Устройствен правилник на Националната служба за растителна защита (отм.)

МС

Държавен вестник брой: 46

Година: 2004

Орган на издаване: МС

Дата на обнародване: 13.03.2005

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия, наричана "националната служба".
Чл.2. (1) Националната служба е юридическо лице със седалище София - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите.
(2) Националната служба осъществява дейностите, свързани със:
1. защитата на растенията и растителните продукти от болести, неприятели и плевели (вредители) чрез прилагане на превантивни мерки и методи за борба при тяхното презгранично преминаване, поява и разпространение върху територията на страната;
2. (нова,ДВ,бр.62 от 2002 г.) наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация за борба с вредителите;
3. (пред.т.2,изм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.) изискванията към продукти за растителна защита и торове, режима на изпитване, разрешаване, внос, производство, търговия и контрол на употребата им с цел защита здравето на хората и животните и опазване на околната среда;
4. (пред.т.3,изм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.) подготовката на нормативни актове в областта на растителната защита, биологичното изпитване, фитосанитарния контрол и торовете;
5. (нова,ДВ,бр.62 от 2002 г.) контрол на замърсителите в растителните суровини, почвите и водите за напояване;
6. (нова,ДВ,бр.62 от 2002 г.) надзор върху юридически лица, които извършват контрол върху биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход.
Чл.3. Националната служба осъществява своята дейност на бюджет.
Чл.4. Инспекторатът към Министерството на земеделието и горите осъществява контрол върху дейността на националната служба.

Глава втора
СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА

Чл.5. Националната служба се ръководи и представлява от генерален директор.
Чл.6. (изм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.) Договорът с генералния директор на националната служба се сключва, изменя и прекратява от министъра на земеделието и горите.
Чл.7. (1) (изм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.) Генералният директор:
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на националната служба;
2. представя на министъра на земеделието и горите ежегоден доклад за дейността на националната служба;
3. участва в подготовката на нормативни актове в областта на фитосанитарния контрол, растителната защита, биологичното изпитване и торовете;
4. осъществява международното сътрудничество в областта на растителната защита, участва в подготовката и съгласуването на договори и конвенции, както и в работата на международни организации по растителна защита;
5. утвърждава поименното разписание на длъжностите и работните заплати и длъжностните характеристики на служителите от администрацията на националната служба;
6. осъществява правомощията си като страна по служебно правоотношение и работодател по смисъла на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.
(2) Генералният директор изпълнява и други функции и задачи, възложени му от министъра на земеделието и горите.
(3) Функциите на генералния директор в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед служител на националната служба.
Чл.8. В изпълнение на своите правомощия генералният директор издава индивидуални административни актове.
Чл.9. Генералният директор осъществява своите правомощия в сътрудничество с другите органи на изпълнителната власт.
Чл.10. (1) Административното ръководство на администрацията се осъществява от главен секретар в изпълнение на законните разпореждания на генералния директор.
(2) Главният секретар се назначава от генералния директор за срок 5 години.
(3) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията за точното спазване на нормативните актове.
(4) Главният секретар изпълнява и други функции, възложени му от генералния директор.
(5) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определено от генералния директор с писмена заповед длъжностно лице за всеки конкретен случай.
Чл.11. (1) (доп.,ДВ,бр.39 от 2003 г.) Генералният директор осъществява правомощията си с помощта на администрация. Общата численост на администрацията е 406 щатни бройки.
(2) Според дейностите, които извършва, администрацията е обща и специализирана.
(3) (изм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.) Общата администрация осигурява технически дейността на генералния директор и на специализираната администрация и е организирана в дирекция "Административно-правна, човешки ресурси и финансова дейност" с численост 12 щатни бройки.
(4) Специализираната администрация осъществява основните функции на националната служба и е организирана във:
1. (изм.,ДВ,бр.62 от 2002 г., бр.39 от 2003 г.) Главна дирекция "Растителна защита" с 14 регионални служби за растителна защита във: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Хасково, с обща численост 352 щатни бройки;
2. (изм.,ДВ,бр.62 от 2002 г., бр.39 от 2003 г.) Централна лаборатория по карантина на растенията с обща численост 20 щатни бройки;
3. (изм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.) Централна лаборатория за контрол на пестициди, нитрати, тежки метали и торове с обща численост 20 щатни бройки.
(5) (изм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.) Централната лаборатория по карантина на растенията, Централната лаборатория за контрол на пестициди, нитрати, тежки метали и торове и регионалните служби по растителна защита са със статут на дирекции.

Глава трета
ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА

Чл.12. Дирекция "Административно-правна, човешки ресурси и финансова дейност":
1. (изм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.) изготвя актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите от администрацията;
2. (изм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.) разработва, актуализира и изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати и длъжностните характеристики на държавните служители и на служителите по трудово правоотношение от администрацията;
3. организира обработката на документите и осъществява деловодната дейност;
4. отговаря за правното обслужване във връзка със законосъобразното осъществяване правомощията на генералния директор и основните функции и задачи на националната служба;
5. осъществява процесуално представителство на генералния директор пред съдилищата;
6. отговаря за осигуряване на цялото финансово-счетоводно обслужване на националната служба в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове;
7. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на националната служба;
8. (изм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.) предлага на генералния директор проектите на годишния бюджет на администрацията на националната служба;
9. извършва дейностите, свързани с транспортното обслужване, с регистрацията на транспортните средства, с поддържането, ремонта и годишните технически прегледи;
10. (изм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.) контролира разходването на средствата по извършването на текущи и основни ремонти и закупуване на дълготрайни материални активи в администрацията.
Чл.13. (изм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.)
(1) Главна дирекция "Растителна защита":
1. подпомага генералния директор при организирането, ръководството и контрола на системата по фитосанитарния контрол при внос, износ, транзит, производство и търговия с растения, растителни и други продукти;
2. подпомага генералния директор при организирането, ръководството и контрола на системата по прогноза и сигнализация;
3. подпомага генералния директор при организирането и контрола на биологичното изпитване за ефикасност и остатъчни количества на продукти за растителна защита, биопрепарати и други химични и биологични средства; подпомага генералния директор при регистрацията на лицата, извършващи тази дейност;
4. извършва и координира цялостната подготовка на документацията, обсъждана в съвета по продукти за растителна защита;
5. (попр.,ДВ,бр.64 от 2002 г.) подпомага генералния директор при контрола на вноса, търговията и употребата в страната на продукти за растителна защита по отношение на формулирането, етикетирането, съдържанието на етикетите и тяхното съответствие с продуктите за растителна защита; контролира търговията и вноса на активните вещества; контролира съответствието на биологичните агенти и феромоните с придружаващите ги документи;
6. подпомага генералния директор при одобряването на физически и юридически лица, които извършват биологично изпитване за ефикасност и остатъчни количества на продукти за растителна защита и изпитване за селективност и действие на феромони;
7. подпомага генералния директор при издаването на лицензи на физически и юридически лица, които внасят, продават, разфасоват и опаковат продукти за растителна защита с търговска цел или извършват растителнозащитни услуги;
8. подпомага генералния директор при извършването на почвено-агрохимическия контрол на земеделските земи;
9. подпомага генералния директор при издаването на разрешителни за използване на преработени утайки от пречиствателни станции за нуждите на земеделието, води регистър на ползвателите;
10. участва в хармонизиране на законодателството във всички дейности на националната служба с това на Европейския съюз и осъществяването на интеграционната политика.
(2) Регионалните служби за растителна защита:
1. провеждат фитосанитарен контрол при внос, износ, транзит, производство и търговия с растения и растителни продукти и мерки за ограничаване разпространението на карантинните вредители;
2. извършват биологично изпитване за ефикасност и остатъчни количества на продукти за растителна защита и изпитване за селективност и действие на феромони;
3. извършват дейност по диагностика, прогноза и сигнализация в растителната защита и упражняват контрол за провеждане на борба с икономически опасните вредители;
4. провеждат контрол по прилагането, търговията и съхранението на продукти за растителна защита и торове;
5. извършват здравни анализи на семенния материал и издават необходимите документи; извършват предварителна лабораторна експертиза на растения, растителни продукти и вредители;
6. оказват методическа помощ при вземане на проби, анализират проби от почви, растения и води за напояване.
(3) Органите на фитосанитарния контрол при изпълнение на служебните си задължения носят униформени облекла и отличителни знаци, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и горите.
Чл.14. Централната лаборатория по карантина на растенията:
1. (изм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.) извършва фитосанитарна лабораторна експертиза и окончателна диагностика и идентификация на вредители;
2. методически ръководи и контролира фитосанитарните прегледи и анализи, локализирането и ликвидацията на огнища от карантинни вредители;
3. разработва и предлага фитосанитарни изисквания и условия за внос на материали от растителен произход и актуализация на списъци на вредители, растения, растителни продукти и други стоки, които подлежат на фитосанитарен контрол;
4. проучва, изпитва и внедрява нови методи за диагностика и средства за борба с карантинните вредители;
5. методически ръководи и контролира дейността по здравната експертиза на семенния материал и извършва анализи и арбитражни проби от семена "супер елит" и "елит" съгласно БДС и издава необходимите документи;
6. изготвя информационни материали за карантинните вредители и провежда обучението на специалисти от системата на националната служба в областта на фитосанитарния контрол и здравната експертиза на семенния материал.
Чл.15. (изм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.) Централната лаборатория за контрол на пестициди, нитрати, тежки метали и торове:
1. извършва контрол на растителни суровини и продукти, почви, подобрители на почви и води за напояване за съдържание на химични и биологични замърсители;
2. осъществява мониторинг на суровини от растителен произход за наличие на пестицидни остатъци;
3. методически ръководи и контролира работата на агрохимическите лаборатории към регионалните служби за растителна защита;
4. проучва, разработва и предлага за стандартизиране нови аналитични методи;
5. извършва агрохимически анализи на почви, субстрати, утайки, растения и поливни води и изготвя препоръки за торене в култивационни съоръжения;
6. на основание чл.4, ал.4 от Закона за опазване на земеделските земи организира и контролира прилагането на ограничителен режим на земеползване върху замърсени с тежки метали и пестициди почви;
7. извършва контрол за съответствие на продукти за растителна защита, минерални и органични торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
8. служител на лабораторията участва в работата на съвета по продукти за растителна защита.
Чл.16. (отм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.)
Чл.17. (отм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.)
Чл.18. (отм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.)
Чл.19. (отм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.)
Чл.20. (отм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.)

Глава четвърта
ФИНАНСИРАНЕ

Чл.21. (1) Националната служба формира приходи от:
1. такси от фитосанитарен контрол при внос, износ и движение на растения и растителни продукти;
2. (изм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.) такси за издаване на лицензи за производство, разфасовка и продажба на продукти за растителна защита;
3. (изм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.) такси за биологично изпитване, разрешаване и удължаване срока на разрешаването на продукти за растителна защита и регистрация на торове и подобрители на почвата;
4. такси за издаване на фитосанитарни сертификати, паспорти и здравни свидетелства;
5. други такси за извършване на лабораторни услуги;
6. (доп.,ДВ,бр.62 от 2002 г.) други такси по осъществяване дейността по контрола, регистрацията и услугите на националната служба;
7. имуществени санкции и глоби, налагани по Закона за защита на растенията;
8. наеми от движими и недвижими имоти на националната служба;
9. продажба на материали и други носители на информация, свързани с дейността на националната служба.
(2) Формираните приходи се разходват за:
1. текуща издръжка на националната служба;
2. финансово обезпечаване на дейности, пряко свързани с функциите на националната служба;
3. (изм.,ДВ,бр.62 от 2002 г.) членство на националната служба в международни организации в областта на растителната защита, фитосанитарния контрол и торовете, както и за участие в организирани от тях мероприятия, представляващи интерес и полза за дейността на националната служба;
4. закупуване на дълготрайни активи;
5. основни ремонти на материалната база на националната служба;
6. научни и практически разработки в областта на защитата на растенията и растителните ресурси и закупуване на интелектуални продукти в тази област.

Глава пета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
(гл. нова,ДВ,бр.62 от 2002 г.)

Чл.22. Директорите на дирекции и началниците на отдели ръководят, организират, контролират и носят отговорност за дейността и изпълнението на задачите в съответната дирекция или отдел.
Чл.23. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите и другите нормативни актове и съобразно длъжностните си характеристики.
Чл.24. Работното време на служителите в администрацията на националната служба е от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. с почивка от 12 ч. до 12 ч. и 30 мин.
Чл.25. (1) Материалите, изпратени до националната служба, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички посочени материали и се образува служебна преписка.
Чл.26. (1) Служебните преписки се разпределят от генералния директор с резолюция до съответните ръководители на административните звена. Адресатите на преписките се отбелязват във входящия регистър.
(2) Резолюцията на генералния директор съдържа указание, срок за изпълнение, дата и подпис. При възлагане на преписката на повече от един ръководител на административно звено се посочва отговорният от тях.
(3) Ръководителите на административни звена възлагат с резолюция изпълнението на служебните преписки на съответния служител или служители, като в последния случай се определя отговорният от тях.
Чл.27. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения държавният служител може да бъде награждаван с отличия и награди от генералния директор.
(2) Отличията и наградите са:
1. грамота;
2. парична или предметна награда в размер до 300 лв.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл.2, ал.2 от Закона за защита на растенията и отменя Правилника за устройството и дейността на Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия (обн.,ДВ,бр.25 от 1998 г.;изм.,бр.91 от 1999 г.).
Министър: В. Върбанов

Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив