Устройствен правилник на Националната служба по зърното към министъра на земеделието и горите (отм.)

МС

Държавен вестник брой: 4

Година: 2002

Орган на издаване: МС

Дата на обнародване: 13.03.2005

Раздел I
Общи положения

Чл.1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работата и съставът на Националната служба по зърното (НСЗ).
Чл.2. (1) Националната служба по зърното е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите със седалище София.
(2) Издръжката на Националната служба по зърното се формира от бюджетни субсидии и приходи от собствена дейност.
Чл.3. (1) Националната служба по зърното предлага за лицензиране и контролира публичните складове за зърно и зърнохранилищата, търговците на зърно и качеството на зърното и зърнените продукти.
(2) Националната служба по зърното осъществява контрол върху условията за производство, съхранението, разпространението в страната, вноса, износа и употребата на продуктите и вещества, предназначени за храна на животните.

Раздел II
Състав и структура на Националната служба по зърното

Чл.4. (изм.,ДВ,бр.4 от 2002 г.)
(1) Националната служба по зърното се ръководи и представлява от ръководител.
(2) Договорът с ръководителя на службата се сключва, изменя и прекратява от министъра на земеделието и горите.
Чл.5. (1) Ръководителят на НСЗ е орган на изпълнителната власт, който:
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на НСЗ;
2. представлява НСЗ в международни организации, специализирани в областта на зърното, зърнените продукти и фуражите и тяхното сертифициране;
3. въз основа на утвърдената структура, числен състав и бюджет утвърждава щатното разписание и длъжностните характеристики на служителите в общата и специализираната администрация;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение, назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;
5. управлява предоставените бюджетни средства и приходите от собствена дейност;
6. утвърждава договорените цени на предлаганите от НСЗ услуги;
7. определя със заповед служители по заявяване и предоставяне на складови записи за влог на зърно на публичните складове, воденето на регистри и лицензионни преписки, даването на справки, издаването на документи за вписаните обстоятелства и други случаи;
8. организира сътрудничество със звена на други държавни органи и неправителствени организации, както и с международни организации и институции в рамките на определените му правомощия;
9. сключва договори със специалисти извън състава на НСЗ за решаване на специфични проблеми, свързани с дейността на НСЗ;
10. следи за спазване на професионалната етика и опазване на служебната и търговска тайна от служителите, участващи в контролната дейност, съгласно изискванията на Закона за съхранение и търговия със зърно (ЗСТЗ) и Закона за фуражите (ЗФ);
11. дава разрешения и контролира извършването на капитално строителство, ремонти и придобиването на дълготрайни активи в рамките на утвърдените от бюджета средства и одобрените поименни списъци;
12. преразпределя при необходимост дълготрайни материални активи между регионалните центрове и одобрява бракуването им;
13. налага конкретни административни мерки съгласно чл.32, ал.1 ЗСТЗ и чл.16, ал.1 ЗФ, а при неизпълнението им предлага на министъра на земеделието и горите прилагането на съответните принудителни административни мерки;
14. участва в работата на колегиума на Министерството на земеделието и горите;
15. представя на министъра на земеделието и горите ежегоден доклад за дейността на НСЗ.
(2) Ръководителят осъществява и други правомощия, които са му предоставени със закон или акт на Министерския съвет или са му възложени от министъра на земеделието и горите.
(3) При отсъствие или отпуск функциите на ръководителя се изпълняват от упълномощен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай служител от НСЗ (главен секретар, главен директор или директор).
Чл.6. (1) Административното ръководство на НСЗ се осъществява от главен секретар. Главният секретар се назначава от ръководителя за срок 5 години без ограничение в броя на мандатите.
(2) Главният секретар:
1. осъществява цялостното административно ръководство на НСЗ в изпълнение на законните разпореждания на ръководителя на НСЗ;
2. ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията за точното спазване на нормативните актове;
3. изпълнява и други функции, възложени му от ръководителя.
(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определен с писмена заповед на ръководителя служител за всеки конкретен случай.
Чл.7. (1) Ръководителят осъществява правомощията си с помощта на администрация, структурирана като централно управление и регионални центрове с лаборатории.
(2) Според дейностите, които извършва при подпомагане на ръководителя, администрацията е обща и специализирана.
(3) Общата администрация осигурява технически дейността на НСЗ и е организирана в дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване".
(4) Специализираната администрация е организирана във:
1. дирекция "Централна лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи";
2. (изм.,ДВ,бр.52 от 2001 г.) главна дирекция "Зърно и зърнени продукти" с шест регионални центрове с лаборатории в градовете Бургас, Варна, Видин, Добрич, Плевен и Пловдив;
3. (изм.,ДВ,бр.52 от 2001 г.) главна дирекция "Контрол на фуражите" с четири регионални центъра с лаборатории в градовете Варна, Враца, Пловдив и Русе.
Чл.8. (изм.,ДВ,бр.4 от 2002 г.) Общата численост на персонала на НСЗ е 66 щатни бройки, като разпределението им по административни звена е посочено в приложението.

Раздел III
Дейност и организация на работата на Националната служба по зърното

Чл.9. Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване":
1. осигурява финансово, материално и технически дейността на НСЗ, както и дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица;
2. участва при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на НСЗ;
3. подготвя актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения;
4. поддържа информационните връзки между другите държавни органи и НСЗ;
5. осигурява поддръжката на апаратурата и съоръженията и управлява собствеността на НСЗ;
6. осигурява техническата безопасност и охрана на труда на служителите в НСЗ;
7. организира изпълнение на задълженията, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка на НСЗ;
8. организира и ръководи транспортното обслужване на НСЗ;
9. осъществява координираност и организационни връзки между отделните звена в НСЗ;
10. организира дейностите, свързани с изпълнението на колективния трудов договор между синдикати и работодател;
11. изготвя проекта на бюджет на НСЗ, прави предложения за корекции на утвърдения годишен бюджет, съставя месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на НСЗ;
12. следи за правилното разходване на средствата на НСЗ.
Чл.10. Дирекция "Централна лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи":
1. извършва анализи за определяне качеството на зърното и зърнените продукти, комбинираните фуражи, суровините и добавките за тях;
2. организира методичното ръководство, контролира и координира дейността на изпитвателните лаборатории в регионалните центрове;
3. по искане на държавен орган извършва официално окачествяване на зърното;
4. по искане на страни по договор извършва контрол на качеството на зърно, зърнени продукти и фуражи по стандартни и договорни показатели, решава спорове, свързани с качеството, и прави оценка за съответствие;
5. извършва анализ за качеството на продукти и вещества, предназначени за храна на животните, на всички етапи от производството и търговията им в страната, вноса и износа;
6. за получените резултати от анализите издава протоколи за изпитване с арбитражна стойност.
Чл.11. Главна дирекция "Зърно и зърнени продукти":
1. приема и анализира подадените искания за лицензиране на публични складове за зърно и зърнохранилища и уведомява кандидатите за непълноти в подадените документи;
2. проверява верността на декларациите за наличната складова вместимост и на технологични изисквания към публичните складове за зърно и зърнохранилищата, извършва първоначална проверка на място, като отразява резултатите от проверките в заключения;
3. изготвя предложения до министъра на земеделието и горите за издаване или отказ за издаване на лизензии на публичните складове за зърно и зърнохранилищата, както и за изменение или отмяна на издадени лицензии;
4. поръчва за отпечатване и получава заявените от публичните складове складови записи за влог на зърно пред печатница на Министерство на финансите, осигурява заплащането и ги предава на официален представител на склада с приемно-предавателен протокол;
5. извършва периодични проверки на финансовото, техническото и технологичното състояние на публичните складове за зърно и зърнохранилищата за спазване на условията за лицензирането, количеството и качеството на съхраняваното в тях зърно;
6. извършва специални проверки по искане на държавен орган, публичния склад, собственика или наемателя на зърнохранилището, както и на влогодател;
7. събира информация за характера и обема на дейността на публичните складове за зърно и собствениците или наемателите на зърнохранилища, като определя формата, в която се събира;
8. контролира публичните складове за зърно за спазването на изискванията на чл.9, ал.1, 2, 3, 4 и 5 и чл.10 ЗСТЗ;
9. води регистри на публичните складове за зърно и на собствениците или наемателите на зърнохранилища;
10. води азбучен указател за вписаните публични складове за зърно и собствениците или наемателите на зърнохранилища;
11. води регистър на учредените компенсационни фондове по чл.9, ал.5 ЗСТЗ;
12. предоставя справки и издава документи за вписаните в регистрите обстоятелства;
13. съхранява и осигурява достъп до регистрите на публичните складове за зърно и зърнохранилищата по установен ред;
14. организира и осъществява контрол върху регистрираните търговци на зърно за спазване на декларираните от тях изисквания;
15. извършва периодични и специални проверки на дейността и правния статут на регистрираните търговци на зърно и прави предложения за заличаване на търговци на зърно от регистъра, когато установи, че не отговарят на декларираните от тях изисквания;
16. организира и осъществява контрол върху качеството на зърното и зърнените продукти при търговски сделки в страната и при внос;
17. дава становища за качеството на зърното и зърнените продукти въз основа на издаден сертификат от акредитирани лаборатории;
18. дава становища и съгласува стандарти и други нормативни актове за зърното и зърнените продукти;
19. съставя констативни протоколи и актове за извършени нарушения по ЗСТЗ;
20. участва в управлението на компенсационен фонд "Зърно", съгласно правилника на фонда.
Чл.12. Главна дирекция "Контрол на фуражите":
1. приема молби за одобряване и молби-декларации за регистриране на производители и търговци на храни за животни, като проверява спазването на изискванията за одобряването и регистрирането;
2. предлага на министъра на земеделието и горите за одобряване на производители и търговци на продукти и вещества;
3. контролира дейността на одобрените и регистрирани производители и търговци на храни за животните на всички етапи от производството, съхранението, търговията, вноса и износа;
4. контролира спазването на изискванията на чл.12 и 13 ЗФ по отношение на вносителите и износителите на продукти и вещества, предназначени за храна на животните;
5. предлага на министъра на земеделието и горите заличаване на производители и търговци на храни за животните от регистрите, когато не отговарят на декларираните от тях изисквания;
6. изготвя списък и води досиета на разрешените фуражни добавки;
7. предлага на министъра на земеделието и горите списък на разрешените добавки за одобряване;
8. контролира обращението на фуражните суровини;
9. контролира търговията с комбинирани фуражи;
10. контролира съответствието и пълноценността на фуражите със специално предназначение;
11. изготвя и изпълнява годишни инспекционни програми;
12. води отделни регистри на одобрени и регистрирани производители и търговци на храни за животни;
13. съхранява и осигурява достъп до регистрите на производители и търговци на фуражи;
14. предоставя справки и издава документи за вписаните в регистрите обстоятелства;
15. дава становища и съгласува стандарти и други нормативни актове за фуражите;
16. контролира спазването на изискванията на нормативните актове в областта на храненето на животните;
17. съставя констативни протоколи и актове за извършени нарушения по ЗФ.
Чл.13. Работното време на администрацията е 8 часа дневно - от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. с обедна почивка от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч.
Чл.14. (1) Документите, изпратени до НСЗ, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждане на документите се извършва проверка за наличието на всички посочени материали и се образува служебна преписка.
Чл.15. (1) Служебните преписки се разпределят от ръководителя с резолюция до съответните ръководители на административни звена. Адресатите на преписките се отбелязват във входящия регистър.
(2) Резолюцията на ръководителя съдържа указание, срок за изпълнение, дата и подпис. При възлагане на преписката на повече от един ръководител на административно звено се посочва отговорният от тях.
(3) Ръководителите на административните звена възлагат с резолюция изпълнението на служебните преписки на съответен служител или служители, като в последния случай се определя отговорният от тях.
(4) Служебните преписки се разпределят веднага след постъпването им.
Чл.16. (1) Изходящите от НСЗ документи се съставят в три екземпляра. Третият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който е изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.
(2) Изходящите от НСЗ документи се завеждат в изходящ регистър, като се отбелязва и датата на изпращането им.

Раздел IV
Финансиране

Чл.17. Приходите на НСЗ се набират от:
1. субсидии от държавния бюджет;
2. собствени приходи от извършвани услуги;
3. средства, получени по международни проекти и програми;
4. такси съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба по зърното към Министерството на земеделието и горите при лицензирането на публичните складове за зърно и зърнохранилищата, приета с Постановление No 57 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ,бр.30 от 1999 г.).
Чл.18. Приходите се разходват за покриване на одобрени разходи за:
1. работна заплата, социални осигуровки и добавки;
2. текуща издръжка на НСЗ;
3. придобиване на дълготрайни активи и собственост;
4. други нужди съгласно единната бюджетна класификация.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл.4, ал.5 от Закона за съхранение и търговия със зърно във връзка с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за администрацията и отменя Правилника за организация и дейността на Националната служба по зърното (ДВ,бр.10 от 1999 г.).

Министър: В. Върбанов

Приложение към чл.8
(изм.,ДВ,бр.4 от 2002 г.)

Обща численост на Националната служба по зърното - 66 щатни бройки

Ръководител

1

Главен секретар

1

Обща администрация

6

в т.ч.

Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"

6

Специализирана администрация

58

в т.ч.

Дирекция "Централна лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи"

10

Главна дирекция "Зърно и зърнени продукти" с регионални центрове с лаборатории

28

Главна дирекция "Контрол на фуражите" с регионални центрове с лаборатории

20

Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив