УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

Приет с ПМС № 249 от 19.10.2009 г.
Обн. ДВ. бр.85 от 27 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.30 от 20 Април 2010г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на финансите, наричано по-нататък "министерството", и на неговите организационни структури и административни звена.

 

Чл. 2. (1) Министерството е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

(2) Министерството е администрация, която подпомага министъра на финансите при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

 

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ. ФУНКЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КАБИНЕТ

Раздел I.
Общи положения

Чл. 3. (1) Министърът на финансите, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт.

(2) Министърът ръководи и представлява министерството.

 

Чл. 4. (1) При осъществяване на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията министърът се подпомага от двама заместник-министри.

(2) Министърът делегира с писмена заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.

 

Раздел II.
Правомощия на министъра

Чл. 5. Министърът:

1. провежда, координира и контролира държавната политика в областта на публичните финанси за поддържане на макроикономическа стабилност;

2. формира бюджетната политика на страната в краткосрочен и средносрочен план, съставя държавния бюджет на Република България и контролира текущото му изпълнение, ръководи и координира дейността по съставянето на проекта на военновременния бюджет на страната;

3. провежда и координира политиката по поемане и управление на държавния дълг;

4. формира и координира държавната политика в областта на финансовите услуги и финансовите пазари;

5. провежда държавната данъчна политика и осъществява стратегията за усъвършенстване на данъчната система, осигуряваща повишаване събираемостта на данъците;

6. провежда митническата политика и координира връзките с международни организации по проблемите на митата и митническия контрол;

7. представлява държавата в съдебното производство по Гражданския процесуален кодекс;

8. координира дейностите по обезпечаването и принудителното събиране на държавни вземания;

9. осъществява мероприятия, насочени към предотвратяване изпирането на пари;

10. следи за спазването на законите по организацията и провеждането на хазартни игри;

11. следи съвместно с Българската народна банка за поддържането на системата на паричен съвет за гарантиране на стабилен валутен курс със строго контролирано парично нарастване;

12. организира и контролира отпечатването на ценни книжа;

13. организира и контролира процесите на получаване и трансфериране на средства от финансовата помощ, предоставяна на Република България по предприсъединителните финансови инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

14. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) осигурява програмирането, управлението, наблюдението и оценката на финансовата помощ, предоставяна на Република България чрез Оперативна програма "Административен капацитет";

15. провежда, координира и контролира държавната политика в областта на държавните помощи, с изключение на помощите в отраслите на земеделието и рибарството, и осъществява връзките с Европейската комисия в тази област;

16. провежда, координира и контролира държавната политика в областта на вътрешния контрол в публичния сектор и осъществява връзките с Европейската комисия в тази област;

17. осигурява осъществяването на функцията по вътрешен одит в министерството в съответствие със законодателството;

18. осигурява осъществяването на дейностите и проверките на одитния орган в съответствие с прилаганите регламенти на Съвета на Европейските общности;

19. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) координира и контролира извършването на приложни и теоретични научни изследвания в областта на макроикономиката и изготвянето на макроикономически анализи, прогнози и симулации на алтернативни икономически политики;

20. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) представлява българското правителство в Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси; следи за координацията на националните с общоевропейските икономически и финансови политики и изпълнява функциите на национален координатор по стратегията "Европа 2020";

21. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

 

Раздел III.
Политически кабинет

Чл. 6. (1) Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика и при представянето на тази политика пред обществото.

(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и ръководителя на звеното за връзки с обществеността.

 

Чл. 7. Политическият кабинет:

1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му;

2. осъществява връзките на министъра и на министерството с другите органи на държавното управление, както и със законодателната власт;

3. отговаря за представянето на решенията на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;

4. организира и осъществява връзките на министъра с обществеността.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I.
Общи положения

Чл. 8. (1) Министерството е структурирано в дирекции и инспекторат.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в министерството е 602 щатни бройки.

(3) Разпределението на общата численост по ал. 2 е посочено в приложението.

 

Чл. 9. Министърът утвърждава структурата на административните звена и длъжностните разписания по предложение на ръководителите на административните звена.

 

Чл. 10. Министерството подпомага и осигурява министъра при подготовката, организацията, изпълнението и контрола на решенията и актовете, свързани с осъществяването на правомощията на министъра.

 

Раздел II.
Главен секретар

Чл. 11. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на министерството в изпълнение на законите.

(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането и дейността на администрацията, като:

1. осъществява изрично делегираните му в писмен вид правомощия от министъра;

2. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена в министерството;

3. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в министерството;

4. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;

5. контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и опазването на класифицираната информация;

6. ръководи, координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет;

7. координира и контролира дейността по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на министерството;

8. осъществява координация и контрол в процеса на подготовката и изпълнението на бюджета и отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата на министерството;

9. координира и контролира дейностите по управление на човешките ресурси в министерството;

10. координира и контролира дейностите в областта на информационните технологии и системи в министерството;

11. организира и ръководи дейностите, свързани с упражняването на контрола при отпечатването на ценни книжа;

12. организира дейностите по подготовката на министерството за работа във военно време, при управление при кризи и по защита при бедствия;

13. осъществява и други дейности, възложени му от министъра.

 

Раздел III.
Инспекторат

Чл. 12. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра.

(2) Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и проверки по отделни предложения, сигнали, жалби и молби, а също и по случаи с широк обществен отзвук. Проверките се извършват въз основа на писмена заповед на министъра.

(3) При изпълнение на функциите си инспекторатът се ръководи от принципите на законност, лоялност, отговорност, политическа неутралност и йерархическа подчиненост.

(4) Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното разрешаване.

(5) Инспекторатът има следните функции:

1. анализира ефективността на дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

2. проверява спазването на вътрешните правила за организация на работата в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

3. може да предлага образуването на дисциплинарно производство, когато установи, че е извършено нарушение на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

4. извършва проверка на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;

5. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

6. предприема мерки за предотвратяване и разкриване на корупционни практики в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

7. осъществява и други дейности във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

(6) При осъществяване на своите функции инспекторите на министерството имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.

(7) При извършване на проверките инспекторите на министерството имат право да изискват информация от държавните и местните органи, от органите на съдебната власт и други институции.

(8) Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на министъра за дейността на инспектората през съответната година.

 

Раздел IV.
Служител по сигурността на информацията

Чл. 13. (1) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на министъра.

(2) В изпълнение на възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи служителят по сигурността на информацията:

1. следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;

2. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;

3. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;

4. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица;

5. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в министерството;

6. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;

7. организира и провежда обучението на служителите в министерството в областта на защитата на класифицираната информация.

 

Раздел V.
Обща администрация

Чл. 14. Общата администрация включва:

1. дирекция "Финанси и управление на собствеността";

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) дирекция "Връзки с обществеността и протокол";

3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване";

4. дирекция "Информационни системи".

 

Чл. 15. Дирекция "Финанси и управление на собствеността":

1. участва в процеса на управление на бюджетните средства на министерството и следи за спазването на финансовата и бюджетната дисциплина;

2. разработва методология по отношение на счетоводната и финансовата политика на министерството и дава методически указания на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити относно изготвянето на финансовите отчети и отчетите за касовото изпълнение на бюджета;

3. организира и осъществява единна счетоводна отчетност по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти;

4. разработва проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на министерството съгласно Единната бюджетна класификация и в програмен формат;

5. изготвя междинните и годишния финансов отчет и отчетите за касовото изпълнение на бюджета на централната администрация на министерството и консолидираните финансов отчет и касов отчет за изпълнение на бюджета на министерството;

6. в качеството на министерството на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити анализира и утвърждава лимити и обслужва транзитните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра в системата на Единната сметка;

7. отговаря за правилното използване, стопанисване и управление на недвижимата - публична и частна, държавна собственост, предоставена на министерството, включително на почивните бази и ведомствения жилищен фонд на министерството;

8. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане; координира и осигурява поддържането на хигиената, охраната и пожароизвестителните системи;

9. отговаря за поддръжката на моторните превозни средства, стопанисвани от министерството, както и за транспортното обслужване на служители на министерството;

10. разработва и поддържа плановете и осъществява дейностите по привеждане на министерството и на административните структури, подпомагащи министъра, в готовност за работа във военно време, в обстановка при кризи и бедствия;

11. изработва, обобщава и предлага за одобряване поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи (проектиране, ново строителство, основни ремонти, извънобектови машини и съоръжения, обзавеждане и оборудване) и отчита усвоените средства на капиталовите разходи в системата на министерството в програмния продукт "Инвеститор";

12. организира и отговаря за дейността, свързана с инвеститорския контрол;

13. планира, организира и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки, по които възложител е министърът, координира извършването на дейностите, свързани с обществените поръчки, и контролира изпълнението на сключените въз основа на тях договори;

14. извършва предварителен контрол за законосъобразност по Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, свързани с финансовата дейност на министерството;

15. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) разглежда заявките за отпечатване на ценни книжа и предлага на министъра или на упълномощени от него длъжностни лица да ги одобри или да откаже одобрение;

16. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) упражнява специализиран контрол при отпечатването, съхраняването и движението на ценни книжа до получаването им от издателя или от упълномощени от него длъжностни лица.

 

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Дирекция "Връзки с обществеността и протокол":

1. планира, координира и провежда информационната политика на министерството и публичното представяне на министъра, на политическия кабинет и на служителите на министерството и осигурява публичност и прозрачност на дейността на министерството и административните структури към него, като организира достъпа до информация за медии и граждани;

2. проучва и анализира общественото мнение преди провеждането на определена политика на министерството, като възлага социологически проучвания и анализи във връзка с дейността на министерството;

3. участва в организирането на посещенията на министъра и на заместник-министрите в страната и в чужбина и отразяването им в публичното пространство;

4. съгласува подготовката на отговорите на министъра за парламентарен контрол;

5. подпомага работата на структурите на министерството за повишаване на обществената информираност по въпросите на усвояване на средствата, предоставени на Република България от Европейския съюз, и участва в планирането и реализацията на проекти и дейности в изпълнение на Комуникационната стратегия по въпроси от компетентността на министерството;

6. разработва, организира и възлага информационни кампании за предварително представяне и популяризиране политиката на министерството и подготвяните от него законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове;

7. координира и контролира поддържането и актуализирането на вътрешната информационна система - интранет, и постъпването на информация за интернет страницата на министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра, одобрява окончателните проекти и изпълнението им;

8. подготвя, координира и осъществява организирането, провеждането и протоколното осигуряване на пресконференции, симпозиуми, семинари, дискусии и кръгли маси, официални и работни срещи на министерството и урежда протоколни и делови срещи на ръководството на министерството;

9. координира и изготвя програмата на министъра, заместник-министрите и главния секретар при пътувания извън страната и подготвя необходимите документи и организира задгранични командировки на служителите на министерството;

10. организира и съгласува програмата на официалните и работните посещения в България на гости по покана на министъра, осигурява устен и писмен превод на срещи, кореспонденция и материали, поддържа протоколната кореспонденция на министерството;

11. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

12. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

13. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

14. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

15. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

16. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

17. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

18. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

 

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване":

1. разработва и реализира подходящи стратегии и политики за управление на човешките ресурси и за оптимизиране на организационната структура съвместно с останалите административни звена в министерството;

2. участва в изготвянето на становища по проекти на нормативни и други актове в областта на управлението на човешките ресурси;

3. разработва прогнози и планове за човешките ресурси в министерството;

4. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите на министерството;

5. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в администрацията;

6. организира дейността по набирането и подбора на персонала, изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в съответствие с действащото законодателство и съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета;

7. организира и администрира всички дейности, свързани с управлението на човешките ресурси в министерството;

8. въвежда и прилага системи за атестиране, заплащане и израстване в кариерата на служителите в министерството;

9. организира и контролира обучението и развитието на персонала, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация за служителите в министерството;

10. извършва проучвания сред служителите от министерството за подобряване на организационната култура и условията на труд;

11. консултира ръководителите и служителите в министерството по въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси;

12. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) организира цялостната дейност на приемната на министерството по административното обслужване на физическите и юридическите лица на принципа "едно гише", приемането на граждани и представители на организации и изслушването на техните предложения и сигнали съгласно Административнопроцесуалния кодекс;

13. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) осъществява посредством автоматизирана информационна система деловодна дейност, архивиране и съхраняване на документацията на министерството, изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива, организира експертиза за ценността на документите, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;

14. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) разглежда заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация и изготвя проекти на решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп, извършва справки и съставя отчети по този закон;

15. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) координира подготовката на материалите за заседанията на Министерския съвет и на съветите към него, организира и оформя предложенията на министерството за включване в законодателната програма на Министерския съвет, извършва вписвания в Административния регистър;

16. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) организира изпълнението и спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори по защита на класифицираната информация, организира извършването на периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, своевременната декласификация на материали с изтекъл срок на защита и предаването им в архив;

17. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) подпомага служителя по сигурността на информацията при разработването на план за охрана на министерството чрез физически и технически средства, при извършването на обикновено проучване на служители на министерството, на които се налага да работят с класифицирана информация, при организирането и провеждането на обучението на служителите от министерството в областта на защитата на класифицираната информация.

 

Чл. 18. Дирекция "Информационни системи":

1. осъществява стратегическото планиране на дейностите по предоставяне на услуги в областта на информационните технологии в министерството и при необходимост координира стратегическото планиране на тези дейности във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

2. планира и осигурява администрирането, поддръжката и развитието на инфраструктурата на информационните технологии в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

3. организира планирането, изграждането, поддържането и развитието на приложните информационни системи на министерството и при необходимост координира процесите по тези дейности във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

4. осигурява взаимодействието на информационните системи на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра с аналогичните системи, функциониращи в други държавни и общински органи и институции;

5. организира разработването и прилагането на политики, стандарти, правила и процедури по отношение на услугите в областта на информационните технологии в министерството;

6. отговаря за сигурността на информационните системи в министерството;

7. осъществява общо управление и контрол върху наличностите, придобиването и ползването на хардуерни, софтуерни продукти и услугите в областта на информационните технологии в министерството;

8. координира дейностите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра по реализиране на електронното управление;

9. организира дейностите по привеждане на услугите в областта на информационните технологии на министерството в съответствие със световните стандарти и изискванията на Европейския съюз;

10. осъществява контрол върху сключването и изпълнението на договори по изнесени дейности в областта на информационните технологии.

 

Раздел VI.
Специализирана администрация

Чл. 19. Специализираната администрация включва:

1. дирекция "Бюджет";

2. дирекция "Държавни разходи";

3. дирекция "Финанси на реалния сектор";

4. дирекция "Финанси на общините";

5. дирекция "Държавно съкровище";

6. дирекция "Държавен дълг и финансови пазари";

7. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

8. дирекция "Национален фонд";

9. дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет";

10. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.)

11. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) дирекция "Европейска политика и външни финанси";

12. дирекция "Икономическо планиране и анализи";

13. дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне";

14. дирекция "Данъчна политика";

15. дирекция "Държавно юрисконсултство";

16. дирекция "Вътрешен контрол";

17. дирекция "Вътрешен одит".

 

Чл. 20. Дирекция "Бюджет":

1. формулира и координира националната бюджетна политика;

2. изготвя бюджетната процедура за съответната година;

3. съгласува макроикономическите прогнози в рамките на бюджетната процедура и анализира отражението им върху консолидираната фискална програма;

4. координира дейностите по съставянето на държавния бюджет за съответната година;

5. координира дейностите по съставянето на средносрочната бюджетна прогноза;

6. координира и съставя консолидираната фискална програма и анализира показателите й;

7. анализира фискалните рискове за бюджета;

8. поддържа и актуализира база данни за основните фискални показатели и консолидираната фискална програма;

9. участва в обсъждането на бюджетната политика, реформа и практики с международни финансови институции и с институциите на Европейския съюз;

10. дефинира насоките и координира осъществяването на реформата в бюджетния процес с участието на всички заинтересувани институции;

11. разработва методология, указания и насоки, необходими за планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на програмните и ориентираните към резултатите бюджети на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, както и за съставянето на държавния бюджет;

12. оказва методологическа подкрепа на разпоредителите с бюджетни кредити и съдейства за прилагане на бюджетната методология и предоставените им указания и насоки;

13. координира разработването на бюджетното законодателство в съответствие с добрите практики;

14. развива и ръководи обучението по публични финанси с участието на дирекциите от специализираната администрация, участващи пряко в управлението на бюджетния процес;

15. организира и предлага курсове и семинари по публични финанси на базата на анализ на нуждите от обучение в публичния сектор.

 

Чл. 21. Дирекция "Държавни разходи":

1. оценява бюджетните предложения на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити в съответствие с фискалната рамка, ресурсната наличност и правителствените приоритети;

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) разработва указания за изпълнението на държавния бюджет за съответната година и оказва методологическа подкрепа на разпоредителите с бюджетни кредити в процеса на изпълнение на държавния бюджет;

3. координира предложенията и алтернативите, засягащи разходната политика, като оценява ефекта от евентуалното им финансиране;

4. участва в изготвянето и съставянето на проекта на държавния бюджет на Република България;

5. планира, съставя и контролира приходите и разходите на държавните органи и министерствата на многогодишна основа;

6. прави предложения за размера на приходите и разходите по бюджета на Народното събрание, съдебната власт, държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса, Сметната палата и Комисията за финансов надзор;

7. участва в разработването на законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове в областта на публичните финанси и заплащането на труда в бюджетните организации;

8. участва в разработването и анализирането на приходите и разходите по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити;

9. периодично изготвя анализи за изпълнението на бюджетите на държавните органи, министерствата и самостоятелните бюджети;

10. в съответствие с нормативната уредба анализира и предлага на министъра да извърши промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити;

11. определя месечните лимити на разходите и плащанията на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити;

12. участва в разпределянето и контрола по разходването на средствата за предотвратяване и ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и крупни производствени аварии;

13. организира и координира с участието на всички заинтересувани дирекции подготовката по съставянето на военновременния бюджет на страната;

14. проектира, разработва, внедрява и експлоатира автоматизирана система за управление като модул от общонационалната информационна система за управление в мирно време и в условия на кризи от военен и невоенен характер;

15. създава и поддържа база данни за разходите, свързани с националната сигурност и отбраната.

 

Чл. 22. Дирекция "Финанси на реалния сектор":

1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) участва в разработването на законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове в областта на публично-частното партньорство в съответствие с добрите практики;

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) участва в разработването на методологии, указания и насоки във връзка с публично-частното партньорство с оглед на ефективното и ефикасното разходване на публични средства;

3. представлява министерството в дейностите по предоставяне и контрол на концесии, в които нормативно е регламентирано участието на министерството;

4. участва в изготвянето и съставянето на проекта на тригодишната бюджетна прогноза и на държавния бюджет за съответната година;

5. планира ежегодното предоставяне на средства от държавния бюджет за субсидии и компенсации, свързани с предоставянето на задължителни обществени услуги в реалния сектор, изпълнението на екологичните програми и капиталови трансфери за транспортни дружества;

6. оценява ефективността и ефикасността на политиките във връзка с предоставените средства по т. 5 в съответствие с принципите на програмното бюджетиране, съобразено с регулациите на Европейския съюз по отношение на подпомаганите дейности;

7. участва в бюджетното планиране на приходите и разходите на Държавен фонд "Земеделие" и на Фонда за покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация;

8. съгласува законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове, програми и стратегии в областта на реалния сектор;

9. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) представлява министерството при разглеждане и одобряване на проекти, свързани с изпълнение на програми в областта на уранодобива, рудодобива, въгледобива и отстраняване на миналите екологични щети на приватизирани предприятия;

10. организира изпълнението на правомощията и функциите на министъра в качеството му на представител на държавата - собственик на дялове и акции в търговските дружества с държавно участие в капитала и в държавните предприятия;

11. поддържа база данни, анализира информация и изготвя прогнози за основните финансово-икономически показатели на нефинансовите държавни и общински предприятия;

12. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) осъществява наблюдението, координацията и взаимодействието с Европейската комисия в областта на държавните помощи, като изготвя позиции, проекти и становища по предложения за промени в законодателството в областта на държавните помощи;

13. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) приема, разглежда и оценява уведомленията за държавна помощ, изготвени от администраторите на помощ, за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи, като ги препраща до Европейската комисия, и изготвя становища относно държавните помощи, попадащи в обхвата на груповото освобождаване, както и относно минималните помощи;

14. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) извършва оценка на максималния интензитет на регионалната помощ и на специфичния местен обхват на районите в Република България, приемливи за регионална помощ, и представя на Европейската комисия уведомление за регионалната карта на държавните помощи, предварително съгласувана с министъра на регионалното развитие и благоустройството;

15. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) изготвя проект на годишен доклад за държавните помощи за изпращането му до Европейската комисия и нотификации за предоставените субсидии съгласно Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки на Световната търговска организация;

16. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) приема уведомления, издава удостоверения за регистриране на продажна цена на тютюневите изделия и извършва вписвания в Публичния регистър на цените на тютюневите изделия;

17. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) извършва вписванията и поддържа регистрите за издадените и отнетите разрешения за производство на тютюневи изделия и за оказваните административни услуги, свързани с приемане на плащанията по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.

 

Чл. 23. Дирекция "Финанси на общините":

1. разработва средносрочната бюджетна рамка и проекта на закон за държавния бюджет на Република България в частта за общините, прогнозира и анализира постъпленията на общински данъчни и неданъчни приходи;

2. участва в разработването на държавните стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности в сферата на общинската администрация, образованието, здравеопазването, социалните грижи и културата;

3. разработва механизми за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет и за предоставянето на средства за съфинансиране на общински проекти по международни програми (програмите на Социалноинвестиционния фонд, проект "Красива България" и др.);

4. изготвя насоки до общините по съставянето на общинските бюджети и съгласува указанията по изпълнението и приключването им;

5. събира, обработва и анализира информация по средносрочните бюджетни прогнози, първоначалния план на общините и периодичните им отчети за касовото изпълнение, както и детайлна информация за капиталовите разходи на общините;

6. анализира и осъществява контрол на показателите по първоначалния бюджет на общините, приет на сесия на общинския съвет, както и по годишния отчет за касовото изпълнение на бюджетите на общините;

7. изготвя първоначален и поддържа актуализиран уточнен годишен план на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините и лимитира субсидии на общините и други трансфери съобразно нормативните разпоредби;

8. съгласува разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, подлежащи на утвърждаване от министъра;

9. подготвя и предлага необходимите корекции в бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет;

10. извършва мониторинг и анализ на текущото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки, просрочените вземания, задължения и наличности на общините;

11. изготвя отговори и становища относно прилагането на нормативната уредба, свързана с финансиране на делегираните от държавата дейности и на местните дейности;

12. поддържа Централния регистър на общинския дълг и осигурява информация от него в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг.

 

Чл. 24. Дирекция "Държавно съкровище":

1. участва в управлението на ликвидността на държавните финанси;

2. организира, наблюдава и анализира текущото изпълнение на приетия от Народното събрание държавен бюджет;

3. залага лимити за плащания по сметките в системата на Единната сметка и в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), включително за субсидии/трансфери на общините;

4. извършва плащанията на вноската на Република България в бюджета на Европейския съюз;

5. осъществява оперативното изпълнение и управление на паричните ресурси, консолидирани в системата на единната сметка;

6. изготвя прогноза и план-график за постъпленията и плащанията по/от централния бюджет и информация за ежедневните, месечните и годишните касови потоци на средствата, консолидирани в системата на единната сметка;

7. координира и изготвя краткосрочни прогнози по видове съставни бюджети и анализира текущото изпълнение на консолидираната фискална програма;

8. изготвя оценки и информация за бюджетните параметри по консолидираната фискална програма за текущата година;

9. изготвя периодичните и годишните отчети на централния бюджет;

10. изготвя периодичните и годишните отчети за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма въз основа на отчетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити;

11. координира дейностите по изготвянето на отчета на държавния бюджет за съответната година;

12. обобщава отчетните данни за активите, пасивите, приходите, разходите и операциите на бюджетните предприятия съгласно Закона за счетоводството;

13. изготвя статистически данни по финансовите показатели за държавните финанси на Република България;

14. разработва единната бюджетна класификация, сметкоплана, счетоводните стандарти и указанията за отчетността на касова и начислена основа за бюджетните предприятия;

15. разработва методологията, принципите, процедурите и правилата на функциониране на системата на Единната сметка, на системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) и на банковото обслужване на бюджетните предприятия;

16. анализира агрегираните касови потоци, режима на сметките и плащанията, отчетните процедури на бюджетните предприятия и изготвя предложения за тяхното оптимизиране;

17. извършва анализи и оценки на съответните разпоредби на бюджетното, данъчното, банковото и счетоводното законодателство, засягащи платежните и отчетните процедури, режима на банковите сметки на бюджетните предприятия, управлението на касовите потоци и изготвя предложения за промени в контекста на тяхното оптимизиране и обвързване с принципите на системата на Единната сметка и банковото обслужване на бюджетните предприятия.

 

Чл. 25. Дирекция "Държавен дълг и финансови пазари":

1. обезпечава процеса по формиране и изпълнение на политиката по поемане и управление на държавния дълг;

2. предлага мерки за управлението на държавния дълг и прилага емисионната политика на правителството;

3. участва в процеса по разработване на средносрочната фискална рамка, тригодишната бюджетна прогноза и на законопроекта за държавния бюджет за съответната година в контекста на планиране и изпълнение на показателите, касаещи дълговото финансиране и разходите по обслужването на държавния дълг;

4. следи за размера, динамиката и обслужването на всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата, съставляващи държавния и държавногарантирания дълг;

5. осъществява наблюдение и анализ на развитието на местния и международните финансови пазари;

6. координира и осъществява избора на първични дилъри на държавни ценни книжа в качеството им на квалифицирани участници на първичния и вторичния пазар на държавни ценни книжа;

7. наблюдава и контролира дейността на участниците на пазара на държавни ценни книжа, като следи за правилното и ефективното функциониране на първичния и вторичния пазар на държавни ценни книжа;

8. подготвя, осъществява, контролира и координира процеса, свързан с разглеждането и одобряването от Министерския съвет на проекти, кандидатстващи за финансиране с държавни заеми, и на проекти, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция;

9. изготвя годишен отчет за състоянието на държавния дълг и разработва тригодишна стратегия за управление на държавния дълг, като ежегодно я актуализира;

10. поддържа официалния регистър на държавния и държавногарантирания дълг;

11. изготвя и предоставя официалната информация за консолидирания държавен дълг, в т.ч. дълга на общините и социалноосигурителните фондове в Република България;

12. осъществява и координира взаимоотношенията с Българската народна банка и с други институции на национално и международно ниво в контекста на изпълняваните от тях агентски функции по държавния дълг;

13. подпомага и координира осъществяването на националната политика в областта на финансовите пазари и финансовите услуги чрез участие в работни формати към институциите на Европейския съюз за обсъждане на ново законодателство в тази област, изготвяне на становища и позиции, усъвършенстване на българското законодателство и хармонизирането му с правото на Европейския съюз;

14. подготвя и публикува официалната информация за състоянието и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг, в т.ч. събира, изготвя и предоставя статистически данни за дълга в съответствие с изискванията и статистическите стандарти на Европейския съюз и Международния валутен фонд, както и на други местни и международни институции;

15. участва в разработването на концепции и в изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на държавния и държавногарантирания дълг;

16. обезпечава процеса, свързан с посещения на рейтингови агенции във връзка с изготвянето и актуализирането на кредитния рейтинг на страната;

17. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) осъществява сътрудничество с международните финансови и кредитни организации и подпомага координацията на външното финансиране на Република България;

18. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) участва в преговори за сключване на двустранни междудържавни и междуправителствени спогодби за насърчаване и взаимна защита на инвестициите и на договори за получаване, предоставяне и гарантиране от държавата на кредити от международни финансови институции и от правителствени финансово-кредитни институции на страни донори;

19. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) осъществява редовни консултации и координация с международни финансови институции в рамките на установените формати на взаимоотношенията на страната с тях;

20. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) контролира изпълнението на ангажиментите на страната по стратегии, програми и заемни споразумения с международни финансови институции;

21. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) осъществява цялостната междуведомствена координация при изпълнението на ангажиментите по структурните заеми от Международната банка за възстановяване и развитие;

22. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) координира и администрира заемите от международни финансови институции, свързани с националното съфинансиране на проекти, финансирани от Кохезионния фонд и Структурните фондове на Европейския съюз;

23. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) оказва методологична помощ на ведомствата – изпълнители на заемния портфейл с международните финансови институции;

24. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) оказва съдействие в рамките на своята компетентност при подготовката на участието на представители на министерството в заседания на работните формати към институциите на Европейския съюз;

25. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) оказва институционална подкрепа по реализиране на инвестиционни проекти в страната със значим обществен интерес в частта на финансовите условия;

26. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) анализира и планира бюджетните приходи, разходи и финансирания по съучастия в международни финансови институции, както и по други разходи и вноски, свързани с тези участия на Република България;

27. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) подготвя становищата от името на министерството по двустранни и многостранни договори, спогодби, конвенции и други международни споразумения;

28. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) осъществява координацията по подготовката и последващото изпълнение на проекти по двустранното междуправителствено финансово сътрудничество;

29. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) координира съгласуването на общата финансова рамка при участието на Република България в политиката за развитие, определяне на финансовите схеми и инструменти и планиране на средствата за официална помощ за развитие в централния бюджет.

 

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

 

Чл. 27. Дирекция "Национален фонд":

1. изпълнява функциите на сертифициращ орган, отговорен за сертифицирането пред Европейската комисия на разходи по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, Инструмента Шенген и пред Офиса на Финансовия механизъм на разходите по Финансовия инструмент на Европейското икономическо пространство;

2. изпълнява функциите на орган, отговорен за получаване на средствата от Европейския съюз по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

3. изпълнява функциите на разплащателен орган, отговорен за сертифицирането пред Европейската комисия на разходи по проектите по Кохезионния фонд, съгласно Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета относно създаването на Кохезионен фонд (Регламент 1164/94);

4. изпълнява функциите на централен съкровищен орган за средствата, предоставени на страната от Европейския съюз по програмите ФАР и САПАРД, Кохезионния фонд (Регламент 1164/94), Преходния финансов инструмент и от Финансовия инструмент на Европейското икономическо пространство, както и за кореспондиращото национално съфинансиране;

5. осигурява банковото обслужване на Националния фонд и поддържа структурата на банковите сметки в съответствие с изискванията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и на министерството;

6. изпълнява всички функции, свързани с годишната бюджетна процедура, по отношение на средствата по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, Инструмента Шенген, програмите ФАР и САПАРД, Кохезионния фонд (Регламент 1164/94), Преходния финансов инструмент, средствата от Финансовия инструмент на Европейското икономическо пространство;

7. изпраща на Европейската комисия прогноза за заявките за плащания за текущата финансова година и за следващата финансова година по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз;

8. организира и поддържа счетоводна система, която покрива всички финансови операции, свързани с дейността на дирекцията;

9. установява работни и отчетни процедури и инструкции в отношенията между дирекцията и управляващите органи/изпълнителните агенции и контролира спазването им;

10. поддържа информация за финансовото изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, Инструмента Шенген, програмите ФАР и САПАРД, Кохезионния фонд (Регламент 1164/94), Преходния финансов инструмент, средствата от Финансовия инструмент на Европейското икономическо пространство;

11. осигурява средства на управляващите органи, изпълнителните агенции и Агенция САПАРД на базата на предоставени от тях искания за средства;

12. изпълнява функциите на компетентен орган по програма САПАРД;

13. участва в Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка, Комитетите за наблюдение на всички оперативни програми, Финансовия инструмент на Европейското икономическо пространство, Комитетите за наблюдение по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94) и програма САПАРД, Съвместните комитети за наблюдение по двустранните програми за трансгранично сътрудничество, както и в Съвместния комитет за наблюдение по Програма ФАР;

14. получава и използва при изпълнение на функциите си информация за регистрирани от управляващите органи и изпълнителните агенции нередности по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, Инструмента Шенген, Финансовия инструмент на Европейското икономическо пространство, Кохезионния фонд (Регламент 1164/94) и програмите ФАР и САПАРД;

15. изготвя становища, съгласува предложения за промени и при необходимост участва в разработването на проекти на нормативни актове и документи по въпроси, свързани с финансовото управление на безвъзмездната помощ от Европейската комисия по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

 

Чл. 28. Дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет":

1. осъществява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК);

2. организира, разработва и съгласува подготовката и изпълнението на ОПАК и на други съпътстващи я документи, включително критериите, процедурите и сроковете за избор на проекти в съответствие с критериите, приложими за ОПАК, и в съответствие с прилаганите общностни и национални правила;

3. осъществява наблюдението, верификацията и контрола на проектите в рамките на ОПАК;

4. проверява дали съфинансираните дейности и декларираните от бенефициентите разходи по проекта са действително извършени и допустими и са в съответствие с националните правила;

5. извършва проверки на място на отделни проекти;

6. извършва плащанията към бенефициентите и осъществява финансовото управление по ОПАК;

7. поддържа система в управляващия орган за записване и съхранение на счетоводните записи за изпълнението на всяка операция по ОПАК, необходими за финансовото управление, мониторинг, проверки, одити и оценка;

8. гарантира, че бенефициентите и другите звена, включени в осъществяването на проекта, поддържат или отделна счетоводна система, или адекватни счетоводни аналитични сметки за всички транзакции, отнасящи се до операцията, като се спазват националните счетоводни правила;

9. гарантира, че предварителната и текущите оценки на ОПАК се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999;

10. установява процедури, с които да се гарантира, че всички оправдателни документи относно разходите и одитите по ОПАК се съхраняват в срок 3 години след приключване на оперативната програма;

11. гарантира, че сертифициращият орган получава цялата необходима информация относно процедурите и проверките, извършени във връзка с разходи за целите на сертифицирането;

12. изготвя предложения за пренасочване на средства в рамките на ОПАК, предложения за поправки в нея и за представянето им пред Комитета за наблюдение;

13. изпълнява функциите на секретариат и координира работата на Комитета за наблюдение, като му осигурява необходимите документи, които да позволят да се следи качеството на изпълнението на ОПАК според специфичните й цели;

14. изготвя и след одобрение от Комитета за наблюдение предава на Европейската комисия годишните и окончателните доклади относно изпълнението на програмата;

15. осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност;

16. докладва за напредъка на проектите по ОПАК и по други програми в областта на административния капацитет на структурите и институциите, отговорни за наблюдението и контрола по усвояването на средства от фондове на Европейския съюз;

17. участва в програми на Европейския съюз и на други донори в областта на административния капацитет.

 

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.)

 

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Дирекция "Европейска политика и външни финанси":

1. координира работата по подготовката и членството на Република България в еврозоната и следи за прилагането на Пакта за стабилност и растеж, в т.ч. разработва, актуализира и отчита изпълнението на Конвергентната програма на Република България;

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) подпомага работата на министъра в качеството му на Национален координатор по стратегия "Европа 2020", в т.ч. разработва, актуализира и следи за изпълнението на Националната програма за реформи;

3. координира дейностите във връзка с участието на Република България в подготовката, приемането и мониторинга на общия бюджет на Европейския съюз;

4. организира и координира изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на системата на собствените ресурси на Европейската общност, включително изготвяне на прогнозни данни за общата сума на годишната вноска на България в общия бюджет на Европейския съюз във връзка с националната бюджетна процедура;

5. осъществява текущо наблюдение на промените в законодателството на Европейския съюз, изготвя становища и участва в разработването на проекти на нормативни актове, с които се въвежда правото на Европейската общност, в рамките на своята компетентност;

6. координира и отговаря за изготвяне и съгласуване на позициите и документите по дневния ред за заседанията на Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и форматите към него, както и за изготвяне на информация и позиции по икономически и финансови въпроси, разглеждани на Европейския съвет;

7. представлява министерството в работни групи, комитети и други работни формати към Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия в областите от своята компетентност;

8. координира и участва в изготвянето на материали за Съвета по европейските въпроси в областите от своята компетентност;

9. изпълнява функциите на координатор за сектор "Публични финанси" по Програма ФАР и Преходния финансов инструмент и функциите на Секретариат на Секторния подкомитет за наблюдение на проектите по Програма ФАР "Обществен сектор/Публични финанси";

10. поддържа и актуализира бази данни за държавите - членки на Европейския съюз, по основни макроикономически и структурни индикатори и политики;

11. изпълнява функциите на координиращо звено за прилагане на механизма за възстановяване на пътните разходи при участието на служители от българската администрация в заседанията на работните органи на Съвета на Европейския съюз и за отчитането на тези разходи пред Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз;

12. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) координира и участва в изготвянето на информация, проекти на позиции и документи, необходими във връзка с информационната и досъдебната фаза от процедурите по чл. 226 и 227 от Договора за създаване на Европейската общност, в областите от компетентност на дирекцията;

13. координира позициите по въпросите от компетентност на министерството, свързани с преговорите по разширяването на Европейския съюз;

14. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) осъществява дейностите по междуправителствените кредитни спогодби, по които българската страна е кредитор, в частта на реализиране на потвърдените вземания, както и подготвя, договаря и реализира схеми и специфични механизми за приключване на остатъчни салда по клирингови, бартерни и други финансови и платежни споразумения;

15. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) осъществява координация и методическо ръководство при разработването на проекти на нормативни актове в областта на валутно-финансовото законодателство и прилага установения за страната валутно-финансов режим;

16. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) анализира и планира бюджетните приходи, разходи и финансирания по споразумения за реализиране на вземания;

17. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) удостоверява инвестиции по смисъла на Валутния закон за целите на Закона за чужденците в Република България;

18. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) води регистрите, предвидени във валутното законодателство на страната и в регламенти на Европейския съюз;

19. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) договаря и прилага схеми "дълг срещу собственост", суапове и други схеми по външния дълг на страната;

20. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) осъществява прилагането на международната схема за сертифициране на търговията с необработени диаманти, установена в рамките на Кимбърлийския процес, и функциите на орган на Европейските общности в съответствие с регламент на Европейския съюз.

 

Чл. 31. (1)(Предишен текст на чл. 31 - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Дирекция "Икономическо планиране и анализи":

1. прави микроикономически анализи на текущото състояние и перспективите на публичните разходи за изпълнението на политиките;

2. прави оценка на рисковете, свързани с финансовата политика в публичните сектори в краткосрочен и средносрочен план;

3. измерва резултатите, ефектите, разходите и ползите от публичните политики, програми и проекти за обществото;

4. извършва оценки на въздействието на различни политики и програми в социалните сектори;

5. участва в подготовката на регионални стратегически програми и анализи;

6. разработва SWOT анализ на българската икономика в подкрепа на стратегиите за постигане на националните приоритети;

7. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.)

8. участва при формулирането на насоките за осъществяване на реформите в публичните сектори и оказва аналитична подкрепа на всички заинтересувани страни;

9. формулира общата рамка на публичната инвестиционна програма в средносрочен и дългосрочен период и координира планирането на публичните инвестиции;

10. дава указания и подготвя насоки за изпълнението на проекти, съфинансирани чрез публични инвестиции;

11. участва в наблюдението, анализирането и отчитането на публичните средства за изпълнението на инвестиционната политика, определена в стратегическите и секторните стратегии и програми за развитие на инфраструктурата, съобразена с политиките на Европейския съюз;

12. разработва и поддържа база данни за публичните инвестиции от национално значение, както и за всички местни и чуждестранни институции и организации, свързани с развитието, изпълнението и финансирането на такива програми за инвестиции;

13. подготвя и съгласува информация за изпълнението на постигнатите от министерството резултати при изпълнението на приоритетите на правителството;

14. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) разработва макроикономическата рамка на бюджета, макроиконометрични модели за анализ и прогнозиране, динамични и статични модели на общо равновесие и средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на ключови макроикономически показатели;

15. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) анализира:

а) структурата на продуктовите пазари и проблемите на конкурентната среда;

б) динамиката и проблемите, свързани с паричното предлагане и търсене, банковите регулации и ефектите от прилагането на нормативни актове в тази област;

в) състоянието на паричния съвет в страната;

г) динамиката и състоянието на банковата система, лихвените проценти, депозитите и кредитите в страната;

д) динамиката и състоянието на капиталовите пазари и небанковите финансови институции в страната;

е) динамиката и структурата на капиталови и други финансови потоци към и от страната;

ж) динамиката и структурата на инвестиционния процес в страната;

з) приходите, разходите и финансирането на бюджета;

и) състоянието и динамиката на държавния дълг;

к) макроикономическите ефекти от реформите в здравеопазването и образованието;

л) състоянието на доходите, потреблението и спестяванията на домакинствата;

м) динамиката на нематериалните активи в страната;

н) различните варианти на макроикономически политики за постигане на дългосрочен балансиран икономически растеж;

о) динамиката на брутния вътрешен продукт и неговите компоненти;

п) цикличната позиция на икономиката;

р) динамиката на индустрията;

с) показателите, свързани с доверието на потребителите и производителите;

т) пазарните нефинансови услуги (туризъм, търговия, транспорт и съобщения);

у) динамиката на платежния баланс, външната търговия, международната инвестиционна позиция и външната задлъжнялост на страната;

16. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) извършва анализ и оценка на:

а) състоянието и динамиката на пазара на труда, неговото регулиране и ефектите от прилаганите политики;

б) оценка за структурата и изменението на цените;

в) ефектите от промени в данъчната и социалноосигурителната политика;

17. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) развива и поддържа хранилище на данни.

(2) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Органите на изпълнителната власт, администрациите към тях и Националният статистически институт при спазване на законовите изисквания предоставят безвъзмездно на дирекцията всички сведения, данни и информация, необходими за изпълнението на нейните функции.

 

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне":

1. отговаря за изпълнението на програми и проекти по Програма ФАР и по Преходния финансов инструмент, за които е изпълнителна агенция, съгласно подписаните между Европейската комисия и правителството на Република България споразумения;

2. участва в управляващи комитети и в секторни комитети за наблюдение по проекти по Програма ФАР и по Преходния финансов инструмент;

3. подпомага дейността на ръководителя на програма по Програма ФАР и Преходния финансов инструмент;

4. осъществява функциите на административен офис по туининг проекти, финансирани със средства по Програма ФАР и по Преходния финансов инструмент на Европейския съюз, като извършва цялостен мониторинг, финансово управление и плащания по сключените туининг договори;

5. подготвя информация и доклади до националния ръководител и националния координатор на помощта за изпълнението на проектите по Програма ФАР и по Преходния финансов инструмент;

6. подпомага упълномощения възложител по Инструмента Шенген при провеждането и възлагането на обществени поръчки по Инструмента Шенген и по Постановление № 17 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на поетите ангажименти от страна на Република България за присъединяване към Шенгенското пространство (ДВ, бр. 14 от 2010 г.) в съответствие с приложимите разпоредби;

7. извършва мониторинг и осъществява проверки на място по договорите, сключени по Инструмента Шенген и по Постановление № 17 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на поетите ангажименти от страна на Република България за присъединяване към Шенгенското пространство;

8. участва във верифицирането на разходите, направени при изпълнението на договори по Инструмента Шенген;

9. подготвя искания за средства и финансови отчети до дирекция "Национален фонд";

10. извършва плащания по договори след проверка на разходооправдателните документи;

11. поддържа финансова и счетоводна система за отчетност; регулярно изготвя финансови и счетоводни отчети;

12. извършва дейности, свързани с предотвратяване, докладване и проследяване на нередности по проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, съгласно Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60 и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г. и бр. 5 и 31 от 2010 г.);

13. подпомага Централния орган за обществени поръчки, като изисква, събира и анализира информация за нужните доставки и услуги за органи на изпълнителната власт и техните администрации;

14. подпомага Централния орган за обществени поръчки, като планира, организира и провежда процедури за обществени поръчки с цел сключване на рамкови споразумения за нуждите на органи на изпълнителната власт и техните администрации;

15. контролира изпълнението на рамковите споразумения по отношение на спазването на заложените в тях условия;

16. осъществява предварителен вътрешен контрол при изготвянето и проверката на документите, свързани с управлението на средства от Европейския съюз и изпълнението на функциите по изпълнение на правомощията на Централния орган за обществени поръчки;

17. съхранява всички документи, свързани с дейността й, в сроковете, заложени в съответните международни споразумения, закони и нормативни актове.

 

Чл. 33. Дирекция "Данъчна политика":

1. извършва анализ и оценка на българското данъчно законодателство с цел неговото усъвършенстване, унифицирано прилагане и предотвратяване на некоректни практики в областта на прилагането и контрола;

2. изготвя проекти на данъчни нормативни актове;

3. разработва проекти на нормативни актове по въпросите на организацията, методиката, методологията и осъществяването на счетоводството на предприятията от реалния сектор;

4. изготвя становища по прилагане на данъчното и счетоводното законодателство;

5. участва в процеса на хармонизация на българското законодателство с европейското в областта на данъчното облагане и счетоводството;

6. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове за хармонизиране основите на доходите за целите на данъчното облагане, социалното и здравното осигуряване;

7. оценява действието на данъчните нормативни актове и техния ефект върху приходите в бюджета;

8. изготвя отчети, текущи анализи и прогнози на данъчните приходи в бюджета;

9. участва в разработването на приходната част на средносрочната бюджетна рамка и обосноваването на заложените стойности, както и в прилагането на системата на собствените ресурси на Европейския съюз при определяне вноската на Република България в бюджета на общността;

10. анализира, прогнозира и предлага решения относно размера на общата данъчноосигурителна тежест;

11. разработва, анализира и предлага данъчни мерки и инструменти за повишаване на приходите в бюджета;

12. участва в процеса по изготвяне проекти на позиции по въпроси, свързани с данъчното облагане и счетоводството, за заседанията на институциите на Европейския съюз;

13. участва в изготвянето на становища и позиции на Република България в областта на данъчното облагане и счетоводството, които са от компетентност на министерството, за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия;

14. координира и участва в изготвянето на материали в областта на данъчното облагане и счетоводството за Съвета по европейските въпроси;

15. участва в заседанията на работните групи на ниво Европейски съюз, касаещи изготвянето на промени и въвеждането на ново европейско законодателство в областта на данъчното облагане;

16. участва в работни групи при хармонизирането на счетоводното законодателство и практика с европейските норми и стандарти;

17. проследява съответствието на националното данъчно законодателство с решенията на Съда на Европейските общности и изготвя предложения за промени в случай на несъответствие;

18. координира и участва в изготвянето на информация, проекти на позиции и документи, необходими във връзка с информационната и досъдебната фаза от процедурите по чл. 226 и 227 от Договора за създаване на Европейската общност, в данъчната област.

 

Чл. 34. Дирекция "Държавно юрисконсултство":

1. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на министъра, свързани с неговата компетентност;

2. осъществява процесуалното представителство на министъра и на държавата съгласно чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс пред органите на съдебната власт;

3. осъществява процесуалното представителство пред всички съдебни инстанции по дела, по които страна е министерството;

4. при възлагане от Министерския съвет организира и координира представителството на българската държава по международни арбитражни дела;

5. анализира съдебната практика по прилагането на нормативните актове в областта на финансите и прави предложения за усъвършенстването им и за правилното им прилагане;

6. изготвя правни становища по проекти на нормативни и други актове, участва в изработването на проекти на нормативни актове, участва в анализирането на резултатите от прилагането на нормативни актове в областта на бюджета, държавния дълг и др.;

7. съгласува проекти на международни договори и на договори, свързани с управлението на държавния и държавногарантирания дълг;

8. изготвя правни становища във връзка с осъществяването на правомощията на министъра по придобиването, управлението и разпореждането с държавно имущество;

9. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) подпомага министъра при осъществяването на процедури по принудително отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди, като координира, анализира и оказва методическа помощ;

10. изготвя становища и участва в изготвянето на проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, предназначени за изграждане на национални инфраструктурни обекти;

11. води на отчет имотите на българската държава извън страната и оказва съдействие при уреждането на правния им статут;

12. изготвя становища по правни въпроси във връзка с дейността и функциите на министерството;

13. предлага предприемането на мерки по законосъобразност за прекратяване на закононарушенията и за отстраняване на причините и условията, които ги пораждат.

 

Чл. 35. Дирекция "Вътрешен контрол":

1. координира и хармонизира прилагането на законодателството по финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор в съответствие с прилаганите актове на Европейския съюз и добрите практики;

2. разработва и актуализира единна методология по финансово управление и контрол и вътрешен одит в публичния сектор и подпомага нейното прилагане;

3. разработва и актуализира единна методология за вътрешен одит на програми и фондове от Европейския съюз съгласувано с Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите;

4. осъществява системно наблюдение в министерствата и общините по прилагането на законодателството и методологията по финансово управление и контрол и вътрешен одит и на базата на резултатите предлага законодателни промени и актуализира методологията;

5. координира, проследява и обобщава изпълнението на стратегическите и годишните планове на звената за вътрешен одит по отношение на одитните ангажименти, свързани с управлението на средства по фондове и програми на Европейския съюз;

6. организира и провежда изпита за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор";

7. поддържа база данни за звената за вътрешен одит, регистър на одиторите, притежаващи сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", и регистър на статутите на звената за вътрешен одит;

8. изготвя годишни доклади за състоянието на финансовото управление и контрол и за вътрешния одит в публичния сектор, които обобщава в проект на консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България;

9. организира срещи и дискусии с лица на ръководни длъжности и вътрешни одитори за популяризиране на законодателството, методологията и добрите европейски практики в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит;

10. координира и подпомага професионалното обучение в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит.

 

Чл. 36. Дирекция "Вътрешен одит" осъществява дейността по вътрешен одит в министерството и е на пряко подчинение на министъра. При осъществяване на своята дейност дирекцията:

1. планира, извършва и докладва своята дейност в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на дирекцията и утвърдената от министъра методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството и във второстепенните разпоредители и разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра с изключение на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, в които е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит, както и техните разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен;

3. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра, и дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

4. проверява и оценява съответствието на дейността със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти;

5. консултира ръководството на министерството по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;

6. изготвя и представя на министъра до 28 февруари следващата година обобщен годишен доклад за дейността по вътрешен одит в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, към които има изградени звена за вътрешен одит;

7. осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

 

Раздел VII.
Организация на работата в министерството

Чл. 37. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Работното време на служителите на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(3) Приемът на граждани и представители на организации и изслушването на техните предложения и сигнали се извършва всеки вторник и четвъртък от 14,00 до 16,30 ч. в приемната на министерството. Информация за това се оповестява на интернет страницата, както и на указателното табло в сградата на министерството.

(4) Предложенията и сигналите, писмени или устни, могат да се подават лично или чрез упълномощен представител. Подадените предложения и сигнали се регистрират по ред, определен с акт на министъра.

(5) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

(6) За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:

1. трите имена и адресът - за българските граждани;

2. трите имена, личният номер и адресът - за чужденец;

3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;

4. предложения и сигнали, които, въпреки че съдържат реквизитите по т. 1 - 3, не са подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.

(7) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които засягат факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в деловодството на министерството.

(8) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на административни структури към министъра на финансите могат да се правят до техните ръководители. Преписи от тези предложения могат да се изпращат и до министъра.

(9) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи или длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, могат да се подават до:

1. министъра на финансите, когато сигналът се отнася до служители на Министерството на финансите;

2. министъра на финансите, когато сигналът се отнася до ръководители на административни структури към министъра на финансите; когато това се отнася до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, сигналът се подава до Управителния съвет на Националната агенция за приходите с копие до министъра на финансите;

3. съответните ръководители на административни структури към министъра на финансите, когато сигналът се отнася до служители на тези структури или до министъра на финансите;

4. Министерския съвет, когато сигналът се отнася до министъра на финансите като административен орган; по преценка на подателя сигналът може да бъде подаден и чрез министъра на финансите.

 

Чл. 38. (1) В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи административните звена в министерството изготвят доклади, докладни записки, служебни бележки, писма, становища, справки, отчети, анализи, прогнози, планове, програми, позиции, информации, паметни бележки, проекти на нормативни и вътрешни актове, становища по проекти на нормативни актове и други документи.

(2) Административните звена пряко си взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава окончателното становище.

 

Чл. 39. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия и награди. Стойността на една парична или предметна награда не може да надвишава размера на основната заплата на служителя.

 

Чл. 40. Организацията на работата, вътрешните правила, пропускателният режим и други специфични разпоредби, засягащи дейността на министерството, се уреждат с акт на министъра.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 ОТ 14 АПРИЛ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2010 Г.)

§ 20. (1) В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм., бр. 102 от 2009 г.), се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) Служебните и трудовите правоотношения на служителите от Министерството на финансите, чиито функции преминават към администрацията на Министерския съвет, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 10 ЮНИ 2010 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2010 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2010 г.

 

Приложение към чл. 8, ал. 3
Приложение към чл. 8, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

Численост на персонала в организационните структури и административните звена в министерството - 602 щатни бройки
 

Политически кабинет, 8
в т.ч.:  
експертни и технически сътрудници 4
Инспекторат 8
Главен секретар 1
Служител по сигурността на информацията 1
Обща администрация, 124
в т.ч.:  
дирекция "Финанси и управление на собствеността" 73
дирекция "Връзки с обществеността и протокол" 15
дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване" 25
дирекция "Информационни системи" 11
Специализирана администрация, 460
в т.ч.:  
дирекция "Бюджет" 20
дирекция "Държавни разходи" 37
дирекция "Финанси на реалния сектор" 28
дирекция "Финанси на общините" 19
дирекция "Държавно съкровище" 24
дирекция "Държавен дълг и финансови пазари" 38
дирекция "Национален фонд" 62
дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет" 32
дирекция "Европейска политика и външни финанси" 34
дирекция "Икономическо планиране и анализи" 45
дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" 44
дирекция "Данъчна политика" 28
дирекция "Държавно юрисконсултство" 25
дирекция "Вътрешен контрол" 14
дирекция "Вътрешен одит" 10

 

Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив