УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА ТЕХНИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - РУСЕ

Издаден от Министерството на земеделието и горите
Обн. ДВ. бр.86 от 20 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.4 от 11 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 7 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.89 от 14 Октомври 2008г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - гр. Русе, към министъра на земеделието и горите, наричан по-нататък "центърът".

(2) Центърът е специализирано научно звено със статут на акредитирана лаборатория по чл. 5, т. 2 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

 

Чл. 2. (1). Центърът е юридическо лице със седалище Русе и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите и на методическо ръководство на Националния център за аграрни науки.

(2) Центърът осъществява дейности, свързани с изпитването и оценката за съответствие с националните и международните изисквания на трактори, земеделска и горска техника, наричани по нататък "техниката", и резервни части за нея от внос и местно производство; типово одобряване на техниката; контрола на качеството на техниката; удостоверяване безопасността на техниката; изпитване на пътно превозно средство (колесни трактори и теглените от тях ремаркета) с изменение в конструкцията и на сглобени такива съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 12, ал. 3 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (ДВ, бр. 31 от 2000 г.).

(3) Издръжката на центъра се формира от бюджетни средства, приходи от собствена дейност, такси, дарения и помощи.

(4) Инспекторатът към Министерството на земеделието и горите осъществява контрол върху дейността на центъра.

 

Раздел II.
Състав и структура на центъра

Чл. 3. Центърът се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

 

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2002 г., в сила от 15.10.2001 г.) Договорът с изпълнителния директор на центъра се сключва, изменя и прекратява от министъра на земеделието и горите.

 

Чл. 5. (1) Изпълнителният директор:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на центъра;

2. представя на министъра на земеделието и горите ежегоден доклад за дейността на центъра;

3. участва в разработването на нормативни актове в областта на методите и средствата за изпитване на техниката;

4. утвърждава щатното разписание и длъжностните характеристики на служителите в центъра;

5. сключва договори, необходими за дейността на центъра, съобразно своите правомощия;

6. организира и контролира спазването на законността, трудовата, технологичната и финансовата дисциплина и опазването на имуществото на центъра;

7. организира и провежда мероприятия за повишаване квалификацията на служителите и обмяна на опит в дейността на центъра;

8. издава сертификати въз основа на проведените изпитвания.

(2) Изпълнителният директор изпълнява и други функции и задачи, възложени му от министъра на земеделието и горите.

(3) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай служител на центъра.

 

Чл. 6. В изпълнение на своите правомощия изпълнителният директор издава индивидуални административни актове.

 

Чл. 7. Изпълнителният директор осъществява своите правомощия в сътрудничество с другите органи на изпълнителната власт.

 

Чл. 8. (1) Изпълнителният директор осъществява дейността си с помощта на администрация.

(2) Според дейностите, които извършва, администрацията е обща и специализирана.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Общата администрация осигурява технически дейността на центъра и е организирана в дирекция "Финанси, стандартизация и информация" с численост 5 щатни бройки.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2002 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Специализираната администрация осигурява осъществяването на основните функции на центъра и е организирана в дирекция "Изпитване и изследване на техниката и трактори" с численост 13 щатни бройки.

 

Чл. 9. (1). Административното ръководство на администрацията се осъществява от главен секретар в изпълнение на законните разпореждания на изпълнителния директор на центъра.

(2) Главният секретар се назначава от изпълнителния директор на центъра за срок 5 години.

(3) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията за точното спазване на нормативните актове.

(4) Главният секретар изпълнява и други функции, възложени му от изпълнителния директор на центъра.

(5) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определено от изпълнителния директор на центъра с писмена заповед длъжностно лице за всеки конкретен случай.

 

Чл. 10. Към центъра функционира Научно-технически съвет (НТС) като орган за оценка и приемане резултатите от изпитателната дейност, обсъждане и приемане на методи за изпитване.

 

Раздел III.
Дейност и организация на работата на центъра

Чл. 11. Дирекция "Финанси, стандартизация и информация" осъществява следните функции:

1. предлага на изпълнителния директор проекта на годишния бюджет, периодични и годишни отчети за неговото изпълнение;

2. обработва първичната счетоводна информация, анализира ежемесечно приходите и разходите по бюджета на центъра по източници и пера и предлага съответните мерки, свързани с финансовата дисциплина и отчетност;

3. разработва и предлага мерки и анализи във връзка с инвестиционната политика на центъра, с придобиването и ползването на материалните и нематериалните активи;

4. извършва дейностите, свързани с транспортното обслужване, регистрацията на моторните и другите транспортни и превозни средства;

5. отговаря за основните и текущите ремонти на сградите на центъра, за поддържането, опазването, съхраняването и необходимата отчетност на наличната материална база;

6. контролира охраната и чистотата в сградите на центъра;

7. осъществява правно-административното обслужване на физическите и юридическите лица, както и на администрацията във връзка с изпълнението на правомощията на изпълнителния директор и основните функции и задачи на центъра;

8. извършва цялостна оперативна дейност по постъпилите в центъра предложения, молби, жалби и сигнали на физически и юридически лица;

9. контролира съответствието на протоколите от изпитване на техниката с действащите нормативни документи и подготвя изходната информация за издаване на сертификати за изпитаните машини и съоръжения.

 

Чл. 12. Дирекция "Изпитване и изследване на техниката и трактори" е структурирана в отдели и лаборатории и осъществява следните функции:

1. организира дейността по изпитване на тракторите и земеделските машини;

2. оценява посредством измервателна апаратура съответствието на тракторите и техниката с установените изисквания за безопасност;

3. извършва оценка на качеството на изпитваната техника съгласно действащите международни и национални нормативни изисквания;

4. извършва изпитвания за електробезопасност на техниката;

5. разработва стандарти, технически спецификации, методики за изпитване и друга техническа документация, необходима за изпитателната дейност на центъра;

6. изготвя първичните документи за сертифициране или регистриране на изпитваната техника;

7. проектира и разработва нестандартни уреди, стендове, полигони и измервателна апаратура;

8. извършва методическа и консултантска дейност в областта на механизацията на технологичните процеси в земеделието;

9. организира курсове за квалификации, симпозиуми, изложби;

10. изготвя анализи и прогнози за състоянието и тенденциите на развитие на механизацията на земеделието;

11. участва в хармонизирането и адаптирането на световни и европейски стандарти в областта на изпитването на техниката;

12. подготвя за издаване ежегодния бюлетин на Министерството на земеделието и горите за изпитаната и одобрена техника съгласно чл. 10, ал. 4 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

 

Чл. 13. Центърът работи в сътрудничество с Контролно-техническа инспекция (КТИ), с браншовите съюзи на земеделските производители и ползватели на земеделска техника, със специализираните институти в страната и в чужбина и със сродни лаборатории в други страни.

 

Чл. 14. Работното време на служителите в центъра е от 8 до 16 ч. и 30 мин. с почивка от 12 до 12 ч. и 30 мин.

 

Чл. 15. (1) Документите, изпратени до центъра, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички посочени материали и се образува служебна преписка.

 

Чл. 16. (1) Служебните преписки се разпределят от изпълнителния директор с резолюция до директорите на съответните дирекции. Адресатите се отбелязват във входящия регистър.

(2) Резолюцията на изпълнителния директор съдържа указания, срок за изпълнение, дата и подпис. При възлагане на преписката на повече от един ръководител на административно звено се посочват отговорностите на всеки от тях.

(3) Директорите на административните звена възлагат и контролират изпълнението на служебните преписки на съответния служител.

 

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2002 г., в сила от 15.10.2001 г.) Награждаването на служителите с отличия и/или парични и предметни награди за образцово изпълнение на служебните задължения е в размер до 3 минимални работни заплати в рамките на една календарна година.

 

Раздел IV.
Финансиране

Чл. 17. (1) Приходите от собствена дейност на центъра се набират от:

1. услуги, свързани с процедурата по изпитване на техниката;

2. реализация на продукция;

3. предоставяне на специализирана информация;

4. други услуги;

5. дарения и помощи;

6. лихви и финансови операции;

7. наеми;

8. други дейности, които не са забранени със закон.

(2) Приходите от собствена дейност и бюджетната субсидия се разходват за покриване на одобрените разходи за:

1. издръжка на центъра;

2. изпълнение на дейности, пряко свързани с функциите на центъра;

3. закупуване на дълготрайни активи;

4. основен ремонт на материалната база на центъра.

 

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Гражданите, организациите и омбудсманът могат да отправят до изпълнителния директор предложения и сигнали относно организацията и дейността на центъра. Предложенията относно усъвършенстване на организацията и дейността на центъра трябва да бъдат мотивирани и конкретни.

(2) Изпълнителният директор взема решение по предложението в срок до два месеца след неговото постъпване, освен ако този срок бъде удължен до 6 месеца поради необходимост от по-продължително проучване. Взетото решение по предложението се съобщава на подателя в 7-дневен срок. Направените предложения, както и взетите по тях решения могат да се публикуват на страниците на центъра и на Селскостопанската академия в интернет.

(3) Гражданите могат да отправят писмено искане за среща с изпълнителния директор до главния секретар. Главният секретар съставя график за срещите на изпълнителния директор с гражданите само за приемното му време, като графикът се оповестява в страниците на центъра и на Селскостопанската академия в интернет седем дни предварително.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 7, ал. 2 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и отменя Правилника за устройството и дейността на акредитираните лаборатории към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части за нея (ДВ, бр. 139 от 1998 г.).

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА ТЕХНИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - РУСЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 14.07.2006 Г.)

§ 2. Правилникът за изменение на Устройствения правилник на Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Русе, влиза в сила от датата на влизането в сила на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и горите.

 

Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив