УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА ТЕХНИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - ПЛОВДИВ

Издаден от Министерството на земеделието и горите
Обн. ДВ. бр.86 от 20 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.4 от 11 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 7 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - гр. Пловдив, към министъра на земеделието и горите, наричан по-нататък "центърът".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) Центърът е специализирана администрация към Министерството на земеделието и горите съгласно чл. 5, т. 2 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

 

Чл. 2. (1) Центърът е юридическо лице със седалище Пловдив - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите, и методическо ръководство на Националния център за аграрни науки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) Центърът осъществява на базата на изискваните акредитации дейностите, свързани със:

1. изпитванията и проверките за приложимите технически изисквания съгласно чл. 9, ал. 3, т. 5 по наредбите съгласно чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

2. изпитване, оценяване на съответствието и сертифициране съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите на нова техника, визирана в чл. 9д, ал. 3 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

3. изпитване на употребявана техника за целите на регистрацията и пускането в употреба съгласно изискванията по чл. 10, ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

 

Чл. 3. Издръжката на центъра се формира от бюджетни средства, от приходи от собствена дейност, такси, дарения и помощи.

 

Чл. 4. Инспекторатът към Министерството на земеделието и горите осъществява контрол върху дейността на центъра.

 

Раздел II.
Състав и структура на центъра

Чл. 5. Центърът се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

 

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2002 г., в сила от 15.10.2001 г.) Договорът с изпълнителния директор на центъра се сключва, изменя и прекратява от министъра на земеделието и горите.

 

Чл. 7. (1) Изпълнителният директор:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на центъра;

2. представя на министъра на земеделието и горите ежегоден доклад за дейността на центъра;

3. участва в разработването на нормативни актове в областта на методите и средствата за изпитване на техниката;

4. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) утвърждава щатното разписание;

5. сключва договори, необходими за дейността на центъра, съобразно своите правомощия;

6. организира и провежда мероприятия за повишаване квалификацията на служителите и обмяна на опит в дейността на центъра;

7. организира и контролира спазването на законността, трудовата, технологичната и финансовата дисциплина и опазването на имуществото на центъра;

8. представлява министъра на земеделието и горите в международни организации по изпитване и оценка за съответствие и осъществява сътрудничество в тази област, след упълномощаване по съответния ред, когато такова е предвидено;

9. организира дейността на научно-техническия съвет (НТС) в съответствие с действащите нормативни актове, уреждащи научните и научно-приложните изследвания в страната;

10. (отм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.)

(2) Изпълнителният директор изпълнява и други функции и задачи, възложени му от министъра на земеделието и горите.

(3) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай служител на центъра.

 

Чл. 8. В изпълнение на своите правомощия изпълнителният директор издава индивидуални административни актове.

 

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) Към центъра се създава научно-технически съвет като орган за оценка и приемане на резултатите от научни разработки, свързани с дейността, обсъжда и приема методи за изпитвания и др.

(2) Съставът на НТС се утвърждава от Националния център за аграрни науки.

 

Чл. 10. Изпълнителният директор осъществява своите правомощия в сътрудничество с другите органи на изпълнителната власт.

 

Чл. 11. (1) Административното ръководство на администрацията се осъществява от главен секретар в изпълнение на законните разпореждания на изпълнителния директор на центъра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) Главният секретар се назначава от изпълнителния директор на центъра.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията за точното спазване на нормативните актове и утвърждава длъжностните характеристики на служителите в центъра.

(4) Главният секретар изпълнява и други функции, възложени му от изпълнителния директор на центъра.

(5) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определено от изпълнителния директор на центъра с писмена заповед длъжностно лице за всеки конкретен случай.

 

Чл. 12. (1) Изпълнителният директор на центъра осъществява правомощията си с помощта на администрация.

(2) Според дейностите, които извършва, администрацията е обща и специализирана.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2002 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) Общата администрация осъществява технически дейността на центъра и е организирана в дирекция "Административно и финансово обслужване" с численост 6 щатни бройки.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2002 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) Специализираната администрация осигурява осъществяването на основните функции на центъра и е организирана в дирекция "Изпитване, контрол и сертификация" с численост 12 щатни бройки, която включва специализирани отдели и лаборатории в зависимост от акредитацията и наръчника по качество.

 

Раздел III.
Дейност и организация на работа на центъра

Чл. 13. Дирекция "Административно и финансово обслужване" осъществява следните функции:

1. предлага на изпълнителния директор проекта на годишния бюджет, периодични и годишни отчети за неговото изпълнение;

2. обработва първичната счетоводна документация, анализира ежемесечно приходите и разходите в бюджета на центъра по източници и пера и предлага съответните мерки, свързани с финансовата дисциплина и отчетност;

3. разработва и предлага мерки и анализи във връзка с инвестиционната политика на центъра, с придобиването и ползването на материалните и нематериалните активи;

4. извършва дейностите, свързани с транспортното обслужване, с регистрацията на моторните и другите транспортни и превозни средства, с поддържането, ремонта и годишните технически прегледи;

5. отговаря за основните и текущите ремонти на сградите и помещенията на центъра, за поддържането, опазването, съхраняването и необходимата отчетност на наличната материална база;

6. контролира охраната и чистотата в сградите и помещенията на центъра;

7. осъществява правно-административното обслужване на физическите и юридическите лица, както и на администрацията във връзка с изпълнението на правомощията на изпълнителния директор и основните функции и задачи на центъра;

8. извършва цялостната оперативна дейност по постъпилите в центъра предложения, молби, жалби и сигнали на физически и юридически лица;

9. осъществява деловодното и техническото обслужване на администрацията.

 

Чл. 14. Дирекция "Изпитване, контрол и сертификация" извършва:

1. изпитване на техниката и резервните части за нея от внос и местно производство;

2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) дейностите, свързани с оценка на съответствието на техниката със съществените изисквания и сертифициране на продукти;

3. контролни изпитвания за проверка качеството на работа на произвежданата и вносната техника;

4. производствени изпитвания в реални експлоатационни условия:

5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) дейностите свързани с изпитване на употребявана техника за целите на регистрацията и пускането в употреба;

6. извършва изпитвания за електробезопасност на техниката;

7. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) дейностите, свързани с изпитванията и проверките за одобряване на типа на колесни и верижни трактори, сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли за тях;

8. приема заявки и договори за изпитване, контрол и сертификация съгласно съответната акредитация и наръчника по качество;

9. разработва стандарти, технически спецификации, методики за изпитване и друга техническа документация, необходима за основната дейност;

10. проектира и разработва нестандартни уреди, стендове, полигони и измервателна апаратура;

11. извършва научна, методическа и консултантска дейност в областта на механизацията на земеделието и горското стопанство;

12. участва в работата по хармонизирането и адаптирането на световни и европейски стандарти в областта на изпитването и оценката на техниката;

13. (отм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.)

14. участва в организирането и провеждането на научно-практически местни и национални прояви (курсове за квалификация, симпозиуми, изложби и др.), както и запознаване и обучение на земеделските стопани за работа с новата техника;

15. осигурява информация, консултантски услуги и др. в областта на механизацията на земеделието, горското стопанство и новата техника.

 

Чл. 15. Центърът работи в сътрудничество с Контролно-техническата инспекция, с браншовите съюзи на земеделските производители и ползватели на земеделска техника, със специализираните институти в страната и в чужбина и със сродни лаборатории в други страни.

 

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) Работното време на служителите на центъра е от 8 ч. до 16 ч. и 30 мин., с почивка от 12 ч. до 12 ч. и 30 мин.

 

Чл. 17. (1) Документите, изпратени до центъра, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.

(2) При завеждане на документите се извършва проверка за наличието на всички посочени материали и се образува служебна преписка.

 

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) (1) Гражданите, организациите и омбудсманът могат да отправят до изпълнителния директор предложения и сигнали относно организацията и дейността на центъра. Предложенията относно усъвършенстване на организацията и дейността на центъра трябва да бъдат мотивирани и конкретни.

(2) Изпълнителният директор взема решение по предложението в срок до 2 месеца след неговото постъпване, освен ако този срок бъде удължен до 6 месеца поради необходимост от по-продължително проучване. Взетото решение по предложението се съобщава на подателя в 7-дневен срок. Направените предложения, както и взетите по тях решения могат да се публикуват на страниците на центъра и на Селскостопанската академия в интернет.

(3) Гражданите могат да отправят писмено искане за среща с изпълнителния директор до главния секретар. Главният секретар съставя график за срещите на изпълнителния директор с гражданите само за приемното му време, като графикът се оповестява в страниците на центъра и на Селскостопанската академия в интернет 7 дни предварително.

 

Чл. 18. (1) Служебните преписки се разпределят от изпълнителния директор с резолюция до съответните директори на административните звена. Адресатите се отбелязват във входящия регистър.

(2) Резолюцията на изпълнителния директор съдържа указания, срок за изпълнение, дата и подпис. При възлагане на преписката на повече от един ръководител на административно звено се посочва отговорният от тях.

(3) Директорите на административните звена възлагат с резолюция изпълнението на служебните преписки на съответен служител или служители, като в последния случай се определя отговорният от тях.

(4) Служебните преписки се разпределят веднага след постъпването им в центъра.

 

Чл. 19. Изходящите от центъра материали се съставят в 2 екземпляра. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, изготвил документа, и на директора на съответното административно звено, като се посочва и датата.

 

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2002 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения държавният служител може да бъде награждаван с отличия и награди със заповед на органа по назначаването.

(2) Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на държавния служител.

(3) Органът по назначаването може по своя преценка едновременно да награди с отличие и с предметна награда.

 

Раздел IV.
Финансиране

Чл. 20. (1) Приходите от собствена дейност на центъра се набират от:

1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) услуги, свързани с изпитване, проверки, оценяване на съответствието и сертифициране на продукти;

2. реализация на продукция;

3. предоставяне на специализирана информация;

4. други услуги;

5. дарения и помощи;

6. лихви и финансови операции;

7. наеми;

8. други дейности, които не са забранени със закон.

(2) Приходите от собствената дейност и бюджетната субсидия се разходват за покриване на одобрените разходи за:

1. издръжка на центъра;

2. изпълнение на дейности, пряко свързани с функциите на центъра;

3. закупуване на дълготрайни активи;

4. основни ремонти на материалната база на центъра.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 7, ал. 2 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА ТЕХНИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - ПЛОВДИВ

(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 14.07.2006 Г.)

§ 11. Правилникът за изменение на Устройствения правилник на Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Пловдив, влиза в сила от датата на влизането в сила на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и горите.

 

Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив