейността на Работна група № 13 "Социална политика и заетост" към СЕВ и координира участието на представители на министерството в други работни групи към СЕВ;

3. в сътрудничество с организациите на социалните партньори, неправителствени организации и представители на други държавни органи подготвя в рамките на Работна група 13 "Социална политика и заетост" стратегии, програми и проекти във връзка с осъществяването и развитието на корпоративна социална отговорност и координира тяхното реализиране;

4. участва във всички работни групи за изготвяне на проекти на нормативни актове, стратегически документи и мерки за по-добро прилагане на актовете и политиките на Европейския съюз в областта на социалната политика и заетостта;

5. организира, координира и контролира дейността на представителите на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, като предложенията от компетентност на дирекция "Свободно движение на хора, миграция и интеграция" се правят съвместно;

6. координира и оказва съдействие за изготвяне на необходимата информация в областта на социалната политика и заетост относно процедури по чл. 226 и 227 от Договора за създаване на Европейската общност;

7. организира и участва в двустранни и многостранни срещи и форуми между представители на министерството и Европейския съюз и отделни държави членки, в т.ч. организира брифинги за участието на министъра в Съвета на Европейския съюз, свързани с обмяна на опит и сътрудничество, с цел по-доброто прилагане на достиженията на правото на Европейския съюз в България;

8. разработва и координира дейностите, свързани с участието на Република България в Международната организация на труда, както и участието на министерството в междуправителствените дейности по линия на Съвета на Европа;

9. предлага, координира и контролира дейностите по въвеждането на стандартите на ООН, Международната организация на труда (МОТ) и Съвета на Европа в националното законодателство и добри практики в областта на труда и социалната политика и изготвя периодични доклади по съответните международни договори във връзка с контролните механизми на МОТ и на Съвета на Европа;

10. изготвя периодични доклади по съответните международни договори във връзка с контролните механизми на МОТ и на Съвета на Европа;

11. планира, организира и координира цялостната международна дейност на министерството;

12. изготвя мотивирани становища по въпроси с международноправен характер и осъществява процесуално представителство по процедури пред международни органи от компетентността на министерството;

13. разработва проекти на нови двустранни договори за сътрудничество в областта на труда и социалната политика със сродни министерства в чужбина и извършва всички необходими национални процедури за тяхното подписване и влизане в сила; организира, реализира и контролира тяхното изпълнение;

14. води международната кореспонденция на министъра и заместник-министрите и осигурява протоколното обслужване при техни командировки в чужбина;

15. подготвя посещения на чуждестранни министри в Република България с компетенции в областта на труда и социалната политика, организира и координира подготовката на представителни международни форуми на високо равнище и съдейства при организиране на двустранни семинари на експертно равнище, провеждани в България;

16. поддържа преки връзки със службите по трудови и социални въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина в областта на двустранните отношения и сътрудничество с тези държави, с посолствата и дипломатическите представителства на Република България в чужбина, осъществява оперативни контакти и кореспонденция с чуждестранни посолства в Република България.

 

Раздел VIII.
Организация на работата в министерството

Чл. 37. Организацията на работа в министерството, оперативната дейност и документооборотът се уреждат с вътрешни правила, инструкции и заповеди на министъра.

 

Чл. 38. Ръководителите на административни звена планират, организират, координират, отчитат се и носят отговорност за дейността и изпълнението на задачите от съответното звено съобразно определените функции и възлаганите от министъра задачи.

 

Чл. 39. (1) Административните звена в министерството пряко си взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава окончателното становище.

(2) Съгласуваността и оперативността по дейности, отнасящи се до две или повече административни звена, се осигуряват чрез спазването на следния ред на работа:

1. обща координация:

а) с резолюция на министъра, заместник-министър, главния секретар и директорите на дирекции върху документите задължително се посочват водещото звено, конкретните задачи за изпълнение, указанието за съгласуване с други звена, изпълнителят и срокът;

б) водещото звено, посочено на първо място като адресат или в резолюция, е основен изпълнител по възложената задача и главен координатор, който осъществява необходимата съгласуваност между звената; другите звена задължително изпращат на водещото звено своето становище по въпроси от съвместна компетентност;

в) ръководителят на административното звено, изготвило и съгласувало съответния документ, задължително го подписва или парафира преди внасянето му за подпис от министъра, от заместник-министър или от главния секретар;

г) административни звена, получили документи с резолюция по въпроси, които не са в рамките на техните функции, ги изпращат на компетентното административно звено чрез деловодната система;

2. субординация:

а) ръководителите на административните звена докладват на ресорния заместник-министър и на главния секретар въпросите от своята компетентност, както и изпълнението на възложените им задачи;

б) ръководителите на административни звена или служители, които са пряко подчинени на министъра, докладват на него;

3. взаимна информираност:

а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ характер се предоставят на заинтересуваните административни звена;

б) административни звена, получили информация и материали от компетентността и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по съответния ред;

4. контрол по изпълнението:

а) общият контрол по изпълнението на поставените задачи се осъществява от главния секретар;

б) ръководителите на административните звена в министерството осъществяват цялостен контрол върху дейността на ръководеното звено, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност.

(3) При участие на повече от едно административно звено за осъществяване на дейности в областта на социалното включване, равните възможности и социалния диалог се създава постояннодействаща координационна група под ръководството на ресорния заместник-министър.

(4) При осъществяване на функциите си дирекциите могат да привличат външни експерти, консултанти, включително и сътрудници от научни, изследователски, академични и други компетентни структури в областта на труда и социалната политика.

 

Чл. 40. (1) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на министерството и за решаване на въпроси от неговата компетентност се подават до министъра.

(2) Сигнали за злоупотреби с власт, корупция, лошо управление, както и за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на ръководители на администрации в системата на министерството, както и на служители от министерството се подават до министъра.

(3) Министърът или упълномощено от него длъжностно лице възлага с писмена резолюция изясняването на случая на звеното и/или длъжностното лице, от чиято компетентност е поставеният въпрос.

(4) Решението по направено предложение се взема най-късно два месеца след неговото постъпване и се съобщава на подателя в 7-дневен срок.

(5) Решението по подаден сигнал е писмено и мотивирано и се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Решението се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му, а когато с него се засягат права или законни интереси на други лица, то се съобщава и на тях.

 

Чл. 41. Достъпът на външни лица в сградата на министерството се разрешава след издаване на временен пропуск.

 

Чл. 42. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Работното време на администрацията е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(3) За служители в някои от структурните звена в министерството с оглед спецификата на изпълняваните от тях функции може да се определя работно време, различно от работното време по ал. 2.

 

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия и с награди съгласно действащото законодателство, вътрешните правила за работна заплата и правилата за награждаване с отличия и награди на служителите в министерството.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 3 ОТ 2010 Г.)

§ 6. (Попр. - ДВ, бр. 3 от 2010 г.) Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на разпоредбите на § 1, т. 5, буква "а", подбуква "бб", буква "д", подбуква "бб" и буква "е", които влизат в сила от 1 март 2010 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. (ДВ, БР. 91 ОТ 2009 Г.)

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2010 Г.)

§ 6. Навсякъде в правилника думите "Световната банка" се заменят с "Международната банка за възстановяване и развитие".

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...

 

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 март 2010 г.

 

Приложение към чл. 15, ал. 2
Приложение към чл. 15, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г.)

Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството на труда и социалната политика - 312 щатни бройки
 

Политически кабинет 7
Главен секретар 1
Инспекторат 5
Служител по сигурността на информацията 1
дирекция "Вътрешен одит" 10
Обща администрация 57
в т.ч.:  
дирекция "Административно и информационно обслужване и технологии" 26
дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" 16
дирекция "Правна" 5
дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие" 6
дирекция "Връзки с обществеността" 4
Специализирана администрация 231
в т.ч.:  
Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" (в сила от 01.03.2010 г.) 116
дирекция "Жизнено равнище и социална сигурност" 13
дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" 14
дирекция "Политика на пазара на труда" 14
дирекция "Социална закрила" 12
дирекция "Социално включване" 17
дирекция "Демографско развитие, етнически въпроси и равни възможности" 14
дирекция "Свободно движение на хора, миграция и интеграция" 12
дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество" 19

 

Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив