УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

Издаден от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Центърът на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация, е създаден и осъществява дейността си на основата на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Съюза на съветските социалистически републики за сътрудничество по по-нататъшното подобряване техническото обслужване на машините, съоръженията и уредите, доставяни във взаимната търговия, подписана в София на 13 юли 1974 г., утвърдена с Разпореждане № 180 от 13 септември 1974 г. на Бюрото на Министерския съвет и след преобразуване, извършено с Разпореждане № 22 от 11 юли 1986 г. на Бюрото на Министерския съвет на Република България.

(2) С правилника се уреждат устройството, дейността и организацията на работа на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация, наричан по- нататък "Центъра".

(3) Центърът е юридическо лице на бюджетна издръжка по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(4) Центърът има дипломатически статут по Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и е част от зоната на работа на посолството на Република България в Руската федерация.

(5) Центърът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(6) Официалният адрес на Центъра е Руска федерация, пощенски код 117570, Москва, ул. Красного маяка, дом 24.

(7) Административният адрес на Центъра в Република България е в София, ж.к. Изгрев, ул. 165 № 3, ет. 6, стаи 601/602.

 

Глава втора.
ФУНКЦИИ НА ЦЕНТЪРА

Чл. 2. Центърът съдейства и подпомага министъра на икономиката, енергетиката и туризма при осъществяване на държавната политика в областта на разширяването на икономическите, търговските и техническите отношения между Република България и Руската федерация в развитието на двустранните икономически връзки, разширяване на българския износ и туризъм и привличането на инвестиции.

 

Чл. 3. (1) При осъществяването на своята дейност Центърът:

1. създава, поддържа и предоставя актуална информация за икономическите възможности и експортен потенциал на Република България и за условията за извършване на търговска дейност в Руската федерация;

2. подпомага българските юридически и физически лица, производители и износители на стоки и услуги и техни обединения при реализиране на дейността им на руския пазар, като предоставя информация, съдейства за установяване на делови контакти, организира срещи, изложби, делови мисии, бизнес форуми, презентации и други мероприятия и им предоставя за ползване помещения и жилища, извършва и други услуги, създаващи условия за успешното развитие на дейността на българските юридически и физически лица и техните обединения на руския пазар;

3. поддържа предоставеното му недвижимо имущество.

(2) Центърът осъществява контакти с органи на държавната администрация, неправителствените организации и деловите среди на Република България и Руската федерация по въпроси, свързани с изпълняваните задачи.

 

Глава трета.
ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА

Чл. 4. (1) Центърът се ръководи и представлява от директор.

(2) Директорът се назначава от министъра на икономиката, енергетиката и туризма съгласувано с министър-председателя на Република България и има дипломатически ранг към Посолството на Република България в Москва, който се определя по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма по съответния ред.

 

Чл. 5. (1) Директорът:

1. представлява Центъра, организира, ръководи и контролира дейността му;

2. координира дейността на Центъра с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Българската агенция за инвестиции, български физически и юридически лица и техни обединения;

3. сключва договори за сътрудничество с български браншови и отраслови организации;

4. предлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма сключване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите на Центъра с място на работа в Москва, Руска федерация, командироването им по реда на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, предсрочното прекратяване или удължаване срока на дългосрочната им командировка, както и прави предложения за налагане на дисциплинарни наказания на тези служители;

5. сключва, изменя и прекратява правоотношенията на служителите с място на работа в София, Република България, разрешава ползване на отпуски, както и изплащането на обезщетения за неизползван платен годишен отпуск на същите;

6. командирова служителите, назначавани от него, в Руската федерация и в чужбина; командироването извън територията на Руската федерация се съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма;

7. предлага за утвърждаване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма проект на устройствен правилник, длъжностно разписание, поименно разписание на длъжностите и работните заплати на Центъра;

8. утвърждава и подписва месечните ведомости за възнагражденията на служителите на Центъра и плащанията по чл. 15 от Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина;

9. сключва, изменя и прекратява граждански договори;

10. утвърждава вътрешните правила за работа в Центъра, като ръководи, организира и осъществява контрол за спазването им;

11. ръководи, организира, координира и осъществява контрол за ефективното използване, стопанисване и опазване на имуществото на Центъра, като взема решения относно управлението, поддържането и ползването на движимото и недвижимото имущество при спазване на законовите процедури;

12. изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията съгласно Закона за защита на класифицираната информация;

13. управлява като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити средствата на Центъра;

14. представя за утвърждаване от министъра на икономиката, енергетиката и туризма годишния план за дейността на Центъра и актуализирания план за второто полугодие на съответната година;

15. представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма тримесечни отчети за дейността на Центъра и годишен доклад за цялостната дейност на Центъра;

16. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в Центъра и осъществява контрол по прилагането на процедурите за оценяване изпълнението на служителите в Центъра.

(2) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от оправомощено от него лице въз основа на издадена за това заповед.

 

Глава четвърта.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЦЕНТЪРА

Раздел I.
Общи положения

Чл. 6. (1) Администрацията на Центъра е организирана в два отдела, които подпомагат директора при осъществяване на правомощията му и осигуряват технически дейността на Центъра.

(2) Общата численост на персонала в Центъра е 10 щатни бройки и е посочена в приложението.

(3) Дейността на Центъра се осъществява от държавни служители и служители, работещи по трудово правоотношение.

(4) Служителите с място на работа в Москва, Руска федерация, се назначават от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и се командироват при условията и по реда на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина.

(5) Служителите с място на работа в София, Република България, се назначават от директора на Центъра.

(6) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма утвърждава структурата, длъжностното разписание, поименното разписание на длъжностите и работните заплати на Центъра.

 

Раздел II.
Отдели

Чл. 7. (1)Администрацията на Центъра е организирана в отдел "Счетоводно-правна и логистична дейност" и отдел "Делови връзки и информация".

(2) Отдел " Счетоводно-правна и логистична дейност":

1. осигурява в правнонормативно отношение дейността на директора и на администрацията, изготвя проекти на договори с физически и юридически лица, в т. ч. проекти на граждански договори и договори, свързани с управлението, поддържането и ползването на движимото и недвижимото имущество на Центъра;

2. осъществява процесуално представителство пред съдебните институции;

3. изготвя и актуализира проектите на устройствен правилник на Центъра, на длъжностните разписания и поименното разписание на длъжностите и работните заплати на Центъра, в т. ч. и на извънсписъчния състав, назначаван при условията и реда на ПМС № 66 от 1996 г., поддържа и актуализира съществуващата база данни, свързани с управление на човешките ресурси и деловодната система;

4. организира и осъществява финансово-счетоводното обслужване на Центъра в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове, изготвя проекта на бюджет, следи за изпълнението на утвърдения му бюджет, изготвя периодичните касови и счетоводни отчети за дейността на Центъра и ги предоставя в определените срокове на първостепенния разпоредител, съставя годишния финансов отчет;

5. организира функционирането на системите за финансово управление и контрол, включващи и системата на предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на Центъра при разходването на бюджетни средства;

6. организира завеждането и отчитането на материалните и нематериалните активи на Центъра, извършва касовото и банково обслужване на Центъра, създава организация по охраната на труда, техниката за безопасност и отбранително- мобилизационната подготовка и охранителния режим и осигурява поддръжката и целесъобразното управление на сградния фонд и материално-техническата база на Центъра;

7. осъществява дейностите по работата с предложенията, сигналите, жалбите и молбите на физически и юридически лица, касаещи работата на Центъра.

(3) Отдел "Делови връзки и информация":

1. поддържа интернет страницата на Центъра, създава, поддържа и предоставя актуална информация за икономическите възможности и експортен потенциал на Република България и за условията за извършване на търговска дейност в Руската федерация;

2. организира в Руската федерация презентации на експортния потенциал и инвестиционния климат в България, изложбени прояви и бизнес срещи, делови мисии, семинари, конференции, участва в подготовката и провеждането на такива мероприятия, организирани от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и други български институции;

3. съдейства на българския бизнес при осъществяване на контакти с потенциални бизнес партньори, включително и като разпространява търговски запитвания и предложения и подпомага обмена на информация между тях;

4. осъществява взаимодействие с дирекция "Външноикономическа политика" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по въпросите на търговско-икономическата и маркетинговата дейност на руския пазар.

 

Раздел III.
Организация на работата на Центъра

Чл. 8. Вътрешните правила за работа в Центъра се утвърждават от директора на Центъра.

 

Чл. 9. Началниците на отдели ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат се и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответния отдел в съответствие с определените с правилника и възлаганите допълнително от директора функции.

 

Чл. 10. Освен определените с правилника функции отделите изпълняват и други задачи, възложени им от директора във връзка с осъществяваната от Центъра дейност.

 

Чл. 11. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в администрацията, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

 

Чл. 12. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с парични награди, както и с отличия и с предметни награди. Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на съответния служител.

(2) Награждаването на служители от администрацията на Центъра се извършва със заповед на директора по предложение на началниците на отдел. В заповедта за награждаване се определя видът отличие или награда, като по преценка директорът може да награди едновременно с отличие и с предметна или парична награда.

(3) Средствата за награди се изплащат от бюджета на Центъра.

 

Чл. 13. (1) Работното време на служителите в администрацията е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) Работното време на Центъра е от 9,00 до 17,30 ч. с почивка от 12,00 до 12,30 ч.

(3) Приемното време на административните звена, които работят с външни лица, е в рамките на работното време, а за специфични случаи то се определя със заповед на директора.

 

Чл. 14. (1) Приемът на граждани и представители на организации и юридически лица и изслушването на техните предложения и сигнали се извършват в приемната на Центъра, като информация за приемните дни се оповестява на интернет страницата, както и на указателните табла в сградите на Центъра.

(2) Предложенията и сигналите - писмени и устни, могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител. Подадените предложения и сигнали се регистрират по ред, определен с акт на директора.

(3) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

(4) За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:

1. трите имена и адрес - за физически лица;

2. наименованието на организацията или юридическото лице, изписани на български език, седалището и последният, посочен в съответния регистър, адрес на управление и електронният му адрес, ако има такъв;

3. предложения и сигнали, които, въпреки че съдържат реквизитите по т. 1 - 2, не са подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.

(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в деловодството на Центъра.

(6) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на Центъра могат да се правят до директора на Центъра. Преписи от тези предложения могат да се изпращат и до министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(7) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавното имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административните органи или длъжностни лица в Центъра, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, могат да се подават до:

1. директора, когато сигналът се отнася до служители на Центъра;

2. министъра на икономиката, енергетиката и туризма, когато сигналът се отнася до директора на Центъра, по преценка на подателя сигналът може да бъде подаден и чрез директора.

(8) Предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат на компетентните органи не по-късно от 7 дни от постъпването им, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява подалият сигнала или предложението.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Устройственият правилник се издава на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията.

 

§ 2. Този правилник влиза в сила от 1 февруари 2010 г.

 

§ 3. В едномесечен срок от приемането на Устройствения правилник директорът на Центъра издава необходимите правила и актове.

 

§ 4. Отменя се Устройственият правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация (ДВ, бр. 43 от 2009 г.).

 

Приложение към чл. 6, ал. 2
Приложение към чл. 6, ал. 2

Численост на персонала в административните звена на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска Федерация - 10 щатни бройки

Директор 1
Отдел "Счетоводно-правна и логистична дейност" 5
Отдел "Делови връзки и информация" 4

 

Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив